Déli Hírlap, 1971. december (3. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-18 / 298. szám

Hat új csuklós autóbusz Vasárnaptól hat új, 180-as Ikarust állít forgalomba a Miskolci Közlekedési Válla­lat. A 6 millió forint értékű Új - gép jármű park kocsijai 192 lóerősek és 164 személy t tud­nak szállítani egyszerre. A MAN—Diesel-motoros autó­buszokkal az 1-es vonalat fosnák megerősíteni. Külön ügyeim,»; érdemel, hegyez­zél egyidöben nem selejtez­nek ki régi kocsikat. A négyajtós, modem vona­lé-csuklós autóbuszokat pén­teken Miskolcon vizsgáztat­tak le: az eredmény kitűnő! Mm ajáfiÉ A MŰM 101-es Szakmun­kásképző Intézet 10 ezer fo­rint értékű ruhaneművel» ajándékozta meg a Szentpé­teri kapui Rehabilitációs Fog. lalkoztató állami gondozott ipari tanulóit. Ezenkívül — karácsonyi meglepetésként — az iskola rehabilitációs tanu­lói mellett még több mint* száz az arra rászoruló mis-? kolci és a hat vidéki iskolá-' ban ötven tanuló kapott kü­lönböző téli ruhaneműt aján­dékba. 4c Éjszakai hangszerszóló (Vadas Zsuzsa .latogmjákája) Autóbuszok, menetrendje A közlekedési vattaiatok készülnek az ünnepekre (Folytatás az 1. oldalról.) Az előző évek tapasztala­tai alapján számolni kell a Miskolc—Szeged között köz­lekedő egyetlen gyorsvonat zsúfoltságával is. E járaton a korábbi 8 kocsi helyett a csúcsidőszakban tízet közle­kedtetnek. A MÁV az eset­leges kellemetlenségek elke­rülése végett kéri az utaso­kat-, hogy akik az ünnepek előtt, illetve után utazni szándékoznak, lehetőleg előre gondoskodjanak a menetje­gyük megváltásáról. A Tiszai pályaudvar pénztáraiban, illetve a Széchenyi utca 103. szám alatti jegyirodában elő­vételben már válthatók menetjegyek. A Volánnál december 24- lől január 2-ig tart az ünne­pi csúcsforgalom. A menet­rendszerinti járatok zsúfolt­ságának csökkentésére ez idő alatt 24 mentesítő autó­buszt biztosítanak, amely 1420 plusz férőhelyet jelent. A legnagyobb forgalmat a Miskolc—Debrecen közötti vonalon bonyolítják le, de várhatóan sok lesz az utas a polgári, a megyaszói és a rakacai járatokon is. A korábbi gyakorlatnak megfelelően e vonalakon — az utasforgalom nagy­ságától' függően — men­tesítő járatokat indíta­nak. A Kazincbarcika—Berettyó­újfalu közötti járatot Mis- kolctól — amennyiben az igények úgy kívánják — akár mindkét irányban is megerősítik. A forgalomszervezési, illet­ve irányítási feladatok ellá­tására a legforgalmasabb napokon — december 24— 27-e között, illetve 31-én. — a vállalat szakemberei felügye­leti szolgálatot látnak el a Búza téri autóbusz-pályaud­varon, valamint a nagyobb forgalmi csomópontokon. Ha valamelyik vonalon a zsú­foltság miatt még a mente­sítő autóbusz sem tudta el­szállítani az utasokat, Se in­tézkednek, hogy a kocsik újabb fordulóira induljanak. A városi közlekedés az ün­nepek . alatt alapvetően kü­lönbözük a másik két válla­latétól. Míg a vonatok és a távolsági autóbuszok forgal­ma december 24-én „tető­zik”, addig az MKV e napon délután 6 órától fokozatosan csökkenti a járatait. Este nyolc óra után már csak az 1-es villamos, il­letve a 8-as, a 9-es, a 10-es, a 21-es és a 29-es autóbuszok közlekednek — valamennyi vonalon ritkítva. Az utolsó járművek a szoká­sos időben indulnak a vég­állomásokról. Karácsony első és második napján a járatok valamennyi vonalon ünnepnapi menet­rend szerint közlekednek. Szilveszter este azonban üzemen túli forgalom is lesz a városban. A villamosok üzemzártáig — 24 óráig — valamennyi vonalon munka­napi menetrend szerint köz­lekednek. újév napján 0 órától haj­nali fél 4-ig csak az 1- es villamos közlekedik — félóránként. A vasgyári forgalmat a kör- járat biztosítja. Az autóbu­szok üzemzárlatig szintén a köznapi menetrendnek meg­felelően. járnak, 0 órától fél 4-ig csak a 2-es, a 3-aá, a 4- es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es és a 14-es járatok közleked­nek, valamennyi vonalon 30 percenként. Az év első nap­ján hajnali fél 4 után a vil­lamosok és az autóbuszok ünnepnapi menetrend szerint járnak. Az ünnepnapokon a járat­csökkentés időpontjától az MKV ellenőrei figyelemmel kísérik a forgalom alakulá­sát, s ha kell, tartalékjármű­vek beállításával csökkentik az esetleges zsúfoltságot, (keglovich) Rendesik a telkeket Alakulóban a garázsépítő szövetkezetek Mint arról korábban be­számoltunk, Miskolc szapo­rodó garázsgondjainak ren­dezése érdekében a városi tanács megrendelésére a he­lyi adottságokhoz jól igazo­dó garázsfejlesztési tanul­mánytervet készített a Mis­kolci Tervező Vállalat. A tervkészítést megelőző­en városszerte leállítottak a garázsok építését és a váro­si tanács végrehajtó bizott­sága határozatot hozott ar­ról, hogy a jövőben Miskol­con csak a garázsépítő szö­vetkezetek létesíthetnek új garázsokat, illetve garázste- lepoket. Azóta több olvasónk kért. tájékoztatást arról, ho­gyan áll a garázsok ügye, és milyen feltételei vannak a garázsépítő szövetkezetek megalakításának. A városi tanács építési és közlekedési osztályának leg­frissebb tájékoztatása sze­rint — az ÉSZAKTERV ta­nulmányterve alapján — fo­lyamatban van a meglevő és az ezután felépülő garázsok területének tulajdonjogi ren­dezése. A már megépült garazsbe... lyek telekkiaiakrtasi tervraj­zain javában dolgoznak a Geodéziai és Térképészeti Hivatalnál és a Borsod me­gyei Tervező Vállalatnál. A telek-kialakítási rajzok elő­reláthatólag a jövő év márci­us-áprilisában készülnek el, s csak ezután nyílik lehető­ség a garázstelkek eladásá­ra. A kisebb, három-négy ga­rázst magában foglaló telke­ken, ahol a garázstelepek kis mérete miatt nem alakítha­tó szövetkezel, a területet az ingatlankezelő vállalat ke­zelésébe adják és a MIK köt majd telekhasználati szerző­dést a garázstulajdonosokkal. A garázsépítési területek tu­lajdonjogi rendezése után a már megalakult szövetkeze­tek részére ugyancsak a IVénfroní és pedagógia A Hazafias Népfront peda­gógiai bizottságának feladata, iról tanácskoznak a meghí­vottak december 21-én dél­után 3 órakor a Népfront me­gyei Bizottságának tanácster­mében. A beszélgetés vitave­zetője Gál Erzsébet, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csa Belpolitikai Titkárságá­nak munkatársa lesz. A nagy érdeklődésre való tekintettel december 31-ig kedvezményes oh íjégő vásárun kai meghosszabbítjuk A korszerű, kényelmes, tiszta fűtést On is megteremtheti otthonában, ha kazánjára PG1N—4G típusú olajégőt szereltet EZT MOST 700 FORINTTAL OLCSÓBBAN MEGVÁSÁROLHATJA A VASÉRT-NAL Viszonteladók is olcsóbban megrendelhetik a VASÉRT Tüzeléstechnikai Főosztályán (Bp„ Szt. István tér 15.) A magánvásárlók a VASÉRT alábbi boltjaiban szerezhetik be: Budapest V., Pesti Barnabás u. 4. Budapest Vili., Mária u. 32. Budapest XIII., Váci út 195 b. Tata II., Somogyi Béla u. 19—21. Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 28. Az ÁFÉSZ—VASÉRT közös vasboltjában, Nagykörösön, az ÁFÉSZ—VASÉRT közör vasboítjában, Rakamazon valamint bárhol az országban, az olajégőket árusító szakboltokban MIK értékesíti majd a leen­dő garázstelepek helyét. A város területén azonban ez idáig még egyetlen ga­rázsfenntartó és garázsépítő szövetkezet sem alakult meg. mert az építési hatóság a szükséges jogszabályok hiá­nyában a benyújtott szövet­kezeti alapszabályokat jóvá­hagyni nem tudja. A garázs­fenntartó és garázsépítő szö­vetkezetek működését részle­tesen szabályozó végrehajtási utasítást előreláthatólag a jö­vő év elején adja ki az Épí­tési és Városfejlesztési Mi­nisztérium. keresve Egy család nyugalma, bol­dogsága olykor semmiségek­nek tűnő apróságokon is múlhat. Én magam először nem tudtam elképzelni, ho­gyan keseríthet meg egy kör­fűrész nyugalmat, békessé­get. Aztán hazavittem azt a 29 iratot (beadványt, kér­vényt, igazolást, választ, fel­jelentést), amely B. M. há­romesztendei, a maga és a családja nyugalmáért foly­tatott szívós küzdelméről ad képet. A korábban vidéken élő B. M. azért épített 240 ezer forintos családi házat a Kő- pűsvölgy közelében, közvet­lenül az erdőszélen, hogy 20 év óta asztmás, ideg- és szívbeteg felesége nyugalmat találjon. Egy-két éve laktak már új otthonukban, amikor elkészült a szomszéd H. I. háza is. A szomszéd, aki B. M.-mel együtt erdészeti dol­gozó, s ács, körfűrészt, majd egyéb fűrészipari gépeket vásárolt, amelyekkel masze- kolni kezdett. Engedély nél­kül — mint az később ki­derült. Hallották már a körfűrész éles, visító, csontig hatoló hangját? Erős idegzetű em­berek bírják csak elviselni. Nem olyanok, mint B. M. fe­lesége, akit többször és hosz- szabb ideig kórházban is ápoltak ... B. M. úgy gondolta, hogy amíg szomszédja dolgoztatja a körfűrészt és a többi gé­pet, beteg feleségének és családjának nem lehet nyu­galma. Mivel hosszú éveken át tanácsi vezetőként dolgo­zott, tudta, hogy H. I. a vo­natkozó rendszabályok, s a törvény kijátszásával masze­kok Elhatározta, hogy ő ép­pen a törvényességre apel­lálva szerzi vissza elvesztett nyugalmukat. B. M. az első panaszos le­velet 1969. május 11-én a városi KÖ JÁL-hoz intézte, a másodikat a III. kerületi ta­nács ipari osztályához, majd még. egyet a városi tűzoltó parancsnoksághoz. A vála­szok közül különösen a KÖJÁL-é érdemel figyelmet, amelyből egyértelműen kitu­dódik, hogy a nem ipari te­rületen levő épületben mű­helyt csak abban az esetben szabad elhelyezni, ha a gé­pek zajt, rázkódást nem okoznak. Az első levelek, s a városi és járási rendőrka­pitányság feljelentése alap­ján a III. kerületi tanács vb igazgatási osztálya 1969. iú- nius 9-i határozatában jog­talan iparűzés címén 200 fo­rintra bírságolta H. I.-t. Ezt 1970. július 20-án egyezer fo­rintos, 1971. augusztus 10-én pedig kétezer forintos bírság kiszabása követte. Mindez azonban korántsem hatott oda,' hogy H-. I. szakítson jól jövedelmező mellékfoglalko­zásával. * Igaz, hogy H. I. időközben, 1970. április 24-én — bár­mennyire is hihetetlennek tűnik — a munkaviszonya megtartása mellett a lakos­ság jobb ellátása érdekében ács, ipari gyakorlásra jogo­sító iparigazolványt kapott. Ám a munka, amit addig és azóta is végez, B. M. elmon­dása szerint nem kimondot­tan ácsmunka, azt egy nem e célra engedélyezett fészer­ben végezte és végzi, s no­ha iparengedélyt kapott ugyan, a mai napig is telep- engedély nélkül üzemelteti fűrészipari gépeit. B. M. utolsó levele a vá­rosi rendőrkapitánysághoz íródott: feljelentés H. I. el­len, aki tanúk jelenlétében életveszélyesen megfenyeget­te. Hogy miért? — úgy gon­dolom, nem kell külön ecse­telni. Hiszen amennyiben B. M.-nek a család nyugalmá­ért, felesége felépüléséért ví­vott küzdelme végül is si­kerrel jár. ha a tanács ille­tékes osztályai hajlandók végre ennyi hercé-hurca után komolyabb büntető szankciókhoz is folyamodni, mint az eddigi pénzbírságok, nyilván eladhatja ’ a több tíz­ezer forint értékű fűrészipari gépeket. A Amikor néhány napja B. M.-éknél jártam, a feleség éppen orvosnál volt. H. L- ék háza előtt tehergépkocsi állt, munkások hatalmas fa­rönkökkel vesződtek. Az iparigazolvánnyal, ám telep- engedély nélkül végzendő újabb munka alapanyagával. NYIKES IMRE REFLEKTOR Ma Budapesten dr. Mészá­ros Károly miniszterhelyet­tes. a MÁV vezérigazgatója sajtótájékoztatót tart a vas­út karácsonyi-szilveszteri fel­készüléséről. ★ Egerben ülé­sezik a városi tanács. 4c Esztergomban grafikai kiállí­tás nyílik. 4c Kecskeméten megnyitják a Bács-Kiskun megyei képzőművészek téli tárlatát. 4c Nyírbátorban új gimnáziumot avatnak. 4c Özdon a Borsod megyei mély- , építők ünnepélyesen átadják az ŐKÜ-ben a folyamatos acélöntőmű alapjait a szere­lőknek. 4c Salgótarjánban megnyitják Sárközi Agne» fotóművész kiállítását

Next

/
Oldalképek
Tartalom