Déli Hírlap, 1972. szeptember (4. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

AV- IcL I ilalkoznak, követelőznek, pereskednek Szanálás - gondokkal Aligha kell bizonygatni, milyen kritikus helyzetet te­remt, s hány héttel, hány hónappal késlelteti egy-egy városrész beépítését, ha va­lamilyen előre nem látható esemény miatt nem tudják meghatározott időre felsza­badítani és idejében átadni az építőknek a szanálásra ki­jelölt területet. Pedig az el­múlt hónapok bővelkednek ilyen eseményekben. zölte, hol és milyen csere­lakást jelöltek ki számára. Voltak, akik bejelentették, hogy inkább pénzt kérnek, és nem tartanak igényt a csere­lakásra. De még többen vol­tak. akik már a kezdet kez­detén megtagadták a kiköl­tözést és közölték, hogy nem értenek egyet a döntéssel. (Folytatás az 5. oldalon) jjr Szeptember (Farkas Ida /elvétele) Kitüntetések a bányásznap alkalmából Már kész a záróközlemény? Nixon és Tanaka tanácskozik Le akar mondani az 1)84 saigoni nagyköveié A Miskolci Beruházási Vállalat vezetői alig győzik sorolni a legdúsabb fantáziát is meghazudtoló vitás ügye­ket, 6 előre figyelmeztetnek, hogy lehetőleg tartózkodjam részletes leírásuktól: ne ad­junk újabb tippeket a köve­telőzőknek! Megmutatják az irattárat is. Kötetekre rugó levél- és ügyirathalmaz bizonyítja, milyen nehéz szót érteni az ügyfelekkel, akik fáradha­tatlanul jönnek-mennek, vi­tatkoznak, követelnek, s a vállalattól a lakáshivatalig és a városi vezetőkig szinte minden lehetséges fórumot végigjárnak, hogy vélt vagy jogos panaszaikra orvoslást nyerjenek. A tét nagy. Lakásokról van szó, s egyesek nem riadnak vissza a hetekig, hónapokig tartó pereskedéstől sem. Az idei év legnagyobb sza­nálási területén, az összekö­tő városrészben, az úttörőház mögött elhelyezkedő Bársony János, Vászonfehérítő és Nagyváthy utcák környékén — ahol eredetileg ez év áp­rilis végére kellett volna be­fejezni a bontást — többszö­ri határidő-módosítás után még ma is lakóépületek áll­nak. Pedig a szükséges in­tézkedéseket itt is idejében megtették. Miután a városi tanács végrehajtó bizottsága dön­tött arról, hogy az idén 620 cserelakást biztosít az épí­tési területek felszabadításá­ra, a lakáshivatal — a beru­házási vállalat sürgősségi sorrendben összeállított sza­nálási listája alapján — minden érintett ügyféllel kö­Huszonkettedszer ünnepli az ország bányásztársadalma a hagyományos bányászna­pot. Miskolcon, a Borsodi Szénbányák székházában tegnap délután köszöntötte az aknák, munkahelyek képviselőit az igazgatóság gazdasági, párt-, szakszerve­zeti és KISZ-vezetése. Részt vett az ünnepségen dr. Botí- inár Ferenc, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára, valamint a megyében tartózkodó dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára. A bányásznap alkalmából több, a borsodi igazgatóság­hoz tartozó bányászt kitün­tettek. A holnapi szabad szombat miatt a kitüntetések átadására ma kerül sor a munkahelyeken. A termelés­ben kimagasló eredményt el­ért bányászok közül kilen­cen „A bányászat kiváló dolgozója'’, tizenegyen pedig a „Kiváló bányász” kitünte­tést kapták a miskolci igaz­gatósághoz tartozó bányászok közül. Kitüntették azokat a föld alatt és a felszínen dol­gozó bányászokat is. akik 10—15—20—25 éve folyama­tosan végzik munkájukat. A Bányászati Szolgálati Érdemérem arany fokozatát 141 bányászunk kapta meg. ök már 25 éve bányásszák j a szenet a föld alatt, vagy ' segítik elő a felszínre jutását. A kitüntetés ezüst fokozatát 248 föld alatt és 66 felszínen dolgozó, a bronz fokozatot pedig 310 föld alatt és 295 felszínen dolgozó bányász kapta meg. Ma adják át a kitüntetése­ket az ózdi igazgatósághoz tartozó bányászoknak is. Tegnap délelőtt tíz órakor megkezdődött a ritkafém- konferencia a miskolci Ne­hézipari Műszaki Egyetemen. Az ünnepélyes megnyitó ülé­sen megjelent Deme László, a megyei pártbizottság titká­ra, Moldován Gyula, a vá­rosi pártbizottság titkára, Bérezi Béla, a városi tanács elnöke, dr. Osztrovszki György akadémikus, az Országos Mű­szaki Fejlesztési Bizottság Hideg éjszaka Várható időjárás Miskolc térségében holnap délig: Felhőátvonulások, egy-egy futó zápor lehet. Napközben élénk északi szél. Az évszak­hoz képest hűvös idő. A hő­mérséklet kora délután 18, este 21 órakor 13, holnap hajnalban 8, délben 16 fok körül lesz. elnökhelyettese, dr. Páris György, az MTA főosztály- vezetője, az ország több mint hatvan tudományos ku­tatója, köztük az egyetem vezetői, oktatói. A vendégeket dr. Simon Sándor tanszékvezető egye­temi tanár, az NME rektora köszöntötte (Folytatás a 2. oldalon) Nixon és Tanaka japán miniszterelnök a késő éjsza­kai órákban (magyar idő sze­rint) ült össze először meg­beszélésre. Egyes hírek sze­rint — Kissinger információi alapján — a záróközlcmény gyakorlatilag már készen is van. Tegnap délután a japán és az amerikai szakértők a két ország kereskedelmi ellenté­teinek áthidalásáról és kül­politikájának egyeztetéséről tárgyaltak. Az állítólag már aláírásra kész záróközle­mény tartalmáról Kissinger nem nyilatkozott, viszont olyan híreket szivárogtattak ki illetékes személyek, hogy Japán egytételben, mint­egy egymilliárd dollár értékű amerikai export­cikkeket — közöttük kü­lönféle légijárműveket — fog vásárolni. Ezzel a kereskedelmi egyen­súly helyreállításához já­rulna hozzá a japán kor­mány. f Előzetes hírekben már sze­repelt, hogy még a Tanaká- val való megbeszélés előtt fogadja Nixon Hawaiban Bunker saigoni nagykövetet, akivel a vietnami helyzetről tárgyal. A megbeszélés után a Fehér Ház szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a hat éve Saigonban nagyköveti posztot betöl­tő Bunker le akar mon­dani. A vietnami háború tovább­ra sem szünetel. A VDK partvédelmi ütegei eltaláltak egy amerikai hadihajót, amely Thanh Hoa tartomány partmenti területeit lőtte — közölték Hanoiban. Ugyan­ekkor arról is hír érkezett, hogy az amerikai légierő a fentebb említett Thanh Hoa tartomány azonos nevű szék­városát bombázta. Sok robbanó- és repesz­bomba hullott a belvá­rosra. A VDK külügyminisztériu­ma ismét erélyesen tiltako­zott az amerikai terrorbom­bázások ellen. Ritkafémek térhódítása Konferencia az egyetemen i LETÖRNI A NÉP ELLENSÉGEIT! A Chilei Kommunista Párt nyilatkozatban fektette le, hogy a chilei reakció min­den módon igyekszik ronta­ni azon a gazdasági helyze­ten, amelyet az államosítás­sal és a földreformmal a nép érdekében teremtett a kormány. A törvények tel­jes szigorával kell fellépni a nép ellenségeivel szemben — hangoztatja ' a nyilatkozat. ORSZÁGOS VÉGREHAJTÓ TANÁCS A Népi Forradalmi Moz­galom (MPR) politikai bi­zottsága Mobutu elnökleté­vel úgy határozott, hogy Zaire Köztársaságban (Kins­hasa Kongó) jövőben nem lesz kormány és nem lesz­nek miniszterek sem. Ezen­túl a kormány és a párt végrehajtó bizottságának fel­adatát az Országos Végre­hajtó Tanács veszi át. ELŐRE MEGFONTOLT SZÁNDÉKKAL Letartóztattak Thaiföldön egy rendőrhadnagyot, aki menyasszonya csomagjában helyezte el azt a pokolgépet, amely azután egy repülőgé­pen felrobbant és a gép minden utasa meghalt. Az a gyanú, hogy előre megfon­tolt szándékkal követte el tettét, mert előzőleg életbiz­tosítást kötött: ha menyasszo­nya meghal, 55 000 dollárhoz jut. ANGELA DAVIS AZ NDK-BA UTAZIK Angela Davis a NSZEP Központi Bizottságának, az NDK Minisztertanácsának, valamint a Szabad Nemet Ifjúsági Szövetség (FDJ) Központi Bizottságának meg­hívására szeptember 10-től 14-ig látogatást tesz az NDK- ban. Angela Davis, aki az USA Kommunista Pártja Központi Bizottságának tag­ja — jelenleg a Szovjetunió­ban tartózkodik. LEMONDÁS ÜZLETI ÜGYBEN Le kellett mondania Schul- tessnek, a svájci hadügymi­nisztérium fegyverkezési osz­tálya főnökének. Távozása feltehetően összefügg azzal a kínos helyzettel, amelybe a svájci kormány került, mert az amerikaiak és a franci­ák egyaránt ajánlatot tettek repülőgép szállítására, a franciák azonban ellenszol­gáltatást várnak az üzletért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom