Déli Hírlap, 1971. október (3. évfolyam, 231-256. szám)

1971-10-01 / 231. szám

I I ^POLITIKAI N API LAP III. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM 1971. OKTOBER 1, PÉNTEK I ÍRB: 80 FILLÉR Kohl és Bahr ma Bonnban tárgyal Fo lytatódih a párbeszéd + Borsodi látogatásának második napján a Lenin Kohászati Művekben tett látogatást Nyers Rezső, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára. A kedves ven­déget elkísérte dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP KB tagja, a Borsod megyei Párt- bizottság első titkára, dr. Havasi Béla, a Miskolc városi Pártbizottság első titkára, valamint dr. Énekes Sándor, a Lenin Ko­hászati Művek vezérigazgatója. Nyers Rezső nyilatkozata borsodi látogatásáról Szeptember 29-én megyénkbe látogatott Nvers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Az első napon, szeptember 29-én részt vett az MSZMP Miskole városi Bizottságának székházában tartott kibővített megyei pártbizottsági ülésen, ahol a beruházások népgazdasági jelentőségéről volt szó. Ezt követően a Köz­ponti Bizottság titkára Tokajba látogatott. A tegnapi prog­ramban gyárlátogatás szerepelt: Nyers Rezső megismerke­dett a Lenin Kohászati Müvek gondjaival és terveivel. Bonnban ma ismét tanács­kozik Kohl. az NDK és Bahr, az NSZK államtitkára, a Nyugat-Berlinre vonatkozó négyhatalmi egyezmény al­kalmazásának részletkérdé­seiről. Mint köztudott, a két ál­lamtitkár legutóbb szeptem­ber 22-én folytatott megbe­szélést, ez azonban csak fél óra hosszat tart- >tt, 'mert nem tudtak megegyezni a nyugat­berlini megállapodás német fordításának pontos értelme­zésében. A jövő hétfőn egyébként Kohrt, az NDK államtitkára is tárgyal Müller- rel, a nyugat-berlini szenátus igazgatójával. Az időpontot Kohrt javasolta, mert a leg­utóbb kitűzött megbeszélést Müller „hivatali elfoglaltsá­gára való tekintettel” le­mondta. Tegnap egyébként Berlin­ben az NDK posta- és táv­közlési minisztérium küldött­sége az NSZK közlekedési, távközlési és poetaügyi mi­nisztériumának küldöttségé­vel tárgyalt és megállapodás­ra is jutott. A megállapodás leglényegesebb pontja, hogy növelik Berlin két része, to­vábbá az NDK és az NSZK közötti telefonvonalak szá­mát. A kétnapos borsodi láto­gatás végén Nyers elvtárs a következő nyilatkozatot adta a sajtó képviselőinek: — Nagyon érdekes és hasz­nos volt a kétnapos program. A megyei pártbizottság ülé­sén a beruházásokról tanács­koztunk, majd Tókaj-Hegy.al- ján látogattuk meg a bor­kombinátot. A beruházás nagy népgaz­dasági probléma, és most, valamint a jövőben a fejlő­dés alapvető követelménye. A tanácskozáson nagyon ör­VízMiási A Közép-tiszavidéki Víz­ügyi Igazgatóság operatív védelmi szervezetének spe­ciális osztálya tegnap a Ti­sza dobai térségében bemu­tatta a vízkárelhárítás leg­újabb technológiai módszere­it. az ár- és belvízvédekezés­nek azokat az új gépeit, amelyeket az OVH ár- és belvízvédelmi készenléti szol­gálata alakított ki. JSéhány órás napsütés Várható időjárás Miskolc térségében szombat délig: Időnként megnövekvő fel­hőzet, eső nem valószínű. Mérsékelt, napközben átme­netileg megélénkülő északi, északkeleti szél. A reggeli órákban erős párásodás, a mélyebben fekvő helyeken ködképzódés. A hőmérséklet hajnalban 5. délben 17 fok körül alakul. vendetes volt, hogy azonos vélemény alakult ki. A fő dolog: a beruházások meny­tíz év óéOtíi'-ioerébon aeriil sor az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetek VII. kongresszusára. Csege Géza, a MÉSZÖV elnöke ina délelőtti sajtótájékoztatóján képet adott a megye külön­böző tagszövetkezeteinek munkájáról, a kongresszusi előkészületekről. A megyében jelenleg 110 szövetkezet működik, mint­egy 160 ezer taggal. Húrom- százhatvan településen vész­nek részt a lakosság ellátá­sában, ebből 320 helyen ki­zárólag az áfész kereskedel­mi egységei működnek. A megye lakosságának több mint egyharmadát a szövet­kezetek látják el különféle áruval, illetve szolgáltatások­kal. Évi forgalmuk megha­ladja a hárommilliárd forin­tot. A szövetkezeti mozgalom állandóan fejlődik, egyre nő a tagok száma. A borsodi községekben 24 takarékszö­vetkezet létesült, a betéteken kívül hitelek folyósításával is foglalkoznak. Az utóbbi nyiségi növekedését lassítani, a beruházások minőségi ki­vitelezését, megtervezését és hatékonyságát javítani kell. Nagyon sok tennivalónk van e téren. Ez a munka rend­kívüli képzettségű embereket, rendkívüli nehézségeket vál­laló embereket és sok-sok nehézség között eligazodó embereket igényel. (Folytatás a 3. oldalon.) Lottó­számok a hatodik oldalon ÉJFÉLTŐL REGGELIG NEGYEDSZÁZADA MÜLT Ma 25 évé hirdette ki az ítéletet Nürnbergben az amerikai, szovjet, an­gol és francia bírókból álló nemzetközi katonai bíróság, a náci háborús főbúnösök ügyében. Teg­nap egy volt SS-tisztet tartóztattak le az oszt­rák hatóságok. Helmuth Pohl, aki a háborúban egy lengyelországi kon­centrációs táborban 600 ezer zsidó meggyilkolá­sában vett részt, immár a harmadik, akit egy hét leforgása alatt Ausztriá­ban őrizetbe vettek. Bi­zonyíték : a háborús bű­nösök ügye még mindig nem évülhet el. BOMBAMERÉNYLET Bombamerényletét kö­vettek el az iraki küz­dők vezetője ellen. Bár- zani , nem sérült mgg, húrom ’ testőre azonban életét vesztette és tizen megsebesültek. HATHÓNAPOS NatAridö Mint tegnap már előre jeleztük, az amerikai szenátus döntött és dön­tése értelmében az Indo­kínában levő amerikai csapatokat hat hónapon belül ki kell vonni, ha a VDK és a DNFF sza­badon engedi az elfogott amerikai katonákat. LESZERELÉS A genfi leszerelési ér­tekezlet befejezte ez évi ülésszakát. A 25 ország­ból álló bizottság elfo­gadta a biológiai fegy­verek betiltásáról szóló nemzetközi egyezmény szövegét, amelyet a szo­cialista országok és a NATO-tagországok kö­zösen terjesztettek a bi­zottság elé. Az egyez­mény most az ENSZ- közgyűlés elé kerül, vég­leges jóváhagyás végett. vallAqi VISZÁLY — 1TZ£NHA»OM HALOTT Tizenhárom halálos ál­dozatot követelt a Fü- löp-szigetek Cotabato artományában történt keresztények és muzul­mánok összecsapása. A LEGNAGYOBB BANKCSALAS Valószínűleg Norvégia legnagyobb bankcsalását követte el az a két bank- tisztviselő. akiket őri­zetbe vettek. Pénzügyi szakértők szerint a tette­sek az egyik oslói taka­rékpénztárból mintegy 700 ezer dollár értékű pénzt sikkasztottak. TEHERAUTÓ ÉS TARTÁLYKOCSI KARAMBOLJA A Dél-afrikai Köztár­saságban összeütközött egy négereket szállító teherautó egy tartályko­csival. A baleset tizen­három halált és ötven sebesülést okozott. 4 megye lakosságának egyharmadát látják el Szövetkezeti boltok, szolgáltatások A MÉSZÖV elnökének ©a jfcóté jékozt® tője időben fokozódott az érdek­lődés a lnká-sszöéetkeiétek iránt is. Eddig kilenc lakás­építő közösség alakult a me­jövőben újabb gyében, a társulások alakulására lehet számítani. A negyedik ötéves időszak végéig e tagszövetke­zetek mintegy 3500 lakást építenek fel. A MÉSZÖV elnöke hang­súlyozta: a szövetkezeti moz­galom egyre nagyobb szere­pet kap a lakosság mind«*- napi szükségleteinek kielégí­tésében . M unkájukat, tevé­kenységüket a felsőbb poH- tikai és állami szervek is el­ismerik, figyelemmel, kísérik, támogatják. Hálózatuk a jö­vőben tovább bővül: 1975-lg tizenegy ABC-, illetve négy iparcikkáruházat létesítenek. A VII. kongresszus tiszte­letére a különböző ágazatok­ban megtartott közgyűlése­ken, küldöttértekezleteken a tagság jelentős felajánláso­kat tett a kiszolgálás minő­ségének javítására, a lakos­ság igényeinek gyorsabb és pontosabb kielégítésére. Hírmagyarázats A két német állam közötti tárgyalások folytatása jó jelnek te­kinthető válasz arra, hogy a Brezsnyev—Brandt találkozó alkalmat dott „eilengőz” kibocsátására. Ennek volt eklatáns példája, hogy a brit kormány „alkalmasnak látta az időt” kémkedéssel vádolni a londoni szovjet nagykövetség számos tisztviselőjét és ehhez az ak­cióhoz az amerikai kormány is helyeslőén bólintott. Az akció idő­zítése azonban annyira átlátszó volt, hogy a bonni kormányszóvivő sietett bejelenteni: az NSZK kormánya továbbra is tartja magát •hhoz a megállapodáshoz, amelyet Brezsnyev és Brandt kötött a Krímben, az európai biztonság előkészítéséről. Ezen a „londoni Qgy” sem változtat. Az enyhülés Igényének feltartóztathatatlansá­gát bizonyítja az is, hogy a bonni kormány felszólította Gehlent, az NSZK titkos szolgálata volt vezetőjét: ne hozzon nyilvánosságra az ország biztonságát érintő adatokat. Mint köztudott, a volt kém­főnök legutóbb azt állította, hogy Bormann, Hitler jobbkeze, „szov­jet kém volt”. A két német állam között folytatódó tárgyalások és a bonni kormánynak ez a fentebb ismertetett két gesztus- egy­aránt bizonyítja: & szovjet külpolitika biztonság! erőfeszítése! egye- t fernes európai évbelieket fejeznek kL . (móté) i * Gromiko szovjet és Rogers amerikai külügyminiszterek Washingtonban aláírták a véletlen nukleáris baleset elkerülé­sét. és a Moszkva—Washington közötti „jorró drót" moder­nizálását szolgáló egyezményeket. Képünk az egyezményes aláírásról készült. Jobbról balra: Rogers amerikai. Gromiko Szovjet külügyminiszterek és Dobrinyin, a Szovjetunió wa­shingtoni nagykövete. Ismét tárgyalják a családirtó bűnperét I TUDÓSÍTÁS a 6. OLDALON -

Next

/
Oldalképek
Tartalom