Déli Hírlap, 1972. július (4. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

zet keresnek -gyorbeii JK A 3. OLDALON 3. SZÁM ZOMBAT I ÁRU: 80 FILLÉR at komolyan Leli ycnni tis harcok ■Y miauiban rátol a: a gátakat bombázták dóra D iet- s harco je- Loc és t ér- «2sban ül- >anr»- ez- ní\i­°s c A "tár” not pék. 9 *>an 78 ,ei’ ­Dk a Ött- t a iny- idjai ;zlet t ju­ssak az ag­i ál­haj­landó tárgyalni. Hasonló hangnemben nyilatkozott a DIFK küldöttségének szóvi­vője is. Washingtonban Zieg­ler, a Fehér Ház szóvivője cáfolta azt a suttogó hírt, hogy Kissinger is Párizsba utazna. Még egy cáfolatról kell be­számolnunk, amely tulajdon­képpen a cáfolat cáfolata: Nixonnak arra a kijelenté­sére válaszul, mely szerint az amerikai repülőgépek nem bombázták a VDK gátrend­szerét és duzzasztóit — Svéd­ország hanoi nagykövete oda­nyilatkozott, hogy személye­sen győződött meg a kárról, amelyet ezeknél a létesít­ményeknél az amerikai bom­bázások okoztak. A francia AFP hírügynökség is a gá­tak bombázásáról adott hírt. Magyarázat ku­rdi­jából rizsi sérő- ,?nyo- szó- i tár- íiden­jt ke- ese- . -yalás ^en a íz kell r^v tehát a 1 ma‘ „■ kell vetni annak, hogy a VDK la­kosságának békés életét veszé­lyeztessék a gátak és duzzasztó berendezések bombázásával, mert ez éppen most, az esős évszak kezdetekor, katasztrofális hatás­sal lehet a lakosság mindennapi életére. Ezt semmi szín alatt sem lehet katonai célpontnak nevezni, viszont félreérti az amerikai kor­mányzat a VDK párizsi béke­készségét, ha arra gondol, hogy Vietnam népét lehet „belebom- bázni” az amerikai feltételek el­fogadásába. MATE IVAN ** ...................... ■■■■— — tsz entl r X* 11 " A. .óiioiíjzo felhőzet ilojebe n idén,, meneti szélélénkülés. A hő- ilési leheti mérséklet ma a kora délutá- :morvosi, (<ni órákban 24 fok körül. 21 lyógyószoti rakor 19 fok körül, holnap krendelések 'jnalban 15, délben 22 fok men belül óll'ül várható, gozóink delkezésére. -" " ^ Kirándulók az avasi kilátóban. ENTKEZES: liskolci Pom ikcierö-gaz^ főtől pé 15 Órf í L — JENŐ OMSZKBAN sztertanácsunk elnöke, fenő — útban a Mon- pköztársaság fővárosá- lánbátorba — Omszk- cezett. A szibériai nagy­repülőterén a területi izottság első titkára fo- a magyar kormányfőt, igét, valamint kíséretét. ;kból Fock Jenő holnap 1 tovább a Mongol Nép- ársaságba. MA VÉGET ÉR A CSÚCSTALÁLKOZÓ? Az indiai Simlából érkező legfrissebb hírek szerint ma délelőtt előzetesen jóváhagy­ják az indiai—pakisztáni vi­szonyt rendező szerződéster­vezetet és azt délután nyil­vánosságra is hozzák. Indira Gandhi és Ali Bhutto tegnap zárt ajtók mögött egyórás megbeszélést tartott. Ha nem történik változás, mk véget is ér a csúcstalálkozó. SZOVJET—AMERIKAI RÁKKUTATÁS Szovjet és amerikai tudó­sok külön-külön újfajta ké­szítményeket dolgoztak ki a rosszindulatú daganatok gyó­gyítására. A jelenleg Moszk­vában tartózkodó amerikai rákkutatók megállapodtak a szovjet tudósokkal, hogy a jelenleg kipróbálás alatt levő készítményeket kölcsönösen kicserélik egymással. Az együttműködés jó kilátások­kal kecsegtet. A FÖ KÉRDÉS TOVÁBBRA IS: MÜNCHEN Tegnap véget ért Prágában a csehszlovák—nyugatnémet megbeszélések kétnapos ötö­dik fordulója. Mindkét fél úgy döntött, hogy az eddigi megbeszélések eredményei­ről jelentést tesz kormányá­nak. A legfőbb vitatott kér­dés: Csehszlovákia ragaszko­dik ahhoz, hogy a müncheni szerződést kezdettől fogva ér­vénytelennek kell tekinteni. MEGEGYEZÉS LIBANONBAN Bejrútban .hivatalosan kö­zölték, hogy Szalam minisz­terelnök és a Palesztinái ge­rillák vezetői „teljes és dön­tő egyetértésre'’ jutottak. A gerillák Libanonban marad­nak. A libanoni kormány visszautasította Állón izraeli miniszterelnök-helyettesnek azt a javaslatát, hogy a két ország kössön különbekét. A Kis Jankó Bori tlíjcrl Megérkeztek az első pályaművek Az idén augusztusban tize­dik alkalommal rendezik meg a híres mezőkövesdi hímző­asszony, Kis Jankó Bori em­lékére rendezett hímzőpályá­zatot és kiállítást. A jubileumi kiállítást az idén nemzetközi rangra eme­lik. Résztvesznek ugyanis a kiállításon szlovák, NDK-be- li, csehszlovák, román,, hol-, gár, jugoszláv, lengyel, vala­mint ultrán népművészek is. Az első pályamunkák meg­érkeztek. Szakemberekből ál­ló zsűri választja majd ki a mintegy ötszáz munkából azokat, amelyek a kiállításra kerülnek. A legszebb alkotá­sok .készítőit a Borsod megyei Tanács által alapított Kis Jankó Bori díjjal tüntetik ki és pénzjutalomban részesítik, mig a külföldi népművészek emblémát és részvételi okle­velet kapnak. Záporok, zivatarok, 30 fok A hegyekben most kezdődik a nyár A prognózisért nem válla­lunk garanciát, csak annyit ígérhetünk, amennyit a me­teorológusoktól hallottunk. Eszerinti a hét végén is a tegnapihoz hasonló, trópusi idő iesz. Ma róvídebb. hol­nap hosszabb ideig süt a nap. délben 30 fok melegre lehet számítani. Az elmúlt napokhoz hasonlóan, most is be kell kalkulálni a záporo­kat. zivatarokat, mindent összevetve azonban: strando­lásra. kirándulásra is alkal­mas lesz ez a hétvége. A Bükk turistaházaiban kempingjeiben a jó idő el­lenére sincs telt ház. Ez az­zal magyarázható, hogy az igazi turistaszezon július 1- "én kezdődik. Bánkúton el­mondták, hogy a jelenlegi szobafoglalási rendszer eny­hén szólva nem a legtöké­letesebb. A vendégek ugyan­is csak az idegenforgalmi hivatalokban vagy a Turis­tahazakat Kezelő k ailaíul bu­dapesti központjában foglal­hatnak helyet. A turis­taház dolgozói nem tudjak pontosan, mikor hány ven­dég érkezik, így ha valaki előzetes foglalás nélkül kér szállást, akkor késő estig kell várakoznia, amíg ki nem de­rül hány beutalt érkezik a turistaházba. Egyébként ezen a hétvégén is van még né­hány szabad hely Bánkúton. A hollóstetői kempingben már sokkal egyszerűbb az ügyintézés; ha van hely, a helyszínen is lehet fahazat bérelni. S hogy - még sincs telt ház Hollóstetön, annak az az oka. hogy a lillafüre­di út építése miatt sokan ne­ki sem vágnak a kirándulás­nak, mások meg — külö­nösen a külföldi autósok — nem tudják, hogy milyen te- relöutakon juthatnak el a kempinghez. (Folytatás a 3. oldalon)­Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hivatalában fogad­ta Marcel Naville-t (balról) a Vöröskereszt Nemzetközi Bi­zottsága hazánkban tartózkodó elnökét. Tanácskozás a város életének törvényességéről Tegnap délután az MSZMP Miskplc városi Bizottságának székhazában — a végrehajtó bizottság kezdeményezésére — értekezletet tartottak a város törvényessége további szilárdításával kapcsolatos tennivalókról. Az értekezle­ten Tóth Tibor alezredes, a végrehajtó bizottság tagja, városi rendőrkapitány tartott vitaindító előadást. A tanács­kozáson, amelyen Drótos László, a pártbizottság titká­ra elnökölt, a város közéleti vezetői vettek részt. Felhívjuk olvasóink figyel­mét. hogy a fontos tanács­kozásról rövidesen — több folytatásban — beszámolunk a Déli Hírlapban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom