Déli Hírlap, 1972. szeptember (4. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-22 / 224. szám

belföld A lottó 38. heti nyerőszámai: 10 16 1 d S3 J. 72 TECHNIKUMBÓL FŐIS­KOLA. A nagykanizsai volt felsőfokú mezőgazdasági technikumban az új tanévtől főiskolai rangon képezik a le­endő mezőgazdasági szakem­bereket. Az intézet mostan­tól a Keszthelyi Agrártudo­mányi Egyetem agronómiái főiskolai karaként működik. ÜJ HANGJÁTÉKOK. Az immár hagyományos Budapesti Művé­szeti Hetek programjából részt vállal a Magyar Rádió is. Az iro­dalmi műsorok között találjuk Heltai Jenő Szépek népei című zenés farsangi játékát, Kemény György adaptációjában, Ránki György zenéjével. A hangjáték- újdonságok között van Kopányi György „Egy ember, akit meg­találtak”, Maróti Lajos „Vénasz- szonyok nyara” és Csurka Ist­ván „Amerikai cigaretta” című műve. Rádióváltozat készült La- tinovits Zoltánnal és Sinkovits Imrével, Illyés Gyula „Az éden elvesztése” című oratóriuma nyo­mán. HATÁRIDŐ ELŐTT. Elké­szült a második pálya a zá- . hőnyi főútvonalon, s így két- ! tős villamosított vágányon ’ közlekedhetnek a vonatok I Budapest és Fényeslitke kö- ! zott. Az építők határidő előtt tíz nappal készültek el a munkával. JUBILEUM. A peremarto- ni ipari robbanóanyag-gyár fennállásának 50. évforduló­ja alkalmából kiállítást és ünnepséget rendeztek tegnap a gyártelepen. A kiállítás hű­en dokumentálja a gyár és a lakótelep félévszázados fej­lődését. KERESIK A SZÁJ ÖLI BALESET TANÚIT. Szeptember 11-én 18 óra 45 perckor a Szajol község mellett vezető 4-es számú főút­vonalon az ID 48-27 forgalmi rendszámú személygépkocsi el­ütött egy, az úttesten áthaladó gyalogost, aki a helyszínen meg­halt. A balesetet követően a helyszínre érkezett egy világos színű Wartburg személygépkocsi, amelynek utasai a járműből ki­szállva megszemlélték a baleset színhelyét. A Szolnok megyei rendőrkapitányság közlekedés- rendészeti osztálya kéri, hogy az utóbbi személygépkocsi veze­tője és utasa tanúkihallgatás vé­gett jelentkezzék Szolnokon, a Beloiannisz utca 59. szám alatt, vagy 141-31-es telefonszámon. SZORGOS KARBANTAR- TŐK. Tizenkét napos szünet után tegnap újra megkezdték a termelést a szőnyi kőolaj - feldolgozóban. A gyáróriást az elmúlt hetekben karban­tartók „szállták” meg, akik felajánlották, hogy a terve­zettnél korábban végeznek a munkával. Vállalásukat tel­jesítették, így a tervezettnél három nappal korábban kezdhették meg a nyersolaj feldolgozását. Magyar Pamutipar, Budapest. IV. kér. (Üjpest) Erkel u. ?0. felvesz 15. életévüket betöltött lányokat szövő. fonó. cérnázó, csévélő betanulóknak. Szállást biztosítunk. Jelentkezés: szemé­lyesen vagy levélben a gyár munkaGsrv* osztálvén Külön bejáratú bútorozott szo­bát keresek fürdőszoba-haszná­lattal. Leveleket „Szép szoba” jeligére a kiadóba kérek. Barkács f72 Az emberek többsége 1 láztartásonként megközelí­tően 30—35 órát — országo­san mintegy 120—180 millió munkaórát — fordít barká­csolás jellegű munkára; nem közömbös tehát, hogy igé­nyeiket mennyire tudja ki­elégíteni a kereskedelem — mondotta bevezetőjében teg­nap délután a Barkács’72 el­nevezésű kiállítás sajtótájé­koztatóján dr. Gazda Ta­más, a Belkereskedelmi Mi­nisztérium főosztályvezetője. A Barkács ’72 kiállítást az ezermesterek, a házi javító- munkások örömére az idén első ízben külföldi, holland és osztrák cégek részvételé­vel rendezik meg a BNV 32- es számú pavilonjában. A ma nyíló kiállítás október 2-ig tekinthető meg. Harminchármán megsérültek Karambol a ködben Súlyos közúti baleset történt tegnap Baranya megyében, a 6- os főközlekedési útvonal 189-es szelvénye közelében. Emmert Frigyes, a 12-es Volán alkalma­zottja az általa vezetett GC 01-74 rendszámú társasgépkocsival Pécsvárad felől Pécs irányába hajtott körülbelül 70 km-es se­bességgel. Haladás közben, a baleset színhelye előtt Emmert észrevette, hogy előtte az út­testet köd és füst borítja. Ezzel egyidőben igyekezett csökkente­ni sebességét. Mivel a köd át­menet nélkül megsűrűsödött, csak körülbelül 5—10 méter tá­volságból vette észre, hogy az úttest menetirány szerinti bal oldalán a 12-es Volán Ikarus—31 típusú autóbusza áll. A rövid tá­volság miatt megállni már nem tudott, s az előtte álló autó­busszal összeütközött. Az álló autóbusz előtt még két jármű állt, egyik a Volán Ikarus 66-os típusú autóbusza, amely utaso­kat szállított, valamint a Bara­meg, közülük négyen súlyosan. A pécsi mentőállomás kilenc ko­csija szállította a sérülteket a honvédkórházba és az Orvostu­dományi Egyetem ll-es sebészeti klinikájára. Az anj'agi kár kö­rülbelül százezer forint. Emmert Frigyes gépkocsiveze­tőt a rendőrség őrizetbe vette, a baleset körülményeit vizsgálják. ★ Különös baleset szenvedő alanya a képünkön látható Orville Jackson, 32 éves washingtoni lakos. A képen lát­ható kerékpárjával közlekedve összeütközött Nixon elnök új, öttonnás, golyóbiztos páncélzattal ellátott Lincoln Conti­nental típusú gépkocsijával. A kocsiban 100 dollár értékű kárt okozott, míg kerékpárjának semmi baja sem történt. Jacksont az összeütközés okozta zúzódásokkal kórházba szál­lították és azon nyomban öt rendőr jelent meg, akik át­nyújtották neki az okozott kár megtérítését célzó büntetési végzést. Jackson a bírósághoz fordul a büntetés eltörléséért. (MTI tele fotó) Hol as apai, lelkiismeret? Nem fizettek tartásdíjat nya megyei Magas- és Mélyépí­tő Vállalat Zuk gépkocsija. Az ütközés következtében az álló gépkocsik egymásnak ütődtek, fékezett helyzetben két és fél métert csúsztak előre. A baleset következtében 33-an sérültek Ráomlotí a szén Tegnap munka közben le­omlott a szénfal Lyuköbá- nyán, és maga alá temette B. József 22 éves bányászt. A fiatalembert gerinctöréssel szállították kórházba a men­tők. Hegedűs József 37 éves miskolci lakosnak kőműves szakmája és hivatásos gép­kocsivezetői jogosítványa van, de csaknem két éve mégis alkalmi munkából él, hogy ne tudják tőle levonni a gyermektartást. 1962-ben bontották fel há­zasságát, melyből egy gyer­meke született. A bíróság akkor havi 300 forint tar­tásdíj fizetésére kötelezte, ő azonban rendre elmulasztot­ta eljuttatni a kiszabott ösz- szeget. Ezért már 1970-ben egy év és hathónapi sza­badságvesztésre ítélték. Sza­badulását követően egy-egy hónapot dolgozott, ekkor vállalata levonta a tartásdí­jat, azután megint nem állt munkába, s ebben az évben még egy fillért sem fizetett. Horváth József ellen visz­jjc Tegnap délután Szurdi István belkereskedelmi miniszter nyitotta meg a Városligetben, a BNV volt területén, dz Otthon ’73 kiállítást. A 12 pavilonban 72 magyar, valamint lengyel, jugoszláv, csehszlovák és osztrák cég állított ki bútorokat és lakberendezési tárgyakat. A magyar ipar 80 szobaberendezést, 22 konyhát és sok egyedi apró bútort mutat be. A kiállított bútorok részben máris forgalomban vannak, részben — az érdeklődéstől függően — jövőre ke­rülnek az üzletekbe. szaesőként elkövetett, tartá­si kötelezettség elmulasztá­sáért vádat emelt az ügyész­ség. A tárgyaláson azzal védekezett, hogy alkalmi munkából származó jövedel­me saját fenntartására kel­lett. A bíróság védekezését nem fogadta el, annál is in­kább, mivel akármelyik szakmájában jó keresettel munkát vállalhatott volna’ A Miskolci Járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki Hegedűs Józse­fet, s ezért 10 hónapi sza­badságvesztésre ítélte, amit teljes egészében ki kell töl­tenie. Farkas Tibor arnóti lakost ugyancsak elítélték már ko­rábban két rendbeli súlyos nélkülözést okozó tartási kö­telezettség elmulasztásáért, s most négy kiskorú gyerme­ke után ismét 7500 forint tartásdíj-hátraléka van. A Miskolci Járásbíróság Farkas Tibort jogerősen 8 hónapi fegyházbüntetésre ítélte. M. A. Háztartási kiállítás A Miskolci ÉlelmAszerkis- kereskedelmi Vállalat a ház­tartási munkát megkönnyítő élelmiszereket, háztartási szereket bemutató kiállítást nyitott a vállalat Debrecenyi utcai kultúrtermében. Több miskolci, borsodi és országos vállalat mutatja be terméke­it, köztük konzerveket, a mo­sás idejét jelentősen csök­kentő mosószereket és más élelmiszereket. A kiállítást tegnap megte­kintették a „Hetek” igaz­gatói és főosztályvezetői is, akik a Vendégül lát Borsod, ünnepélyes megnyitására ér­keztek a MÉKV vendégei­ként városunkba, s akiket Mátyás Lajos, a „Hetek” mis­kolci tagvállalatának igazga­tója köszöntött. A Debrecenyi utcai élel­miszer- és háztartásicikk-ki- állítás szeptember 27-ig te­kinthető meg. Lyukóbányáról az üdülőfelelős átszólt telefonon Erenyö-bányára, az szb elnökének: —■ Van egy üdülőjegy Bükkszékre, házaspár részére. Nem tud­nád valakinek odaadni? — Dehogynem! — volt az egyértelmű válasz. — Tedd félre, fel­tétlenül szükség van rá. Történt ez a hét elején. Az szb-titkár azonnal útnak is indult egy nyugdíjas bányász, Dankó István lakására, aki boldogan fogadta a hírt: mehetnek egy hétre üdülni. Azonnal szólt a feleségének, kérjen szabadságot, intézze el, hogy 21-től megkezdhessék a pihe­I nést. Mindent elrendeztek, már csak az üdülő jegy átvétele volt hátra. Ekkor érte a meglepetés, a keserű csalódás a nyugdíjas bá­nyászt. Kiment Erenyő-bányára a szakszervezethez, ahová, a meg­beszélés ellenére, még nem küldték át Lyukóbányáról az üdülője­gyet a szokásos belső postaforgalommal. Telefon jobbra, telefon balra, mígnem előkerült az üdülőfelelős, aki közölte: jegy pedig L nincs . . . Ha mégis menni akar üdülni, akkor menjen 28-tól, ak- I korra tud adni egyet. R — De hiszen 21-ről volt szó — méltatlankodott Dankó István, aki telefonon nyomban reklamált az üdülőfelelősnél. , — Én határidőt nem mondtam — felelte az üdülőfelelős. Furcsa és érthetetlen a magatartása. Ha nem mondott határ­időt, akkor az szb elnöke milyen alapon tudott dátumot is mon­dani. Amellett, ha megbeszélnek valamit, illik be is tartani a meg­egyezést, hiszen, mint az eset is tanúsítja, egy nyugdíjas bányász látta az egész hercehurca kárát. Érthetően rosszkedvűen, keserű szájízzel beszélt az esetről, és jogosan elvárja, hogy a felelősségre vonás ne maradjon el. Az ilyenfajta eljárás és magatartás min­denre jó, csak arra nem, hogy növelje a lyukóbányaiak tekintélyét és szavahihetőségét. (TÓTH) külföld NAIROBI. A kenyai rádió jelentése szerint Uganda és Tanzánia ideiglenes tűzszü­netről egyezményt kötött. Uganda megszünteti a tanzá­niai városok bombázását, Tanzánia pedig visszavonja csapatait az ugandai határ közeléből. TOKIÓ. Tanaka japán mi­niszterelnök sajtóértekezleten közölte az újságírókkal, hogy pekingi látogatásakor meg­hívja Csou En-lajt Japánba. — Kínai látogatásom —mon­dotta a miniszterelnök — vé­get vet a két ország közti hosszú hallgatási periódusnak és tartós kínai—japán ba­rátság kezdetét jelzi majd. BONN. Heinemann nyu­gatnémet államfő visszaérke­zett Svájcból, ahol kéthetes szabadságát töltötte. Svájci tartózkodását — a müncheni események miatt — a hatá­ságok eddig szigorúan titok­ban tartották. NEW YORK. Az ENSZ ál­talános (ügyrendi) bizottsága tizenhét szavazattal — négy ellenében, három tartózkodás mellett — javasolta, hogy a közgyűlés jelenlegi üléssza­kán vitassák meg a Bengali Népi Köztársaság tagfelvéte­li kérelmét. A jugoszláv ja­vaslattal szemben Huang Hua kínai nagykövet jelezte: Kína másodszor is megvétóz­za Bengália felvételét, ha a BT elé kerül, A KNK szem- behelyezkedése Bengália ENSZ-tagságával „határozott és megmásíthatatlan” — mondotta a nagykövet. PÁRIZS. Pompidou fran­cia államfő sajtóértekezleten kijelentette: a Közös Piac csúcstalálkozója „nem lesz fordulat a történelemben, de még Európa (Nyugat-Európa) történelmében sem”. A viet­nami konfliktussal kapcsolat­ban közölte: Franciaország hőn óhajtja, hogy a párizsi tárgyalások a négy indokínai ország békéjére és független­ségére vezessenek. Elítélte § müncheni terrorakciót, egy­szersmind úgy vélekedett: ilyesminek csak akkor lehet véget vetni, ha megoldást ta­lálnak a Palesztinái problé­mára. BERLIN. Az NDK-ban hi­vatalos látogatáson tartózko­dó dr. Gustav Husák vezette csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség Rostockban meglátogatta az NDK népi tengerészetének egy egységét. A vendégeket elkísérte Ho- necker, a NSZEP első titká­ra is. RÓMA. Ünnepélyes kere­tek között nyitották meg az Interparlamentáris Unió 60. értekezletét Rómában. A 72 országból érkezett több mint hétszáz küldö*t előtt Leone olasz államfő is beszédet mondott. A tagországok szá­ma eggyel szaporodott: az NDK-t is felvették a szerve­zetbe. SANTIAGO. A Chilei Kom­munista Párt Politikai Bi­zottsága nyilatkozatban ál­lapította meg: a szeptember 18-án és 19-én megtartott nemzeti ünnep a nép diadala volt. A nyilatkozat köszöne­tét mond a munkásosztály­nak, az egész néonek azért, hogy mozgósította erőit és éber magatartást tanúsított ezekben a nanokbao BELGRAD. A Julianna holland királynő kíséretében Jugoszláviában tartózkodó DELI HÍRLAP — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. Főszerkesztő: CSALA LÁSZLÓ _ Szerkesztőség: Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky u. 15. — Központ: 36 132, 16-672 35-380 . 36-579 — Titkárság: 18-223 Ucl- és város­politikai rovat: 18-221 — Művelődési rovat: 18-226 — Sportrovat: 18-222 — Levelezés: 18-227 — Postafiók: 39. — Kiadja a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. Miskolc. Bajcsy-Zs. u. 15. - Felelős kiadó: VERES MIHÁLY - Tel.: 36-131. ­I Széchenyi u 15—17. - Telefon: 16-213 —'Terjeszti: a Magyar Posta. — Kapható a hírlapárusoknál. — A lap arai80 filler -hétfőn 1 Index- 25 957 — Készült: s Borsod megyei Nyomdaipari vállalatnál Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky u. 15. — Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN S-Vtinelzer holland külügymi­niszter bejelentette: országa elfogadja az eurónai bizton­sági és egvüttmfórödísi érte­kezlettel kapcsolatban no­vember 22-én Helsinkiben kezdődő előkészítő tanácsko­zásra szóló meghívást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom