Déli Hírlap, 1971. december (3. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-21 / 300. szám

Ingyenes étkezés Ingyenes étkezést kapnak a Miskolci Pamutfonóipari Vál­lalatnál az ipari tanulók. A mintegy 80 tanulót, ha dél­előttös, reggelivel és ebéddel, ha délutános, ebéddel és va­csorával látják el. REFLEKTOR Ma Budapesten, a Fővárosi Művelődési Házban a VDK nemzeti ünnepe alkalmából vietnami filmbemutatót ren­deznek. * Debrecenben a városi tanács vb értékeli az idei lakásépítési program tel­jesítését. Jjc Dunaújvárosban a kohászati gazdasági veze­tők megvitatják a termelés gazdaságossága javításának lehetőségeit. * Szombathe­lyen három megye vetőmag- termesztési szakemberei ta­nácskoznak. Tatán, a mű­velődési központban fenyőfa- ünnepséget rendeznek a vá­rosi iskolások részére. ★ Veszprémben a honismereti klubban ismertetik a Bala- ton-felvidéki régészeti ásatá­sok eredményeit. jjc Vasárnap állította forgalomba a Miskolci Közlekedési Vállalat a hat darab, újonnan érkezeit IKARUS—180-as tí­pusú csuklós autóbuszt. Budapesten már régóta közlekedik, s reméljük, Miskolc utazóközönsége is megkedveli majd az eddigi típusoktól lényegesen szebb, kényelmesebb és gyor­sabb kocsikat. Egyelőre az 1-es vonalán közlekednek. A hat darabot a jövő héten még tizenkettő követi. (Kerényi László felvétele) SZhMJ, BUSA, Csomaghegyek között — Este jöjjön — tanácsolta Fuhrmann Géza hivatalveze­tő-helyettes. — Nappal nincs látnivaló. Napközben üresek a raktárak. Amíg csak éjsza­ka van munkánk addig nincs is semmi baj. A miskolci 2-es Postahiva­tal emeleti irodahelyiségében tétova fiatalemberek várják a műszakikezdést. Egyetemis­ták. Negyedéves vegyipari gé­pészek. Bér vizsgaidőszak van, azért futja az erőből és az időből egy kis éjszakai kü­lönmunkára. Este 6-tól reg­gel 6-ig tart a szolgálat. Cso­magot raknak, kocsit húz­nak, leveleszsákot cipelnek. Hórukk emberek. — Jól jön a pénz kará­csony előtt — vélekedik N. János, s beássa magát a köl- csönztrbbonyba. — Hajtani kell, de jó meló ez. Rende­sek a többiek. A többiek alatt a hivatásos postások értendők. Például Bodnár Gusztáv, akit állo- másszerte Matula bácsi né­ven tisztelnek. Az öreg, min­denki öregje, ha kell, száz csomagot is felpakol a kocsi­ra. A csomaghordó brigád vezetője művészi tökélyre fej­lesztette a rakodást. A laikus nem is érti ezt. Matula bá­csi a templomépítők bölcses­ségével, villámgyorsan rakja a csomagok piramisát a zöld kocsira. A szakma művészének tart­ják Tóth Lajost és Zagyi Já­nost is. Ök a leveleket oszt­ják. Ülnek egy falkkokra osztott szekrény előtt, sze­mük a bal kézzel tartott le- véBcötegen, a jobbal pedig au­tomatikusan dugják a levelet a helyére. Tóth Lajos, a no­vemberi országos verseny el­ső helyezettje, 50—60 külde­ményt szortíroz percen­ként. Bal kezének hüvelyk­ujjén egy házilag készített ujjvédő. Hogy jobban tapad­jon. A miskolci 2-es postán „békeidőben” 300 ezer leve­let vesznek fel havonta. Ilyenkor, karácsony előtt több mint félmillió a 119 le­vélszekrény „termése”. Az átmenő levélforgalom a két­milliót is eléri. Jelenleg 4200 csomagot továbbítanak in­áén naponta, s 1700-at kéz­besítenek a miskolci címzet­teknek. Az ünnepek alatt egy-egy szakember 40 túlórát is tel­jesít. Önként, kényszer nél­kül. Nemcsak a pénzért. Mu­szájból. Belülről fakadó kényszerből. Vasárnap a KISZ-esek kommunista mű­szakot tartottak. Eljöttek a gépjárműszállítási üzem fia­taljai is. Szükség van min­den kézre. Lévai I. Antal, a fodrász­ból lett csomagrakodó és ké­pesített targoncavezető már megvette a karácsonyfa alá valót; Hazafelé készül. Este 10 óra van. Reggel újra jön. És karácsony este is. A cso­mag nem várhat. Minden csomagot várnak valahol. Kint, az éppen százéves postaépület előtt nőnek a csomaghegyek. Titokzatos szavak röppennek: SZEBU, BUSA, BUNYI, MIH1, MI- ÖZ. Az indító- és a célállo­más nevének rövidítései. SZE: Szerencs, BU: Buda­pest, MI: Miskolc. Éjfél irtán befut, a pesti mellékkocsi. Egy vagortnyi borsodi csomag érkezik. Ki­csapódik az ajtó, indul a szállítószalag. Fél óra alatt? kiürül a vagon. Reggelre a raktár is. Délelőtt már csen­get a postás. Az éjszaka név­telen katonái addigra már az igazak álmát alusszák. BRACKÓ ISTVÁN Számítani keli a szocialista brigádokra Az operatív tervek szerepe Interjú Balogh Zoltánnal (Folyfatás az 1. oldalról) Szeretném hangsúlyozni, hogy mind a bázishoz (tehát a múlt évben végzett mun­kához), mind a tervhez (te­hát az ez évi feladatokhoz) viszonyított eredmények az egy főre jutó termelési érté­ket jelentik. — Van-e lehetőség arra, hogy — ha szabad így fogalmazni — „személyre szólóan”, tehát vállalatonként! értékelést kap­junk? — Természetesen! Arra persze nincs mód, hogy min­den gyár és üzem, vállalat, szövetkezet vagy intézmény szóba kerüljön, de néhány példa is jól illusztrálhatja az általános helyzetet és a ten­nivalókat is. Az egy főre jutó termelési érték alakulása biztató és példamutató — többek kö­zött — a Drótgyárban, a DIGÉP-nél, a Beton- és Vas­betonipari Műveknél, a Köz­úti Építőipari Vállalatnál, a Miskolci Mélyépítő Vállalat­nál, valamint az Állatfor­galmi és Húsipari \*áUólai­nál. — Hívei twrfaoéó ew a meg- aflarpítás? — E váüatotok és ütemek mindegyike a bázishoz ké­pest 4—17, míg a tervhez képiest 1—6 százalékkal pro­dukált többet. —> Tudvalevő, hogy-a pán. X. kongresszusa kulcsfontosságú föladatként jelölte meg a gaz­dasági hatékonyság növelé­sét, a gyártmány összetétel ja­vítását; általában a termelé­kenység — a korábbiakhoz képest — kedvezőbb alakulá­sát. Ennek eléréséhez min­denütt — ha reálisan tervez­nek és ésszerűen gazdálkod­nak — megvan a lehetőség. Van-e arra példa, ahol — az objektív körülményeket is fi­gyelembe véve — nagy as> visszaesés, ahol még a ma­guk szabta színvonalat sem? érték el? — Sajnos, van. Egyes üze­mek. mint az Üveggyár, a TIGÁZ miskolci üzemegysé­ge, az Ital- és Vegyicikk- gyár, az Avas Bútorgyár, a Vegyesipari Vállalat, a Női Szabó Ktsz, a Textilkonfek­ció Szövetkezet és még né­hány üzem mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva, kedvezőtlen helyzetben van. Általában anyaghiányra, a fogyasztói igények változá­saira, tehát rajtuk kívülálló okokra vezethető vissza a termelékenység stagnálása, vagy visszaesése, de nem­csak erre... A „kerítésen belüli” okok (létszámgazdál­kodás, munka- és üzemszer­vezés stb.) is közrejátszottak abban, hogy ezeken a helye­ken — és másutt is — rom­lott a termelékenység. — Némely helyen hajlariiosak arra, hogy a gazdaságirányí­tás számlájára írják a ne­hézségeket. Van-e ennek va­lamilyen alapja? . — Nincs. Egy biztos: gaz­daságpolitikánk általános bi­zalmat élvez, a dolgozó tö­megek támogatják végrehaj­tását. Népgazdaságunk szi­lárd alapiokon fejlődik, a gaz­daságirányítás rendszere megfelelően működik, a ne­gyedik ötéves terv céljai he­lyesek. A lényeg: egységes szemlélet kialakítása, annak a gondolkodásmódnak a megteremtése a feladat, amely nem azt kutatja, mit lehet kapmi a köztől, hanem inkább azt, mit lehet tenni a köz javára, a vállalatért, ért. intézményért, a városért, az országért. — Az eddig végzett munka, eddigi eredményeink bizo­nyítják: a város társadalmá­ra ez a jellemző, ami tükrö­ződik — a tervekből, elkép­zelésekből ítélve — a jövő évi feladatokra való felké­szülésben is? — Erről van szó. Mi sem tanúsítja jobban e törek­vést, mint az, hogy amíg 1971-ben általában 2 száza­lékos javulást terveztek a termelékenység alakulásában a vállalatok és az üzemek, addig az 1972-es tervek el­készítésénél ez az arány már 4 százalékos. — Hogy ezt elérjék, mire kell a figyelmet fordítani? — A hatékonyságra, a gazdaságtalan termékek gyártásának megszüntetésé­re, a gyártmányválaszték bő­vítésére, a munka tudomá­nyos alapion történő megszer­vezésére, a helyes létszám- gazdálkodásra, fokozott terv- szerűségre és arra, hogy az operatív tervek végrehajtá­sánál ne riadjanak vissza annak finomításától — ha a helyzet úgy kívánja — a mó­dosításától. S még valamire: a számításokból soha ne hagyják ki az embert, fel­tétlenül támaszkodjanak a szocialista brigádmozgalom adta lehetőségekre és az ed­dig jól bevált módszerek megfelelő hasznosítására — fejezté be nyilatkozatát Ba- logti Zoltán. TÓTH FERENC Zöldség és gyümölcs télire i A Zöldség-Gyümölcs Ke­reskedelmi Egyesülés tag­vállalatai a télre jelenleg Mit szól hozzá, hogy... ... végre bejegyezték a szakmai jegyzékre a gépjárművezetést is? — Nem hamarkodták el a dolgot, any- szi szent. — Nem, de az a fontos, hogy végre ezt a sok ügyességet, hozzáértést, fele­lősségtudatot igénylő foglalkozást gya­korlók is szakmát vallhatnak maguké­nak. — Én azért maradok egy régi, jól be­vált szakma mellett. Elhatároztam, hogy magánkereskedő leszek. — És hol nyit boltot, ha szabad ér­deklődnöm? — Természetesen Miskolc belvárosá­ban. Lehet, hogy a Centrummal szom­szédos épületben. — Ügy gondolja, hogy itt is meg tud majd élni? — Van rá p>ékia. — Csakhogy azok a kiskereskedők, akik újabban a belvárosban üzletet nyi­tottak, azok kénytelenek voltak lemon­dani a régiről. Lebontották a házukat. — Lebontani való házam sajnos mo­mentán nincs, de tőkével már rendel­kezem. — Mennyi pénze van7 — Nem piénzben, áruban fekszik a tőkém. Pontosabban nyakkendőben. — Nyakkendőben? Honnan van ma­gának annyi nyakkendője, amivel üzle­tet lehet nyitni? — Tudja, hány karácsony volt már az én életemben? Szóval, elhatároztam, hogy nyitok egy butikot. — Az előbb üzletet mondott. — Ez is üzlet, kedves uram, csak -azért kell butiknak mondani, mert az „külföldiül” van és több vevőt csalogat. — Akkor lesz magából maszek nyak­kendő-kereskedő, amikor énbelőlem thermoplasztíkus. — Na, ilyenről meg én nem hajtot­tam még. — Sose szégyell je, én sem tudtam né­hány nappal ezelőtt, hogy mi fán te­rem ez a furcsa mesterség. Pedig hóna­pok óta szerettem volna megtudni. Szín­ia mániámmá vált ez a thermoplasztika. — Hogy-hogy? — Tudja, az utóbbi hónapban több­ször is elvezetett az utam — Miskolc­ról Mezőkövesd felé menet — egy épü­let előtt, amijiek a homlokzatára nagy­betűkkel ez a furcsa idegen név van kiírva. — Miért nem nézte meg már az első alkalommal közelebbről, mi rejtőzik a név mögött? — Mert mindig a kollégáimmal men­tem gépkocsival, s ök vagy siettek, vagy csak azért nem engedték megállni az autót, hogy engem cukkoljanak. — Biztosan találgatták, hogy mi a csuda lehet?! — Egyik tréfás kedvű kollégám azt mondta, hogy ha van kisplasztika, ak­kor lehet thermoplasztika is, tehát kép­zőművészeti tevékenységet folytatnak a titokzatos falak között. — Szellemes. — Mások azt bizonygatták, hogy plasztikai műtéteket végeznek az ország­út melletti épületben, Hollywoodból is idejárnak a sztárok. — De mi a csuda végül is ez a ther­moplasztika? — A minap végre sikerült megtud­nom. Megfenyegettem a gépkocsiveze­tőt, hogy kiugróm, ha nem áll meg. Iz­galomtól remegő térddel léptem be az épületbe. — És mit csinálnak ott? — A magyar rágógumik gumibot-for- májú tasakját. — Mintha fejbe vágtak volna. BÉKÉS DEZSŐ * 12 80Ü vagon burgonyát, 2000 vagon vöröshagymát és fok­hagymát, 4000 vagon zöldség­félét, valamint 3800 vagon téli almát, vagyis összesen 22 600 vagon árut raktároz­nak. A helyzetnek a vártnál kedvezőbb alakulásában nem kis szerepe volt annak, hogy az 1971/72. évi téli és tavaszi tárolást az elmúlt évek gya­korlatától eltérően — az ille­tékes megyei tanácsok meg­bízásai alapján — most több szektor végzi. Mint az Egyesülésnél el­mondották: a tárolt cikkek közül a burgonya és a zöld­ségfélék egy része a múlt évihez hasonló áron kerül majd forgalomba. A terme­lési költségek emelkedése és a gyengébb termés következ­tében viszont a zöldségfélék nagyobb részének és a téli almának emelkedett a felvá­sárlási ára; ez utóbbi cikkek fogyasztói ára is várhatóan magasabb lesz, mint az el­múlt év megfelelő időszaká­ban. Kicsiknek veszélyes A december eleji télapó­járás után a karácsony is az édességek és csemegék fo­gyasztásának időszaka. Az ajándékok között található a földi mogyoró is. Nagyon kellemes dolog elrágcsálni, de vigyázni kell vele, külö­nösen négy éven alul. Előfor­dul, hogy „cigányútra” kerül egy-egy eltévedt mogyoróda­rabka, amit az orvos csak nagyon nehezen tud eltávolí­tani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom