Déli Hírlap, 1972. október (4. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-28 / 255. szám

belföld ELHUNYT BIBO LAJOS. Tegnap, 82 éves korában el­hunyt Bibó Lajos író. A Ma­gyar írók Szövetsége saját halottjának tekinti. Temeté­séről később történik intéz­kedés. természetátalakítás ZALÁBAN. Nyolc évvel ez­előtt, 1964-ben kezdődött el Zala megye hetési tájegysé­gén a természetátalakító munka azzal a céllal, hogy az addig szinte terméketlen vizes, mocsaras területeket termővé változtassák. A keszt­helyi Agrártudományi Egye­tem kutató szakemberei át­fogó művelési technológiát dolgoztak ki, amelynek alap­ján három község területén befejeződött a munka. Ko­rábban az öt-hat mázsás bú­zatermés már jónak számí­tott, most pedig nem ritka a 15—20 mázsás termés sem. építészeti nívódéi. a* Epí­tésügyi Értesítő 34» számában megjelent az építésügyi és város- fejlesztési miniszter utasítása az „Építészeti nívódíj” alapításáról. A minden év decemberében ado­mányozandó díjjal elsősorban azokat a tervezőket és kivitele­zőket kívánják jutalmazni, akik a tömeges építési feladatokat — összhangban a népgazdaság mű­szaki és gazdasági színvonalával — korszerűen, színvonalasan old­ják meg. A nívódíj adományoz­ható egy-egy településközpont, lakótelep, azonos vagy különbö­ző rendeltetésű, egymással ösz- szeíüggő épületek csoportjának tervezéséért, kivitelezéséért, to­vábbá műemléképületek helyre- állításáért. TÖRTÉNELMI DRÁMA APÁCZAI CSERE JÁNOS­RÓL. Romániai szerző drá­májának bemutatására készül a békéscsabai Jókai Színház. Páskándi Géza Tornyot vá­lasztok című történelmi drá­máját adják elő, amely Apáczai Csere János életéről, munkásságáról szól. A drá­ma próbái megkezdődtek. A címszerepet Bicskei Károly Jászai-díjas színművész ala­kítja. HÜSZÉVES A HŰTŐGÉPGYÁR. Alapításának 20. évfordulóját ün­nepli a Jászberényi Hűtőgépgyár. A város peremén létesített üzem­ben 1958-ban kezdődött meg a hűtőszekrények gyártása és 1970-ig egymillió darabot gyár­tottak. A vállalat rendezkedett be a világhírű magyar talál­mány, a Heller-forgó féle hűtő­elem gyártására, amely a víz­szegény vidékeken működő hő­erőművek problémáit oldja meg. A közkedvelt házi szódavízkészí­tő szifonok és habszifonok vál­tozatos típusaiból ma világvi­szonylatban ez a hűtőgépgyár készíti a legtöbbet. AMATÖRF1LM-SZEMLE. Dombóvárott tegnap megkez­dődött a VI. dél-dunántúli amatőr filmszemle, a Baranya, Fejér, Tolna, Somogy és Zá­ri megyei amatőrfilmesek há- omnapos találkgzója. A ve- ólkedön néprajzi filmverse- tyekre is sor kerül. TÉLI SZÁLLÁSON. Megtörtén- tek a téli előkészületek a Fővá­rosi Allatkertben is. A meleg ég- övről származó lakókat: a tró­pusi madarakat és az emlősosz­tály állatait téli szálláshelyükre költöztették. Bezárt az óvoda is. A két növendékoroszlán, Szimba és Zambia már a barlangban vannak, a velük együtt nevelke­dett Bonzó kutyával együtt. Ugyancsak itt látható a két oroszlánanya, Melinda és Lola '•így, illetve három kölykével. Az anyák gondosan nevelik, szoptatják kicsinyeiket; dajka­kutyára itt sem volt szükség. RÁKSZŰRÉS AZ ÜZEMBEN. Rákszűrő vizsgálatot tarta­nak november 2-án a Beton és Vasbetonipari Művek mis­kolci gyárában. A különböző zemrészek 250 nődolgozóját ■ árják a szűrésre. LOTTÓNYEREMÉNYEK. A Sportfogadási és Lottó- i"azgatóság közlése szerint a 43. játékhéten öttalálatos szelvény nem érkezett. Négy találatot 55 fogadó ért el, nye- -Mnényük egyenként 78 347 forint. Három találata 4992 fogadónak volt, nyereményük egyenként 432 forint. A két- találatos szelvények száma 117 460, ezekre egyenként 18 forintot fizetnek. ^ Tegnap délelőtt kigördült az Ikarus gyárból 40 csuklós autóbusz azok közül a kocsik közül, amelyeket a vállalat kollektívája a szovjet állam megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére határidő előtt készít a Szovjetunió részére. Az Ikarus 180 típusból az idén ősz• szesen ezret szállítanak a Szovjetunióba. A most útnak bocsátottak között van a 600., s a további 400-at is határidő előtt adják át. (Képünkön: útnak indítják a szállítmányt.) Dughagyma mint dugáru Egymás mellett a piacon és a bíróságon Soós István 48 éves edelényi és Fábián Zsigmond 43 éves miskolci lakosok a diósgyör-vasgyári piacon standszomszédok voltak. Ha nem is egyforma beosztásban, de annál nagyobb egyetértésben dolgoztak két évig — majd a bíróságon is együtt adtak számot üzelmeikről. Soós István a mezőkövesdi Áfész zöldségárus pavilon­ját vezette, (felesége eladó­ként dolgozott nála), Fábián Zsigmond pedig a miskolci Áfész segédmunkása volt a felesége által irányított stan­don. A két család nem elé­gedett meg a tisztes fizetés­sel; jövedelmüket sikkasz­tással akarták kiegészíteni. Útiköltség a bevételből Soósék manipulációja „ap­rópénzzel’’ kezdődött. Napon­ta vonattal jártak be Ede- lényből Miskolcra. A szövet­kezet vezetőségével korábban tárgyaltak az útiköltség meg­térítéséről, de mert arra en­gedélyt nem kaptak, a kasz- szából naponta kivették a 22,80 forint útiköltséget. Így 116 alkalommal, összesen 2644 forinttal károsították meg a társadalmi tulajdont. 230 kiló mák 1970 január végén leltárt tartottak Soós üzletében, s 13 800 forint hiányt találtak. Fél év múlva ismét elszámo­lásra került sor. Soós tudta, hogy most sem lesz jobb a helyzet a leltár körül — ha csak szomszédja, Fábián nem segít rajta. Mégpedig úgy, hogy elismervényt ad, misze­rint utólagos elszámolásra át­vett tőle 230 kilogramm má­kot. Megszületett a pecsétes írás átvételröl-visszaadásról, ami a leltári anyaghoz csa­tolva csaknem tízezer forint­tal csökkentette volna a hi­ányt. A hamis papírt azon­ban nem sikerült a doku­mentumokhoz csatolni, így Soós István leltárb'ánya is­mét 15 000 forint volt. „Jó üzlet” Az év eleji leltározásnál más bűncselekményre is fény derült. Nem sokkal korábban Soós 940 kilogramm dug- hagymát kapott, hogy azt nyolc forintért értékesítse. A nagy mennyiségű áruból azonban mindössze 145 kilo­grammot találtak. Nem cso­da, mert kevéssel a leltáro­zás előtt Soós Fábián segít­ségével — annak személygép­kocsijával — egy 567 kilo­grammos és egy 228 kilo­grammos tételt a csereháti Áfész-nek adott el, kilogram­monként 14,50 illetve 14 fo­rintos áron. A központnak természetesen nyolc forintjá­val számolt el, a több mint ötezer forint jogtalan hasz­non pedig megosztoztak tár­sával. A jó üzleten felbuz­dulva, Miskolcon még csak­nem három mázsa dughagy- mát vettek 7,50 forintért, s harmadszor is sikerült be­csapniuk a cserehátiakat: 2 ezer 240 forint helyet 4 ezer 180 forintot zsebeltek be raj­tuk: A Miskolci Járásbíróság mindkettőjüket visszaesőként és folytatólagosan elkövetett sikkasztás, társtettesi minő­ségben elkövetett csalás kí- , sérletében, üzérkedés bűntet­tében és árdrágításban mond­ta ki bűnösnek, s ezért Soós Istvánt két év és hathónapi szigorított börtönre, Fábián Zsigmondot pedig kétévi fegyházbüntetésre ítélte, s kö­telezte őket a 6 996 forint megtérítésére. A közügyek gyakorlásától öt-öt évre til­tották el őket. MÓRI ANNA Gázmérgezés a BVK-ban A Borsodi Vegyikombinát kazincbarcikai 2-es számú gyáregysége polimerüzemé- ben holtan találták Szigeti László 17 éves vegyipari szak­munkás, kazincbarcikai la­kost. Ugyanitt eszméletlen ál­lapotban volt Balázs Tibor 17 éves vegyipari szakmunkás, edelényi lakos, akit súlyos, nem életveszélyes állapotban kórházba szállítottak. Az ed­digi vizsgálat szerint a két dolgozó balesetét feltehetően gázmérgezés vagy oxigénelég­telenség okozhatta. A felelős­ség megállapítása a szakér­tők bevonásával folyamatban van. Büntetés a gyutahiányért A gyufaellátásban kialakult helyzet okairól és a hiány megszüntetésével kapcsolatos intézkedésről a Belkereske­delmi Minisztérium illetékes főosztálya a következő tájé­koztatást adta az MTI mun­katársának : — A minisztérium vizsgá­lata megállapította, hogy a gyufahiányt részben a keres­kedelmi vállalatok hibás ren­delése, részben az ipar na­gyobb mértékű exportja idézte elő. Az illetékes bel­kereskedelmi miniszterhe­lyettes a mulasztást elkövető kereskedelmi vállalatokat fe­lelősségre vonta.' Egyrészt csökkentik a vezetők nyere­ségprémiumát, másrészt a hiány megszüntetése során felmerült többletköltségeket az érdekelt vállalatok nyere­ségének terhére számoltatják el. A gyufahiány megszünteté­sére az ipar három műszakos termelést szervezett, s ezzel nágyobb árualapot tud a bel­kereskedelem rendelkezésére bocsátani. A főváros ellátá­sának javítására ezen a hé­ten több mint három és fél­millió doboz gyufát adott át az ipar, amely a következő héten szerződéses kötelezett­ségein felül újabb ötmillió doboz gyufát szállít a keres­kedelemnek. Ezen kívül vá­lasztékcserében Csehszlová­kiából és Romániából több millió doboz gyufa érkezik a közeli napokban. Decemberben is lesz szőlő Az AGROKONZUM ma reggeli tájékoztatója szerint az éjszakai fagyok nem be­folyásolták a piaci árakat,. Az alapvető cikkekből na­gyobb a kínálat, mint a ke­reslet. A héten 168 vagon áru érkezett a főraktárba. A vállalat főként saját felvá­sárlásából elégíti ki az igé­nyeket, kivéve a más megyé­ből érkező karfiolt és para­dicsompaprikát. A múlt év azonos idősza­kához képest 13 zöldség és gyümölcs ára alacsonyabb. A vöröshagyma 40 fillérrel, a gyökér 1,20-szal, a zeller 3.20- szal. a fejes káposzta 80 fil­lérrel. a paprika 60 fillérrel olcsóbb. A burgonya (3,50) és a körte (7,80) ára válto­zatlan. A fokhagyma, az al­ma és a borszőlő ára valami­vel magasabb, mint tavaly volt. Az elmúlt héthez képest 20—-60 fillérrel lett drágábba fejes káposzta, a karfiol és a körte. Ezen a héten 86 vagonnal több zöldárut kínál az AG­ROKONZUM, mint a múlt héten, s bőven jutott áru a tárolókba is. A vállalat téli „aranytartalékát” a Gyön­gyösi Állami Gazdaság do- moszlói üzemegységének hű­tőtárolójában őrzik. Decem­berben hozzák piacra az itt tárolt 10 vagon csemegesző­lőt. januárban pedig a 20 va­gon. export minőségű almát. Mai kommentárunk: Holnap vasárnap Ugye, látták már kórházi látogatási napokon a Semmelweis kór­ház felé igyekvő tömeget. A múltkor fiatal egyetemi hallgató isme­rősömmel jártam arra, és megjegyeztem a holnapi orvos ingerült mondatát: „A szeretet nem ismer kíméletet.” Holnap vasárnap. Kora délután megindul majd a kórház felé igyekvő emberfolyó. Kapunyitáskor egészséges emberek rohamozzák meg a kórtermeket. Baj ez? A beteg ember kétszeres, érzékenységgel örül a figyelem minden jelének; viszont az orvosok megfigyelései bizonyítják, hogy egy-egy látogatási nap után emelkedik a bete­gek hőmérséklete, rosszabbodik az állapota. Az orvosok és az ápolónők látogatási napok után nyugtalanabb éjszakára készülnek, és aligha van olyan orvos, aki a tömeges látogatást ne tiltaná be szívesen. Még mielőtt a szívtelenség vádjával illetnének, hadd mondom el: nem az ellen vagyok én. hogy valaki a legközvetlenebb hozzá­tartozói meglátogassanak; csak az ellen, hogy jöjjön a szomszéd, a harmad-unokatestvér, a keresztmama, az éppen csak beengedhető korú gyerek, az ismerős, és — egy kis túlzással — az ismerősök Ismerőse is. Mert ez már árt a betegnek, annak, akihez mennek; de árt a többieknek is. Ezernyi módja van annak, hogy a betegek fárasztása nélkül sze­rezzünk örömet, bizonyítsuk a szeretetünket. Apró ajándék, amit a legközvetlenebb hozzátartozó átadhat, pár soros Tevéi, aminek minden beteg örül. Ismerem a kórházi rendelkezéseket, de azt is, hogyan játsszák ki a nővérek éberségét a látogatók. Egy beteget —* elvben — csak egy-két személy látogathatna egyidőben. Mégis, láttam már embe­rekkel körülfogott ágyat, amelyben a szegény beteg mozdulni sem tudott. Láttam a folyosón sorbaálló rokonokat a kórterem előtt. Ezért írom le most: holnap is vasárnap. Gondoljunk hát a bete­gekre is, amikor látogatunk, és ismerjen végre a szeretet —■ láto­gatási napokon is — kíméletet. B. G. külföld UÉLI HÍRLAP — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: CSALA LÁSZLÓ — szerkesztőse?: Miskolc Balcsy-ZsiUnszky u. 15 — Központ: 36 132. 16-672 35-380. 36-579 — Titkárság: 18-223 — Bel- és város­politikai rovat 18-221 - Művelődés’ rovat 18-226 — Sportrovat: 18-222 — Levelezés: 18-227 — Postafiók: 39 — Kiadja a Borsod megyei Lapklade vállalat Miskolc. Balcsy-Zs. u 15 — Felelős kiadó: VERES MIHÁLY — TeL: S6-13L — Hirdetésfelvétel: Miskolc. L. Széchenyi u 15—17 — Telefon: 16-213 — Terjeszti: a Magyar Posta — Kapható a hírlapárusoknál — A lap ára 80 fillér, hétfőn 1 Ft. Index: 25 951 — Készült: e Borsod meevei Nyomdaipari Vállalatnál. Miskolc. Bajcsy-ZsiUnszky u. 13. — Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN WASHINGTON. Nixon a Fehér Házban fogadta Sou- vana Phoumát, Laosz minisz­terelnökét, akivel a távol-ke­leti helyzetről tárgyalt. A megbeszélésen jelen volt Kissinger és Sullivan kül­ügyi államtitkár helyettes is. — Bunker amerikai nagykö­vet ma újabb eszmecserét folytatott Thieu-val. Kissin­ger legutóbbi tárgyalásai óta immár harmadszor találko­zott a nagykövet a saigoni államfővel. COTONOU. A Kerekou őr­nagy vezetésével hatalomra került puccsista rendszer Da­homey ben 11 tagú katonai kormányt alakított. Bár az éjszakai kijárási tilalom to­vábbra is érvényben van, a helyzet nyugodt. Cotonouban csökkentették vágy megszün­tették a fontosabb középüle­tek katonai őrzését és enge­délyezték a légiforgalom megindítását. A volt ebi oki tanács három tágjának sorsa még mindig ismeretlen. Egyes forrásók szerint a puccsisták fogságban vannak. NYONS. Egy kétmotoros amerikai katonai repülőgéo, amely Nyugat-Németország- ból útban volt Athén felé — lezuhant a dél-franciaországi Nyons falu közelében, ötta­gú legénysége szörnyethalt. LONDON. Laird amerikai hadügyminiszter Londonból — ahol részt vett a NATO nukleáris tervezési csoport­jának ülésén — ismeretlen helyre utazott. Találgatások szerint Nyugat-Európába ment, de a londoni amerikai nagykövetség semmilyen fel­világosítást nem adott. SAIGON. A dél-vietnami amerikai parancsnokság je­lentése szerint, kora hajnal­ban 28 rakétatalálat érte a Da Nang-i nagy légitámasz­pontot. Négy épület és egy kifutópálya megrongálódott. A népi erők a legutóbbi tá­madások során két falut el­foglaltak, két várost körül­zártak és Saigontól délnyu­gatra, valamint északra egy­aránt támadtak. KAIRÓ. Huszonnégy órá­val az új egyiptomi hadügy­miniszter kinevezése után, Szadat elnök új embert ne­vezett ki az egyiptomi tenge­részeti haderő élére is Faud Zekri ellentengernagy szemé­lyében. Megfigyelők szerint a változás újabb jele a moszk­vai—kairói kapcsolatok ja­vulásának. OSNABÜCK. Brandt kan­cellár interjút adott a Neue Osnabücker Zeitung című lapnak. Ügy vélekedett, hogy az NSZK-t és az NDK-t jö­vőre felveszik az ENSZ tag­jai közé. Azt is kijelentette: meggyőződése szerint a no­vember 19-i választásokról határozott többség kerül ki győztesen. Azt a gondolatot, hogy a szociáldemokraták a kereszténydemokratákkal ala­kítsanak ..nagy koalíciót” — elutasította. PÁRIZS. Hat nappal a Kö­zös Piac csúcsértekezlete után, a francia fővárosból olyan hírek érkeztek, hogy Nixon közleményben méltat­ta a csúcsértekezlet határo­zatait. Az AFP francia hír- ügynökség szerint Nixon „különös megelégedését” fe­jezte ki azért, mert a Közös Piacnak szándékában áll nyílt és építő párbeszédet folytatni az USA-val. BELGRAD. A jugoszláv fővárosban adták postára azt a két újabb robbanólevelet is, amelyet vezető Palesztina! személyiségeknek címeztek. Mégpedig az egyiket Arafat fivérének. A két levelet a kairói rendőrség ártalmatlan­ná tette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom