Déli Hírlap, 1971. szeptember (3. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

* A végtelen folyamatban, hogy a nagyok mennek, a kiesik jönnek, végződik és kez­dődik az iskolaév, ma újra a tanévnyitó napját köszönti a csengő. A reggeli órákban a megszokottnál zsúfoltabbak voltak a jár­művek; ünneplő- és egyenruhás fiúk. lányok igyekeztek az iskolák jelé. A legkisebbek szüleik kezébe kapaszkodva, a nagyok a megszokás biztonságával, nyári élményeiket mesélve, de mindenképpen valami újat vár­va, ünnepélyeden. Szeptember elseje van. (Ma reggel készült képünk: a 9. számú, Szeles utcai Általános Iskola tanulói várják az évkezdő csengőszót.) (Herényi László felvétele) Iskola tatarozások II laiÉiyitó napján A város, költségvetésében minden évben jelentős tétel­ként szerepel az oktatási in­tézmények korszerűsítésére, tatarozására szánt összeg. A városi tanács művelődésügyi osztálya 123 millió forintot fordít az idén az óvodák, is­kolák, kollégiumok felújítá­sára. Az intézmények jelle­géből adódóan a munkák zö­mét nyáron tudják csak el­vegem!, épp abban az idő­szakban, amikór az amúgy Is túlterhelt építőiparban a A több évig tartó felújítá­sok közül ezen a nyáron folytatták a Petőfi kollégium, a 6. sz. Általános Iskola, a Kun Béla utcai általános is­kola teljes felújítását. Több mint tíz iskolában korszerű­sítették a fűtést, kicserélték a burkolatot, tetőt javítottak, és új helyiségekkel bővítet­ték az intézményt. A szoká­sos nyári nagytakarítással és a 100—120 ezer forint érté­kű felújításokkal már min­denütt elkészültek. így a mai tanévkezdésre két kivétellel, valamennyi miskolci iskola megépülve várja diákjait (A két kivételről, a Kun Béla és a Szilágyi Dezső ut­cai iskoláról riportot közlünk s 3. oldalon.) Vasárnap utoljára közlekedik Keszthelyig a nyári gyors­vonat. Vége a nyárnak és ez más években azt is jelentette, hogy ez a szerelvény a hétnek csak bizonyos napjain állt ismét forgalomba: Budapestig és vissza. Bodnár József, a MÄV miskolci Igazgatósága forgalmi osztályának vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a MÁV vezérigazgatójának engedélyével, tekintettel az erős utasforgalomra, valamint a vadászati világkiállítás látogatottságára, a gyorsvonat min­dennap közlekedik ezután is, budapesti végállomással. Az indulási és az érkezési időket is változatlanul meghagyták. Csak január 1-án áll le a vonat, amikor életbe lép a téli korlátozás. Télen ugyanis jóval kevesebben utaztuk ezen, az egyébként nagyon is zsúfolt szakaszon. Az őszi és téli felkészülés már júniusban megkezdődött az igazgatóság különböző munkahelyein. Folyamatosan ellenőrzik, javítják a kocsik gőz- és elektromos fűtését, á világítást és az ajtók, abla­kok illesztését. Amikorra hűvösebbre fordul az idő, ezekkel a munkákkal már mindenütt elkészülnek. Augusztusban engedélyt ad­tak a villamosfűtést ellen­őrző berendezés helyben való használatára, ami azt jelen­ti, hogy nem kell a fűtőbe­rendezések miatt a kocsikat Budapestre küldeni. Folya­matosan végzik a műszaki javításokat, a hiányzó felsze­relések pótlását is. Ezzel a téli időszakra az eddiginél is kedvezőbb utazási feltétele­ket szeretne biztosítani az igazgatóság. Az utóbbi hóna­pokban örvendetesen javult a vonatok pontossága is, ami 3- menetrendhez képest 96-^- 97 százalékosnak mondható. Mivel egyetlen hónap alatt hárommillió utas száll fel a kocsikra az igazgatóság terü­letén, nem közömbös, hogy ennyi ember milyen körül­mények között éri el úticél­ját. Ahogy a forgalmi osztály vezetője elmondta, a jövő­ben még inkább érvényt sze­retnének szerezni annak az elvnek, hogy az utas valójá­ban vendégnek, mégpedig kedves vendégnek erezhesse magát a vonaton. (Folytatás a 3. oldalon.) Hl. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM 1971. SZEPT. 1., SZERDA áM: 80 FILLÉR Rogers az USR külpolitikáját ismertette Rogers amerikai külügy­miniszter hosszabb beszéd­ben jelentette ki, hogy a nyugat-berlini megállapodás elháríthatja az akadályokat az európai biztonsági érte­kezlet összehívása elől. Kö­zölte azt is, hogy Nixon „elő­ítélet nélkül utazik Kínába, de keményen szándékozik képviselni az USA érdeke­it.” Rogers egy szélsőjobbolda­li veteránszervezet gyűlésén ismertette az amerikai kor­mány legutóbbi külpolitikai lépéseit. A nyugat-berlini megállapodással kapcsolat­ban még elmondta, hogy hosszú és nehéz folyamat az európai kollektiv biztonsági rendszer megteremtése, majd felszólította az USA NATO- partnereit: vállaljanak na­gyobb részt a védelem tér­tiéből és adjanak több pénzt az Európában állomásozó amerikai hadseregek fenn­tartásához. Kijelentette azt is, hogy jó kilátásokkal ke­csegtetnek a SALT-tárgya- lások Helsinkiben, remélhe­tőleg szovjet—amerikai meg­állapodás lesz. Nixon pekin­gi útjávál kapcsolatban még’ azt is mondta, hogy az nem irányul a Szovjetunió ellen. Uírmagyaráxat: A Peking—Washington flörtnek Nixon kínai látogatásáig eljutott# fejleményét — úgy látszik — mindkét érdekelt félnél magyarázni kell. Nemeink Rogers igyekezett megnyugtatni azokat az amerikain­kat, akik az elmúlt évek hidegháborús propagandájától elhódítva még mindig az USA ,»győzhetetlen** világcsendőri szerepében hisz­nek, es ezért csak az „odatitést” ismerik — hanem Kínában is iga­zolni kell Nixon meghívását. Mint a Christian Science Monitor című amerikai lap hongkongi tudósítója írja, az igazolás érdekében előszedik az 1940 decemberében íródott Mao-mondásokat, elsősorban azokat, amelyekben Mao különbséget tesz a „Kína ellen jelenleg agressziót elkövető japán imperializmus és az ezt jelenleg nem cse­lekvő imperialista hatalmak között”. Vagyis előszedik azt az idé­zetet, amelyet akkor fogalmazott meg Mao, amikor a japán beha­tolás ellen kellett védekezni csak, s a Japánnal egyre inkább ellen­tétbe kerülő USA inkább szövetségesnek, mint ellenségnek számí­tott. Miután a Vörös Zászló című kínai lap ezt az idézetet meg­felelő magyarázatokkal is ellátta, az amerikai tudósító szerint ezt válasznak lehet tekinteni a kínai „új vonal” hazai és külföldi bírálóinak. MATE IVÁN Ma: népszavazás az arab álla ni szövetségről Egyiptomban, Líbiában és Szíriában ma népszavazást tartanak a három arab or­szág államszövetségének meg­alakításáról. Líbiában a népszavazás egybeesik a for­radalom második évforduló­jával és a* ünnepségsorozat­ra számos afrikai állam ve­zetőjét várják Tripoliba. Az ünnepségre mór Tripo­liba érkezett El Safei egyip­tomi alelnök, Nimeri szudá- ni elnök, továbbá Kamerun, Mauritánia és a Niger Köz­társaság államfője. A Jemeni Népi Demokratikus Köztár­saság külügyminisztere úton van Tripoliba, hogy átadja elnökének üzenetét Kadha­finak. A külügyminiszter elő­zőleg Kairóban járt, ahol Szadatnak közvetített üze­netei. A Reuter jelentese szerint Kadhafi líbiai államfő ma beszédet mond, és ez lesz a nemzeti ünnep első esemé­nye. Az évfordulóra való te­kintettel egyébként leszállí­tották Líbiában a nem poli­tikai okok miatt bebörtönzöt- tek .büntetésének időtarta­mát. Hűvös idő Várható időjárás Miskolc térségében csütörtök délig: Felhőátvonulások, már csak kisebb átfutó záporral. A dél­utáni órákban még élénk, éj­szaka mérséklődő északi, északkeleti szél. Hűvös idő. A hőmérséklet hajnalban 10, délben 20 fok körül alakul. jf. Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának tit­kára, a Mongol Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárá­nak és Fock Jenőnek, a Minisztertanács el­nökénekr társaságában tegnap felkereste a vadászati világkiállítást. A vendégeket a világkiállítás főbejáratánál Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhelyettese és ár. Dimény Im­re mezőgazdasági és élelmezésügyi minisz­ter fogadta. (Képünkön: a vendégek a szov­jet pavilonban.) ÉJFÉLTŐL REGGELIG ÖNÉGETÉ^ SAIGONBAN Saigonban egy ellen­zéki képviselőjelölt ön­égetéssel akart véget vetni életének, ezért ben­zinnel leöntötte magát, de a járókelők és a rend­őrök megakadályozták, bogy gyufát gyújtson. A képviselőjelölt a vasár­napi választásokon ku­darcot szenvedett, s a Thieu-rendszer elleni til­takozásul akart öngyil­kos lenni. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE Korházi ágyán belehalt sérüléseibe Clifford Co­ring brit katona, akit vasárnap az északír fő­városban egy lövöldözés során golyó talált. MAFFIA VEZÉREK ÉHSÉGSZTRÁJKJA Éhségsztrájkba kezdett a Linosa-szigetére szám­űzött 14 szicíliai maffia­vezér, tiltakozásul fogva tartásuk ellen. MEGCÁFOLHATAT­LAN BIZONYÍTÉKOK Conaery rádiója kö­zölte: „Sébou Tourégui- neai elnök megcáfolha­tatlan bizonyítékokat terjesztett az ENSZ Co- nacry-ben tartózkodó ténymegállapító bizott­sága elé arról, hogy Por­tugália újabb támadást készít elő az ország el­len. ÜJAB8 VONAT­ÖSSZEÜTKÖZÉS Üjabb vonatossze ütkö­zés történt Jugoszláviá­ban. A Ljubljanából Trieszt felé tartó sze- • mélyvonat belerohant Szezsarui vasútállomáson a vámvizsgálat miatt ugyanazon a vágányon veszteglő Orient Ex­pressz utolsó kocsijába. A két vonat több mint 40 utasa szenvedett sé­rüléseket. A SZAKSZERVEZET NEM ENGED A glasgowi Upper Clyde Shipbuilders szak- szervezeti bizalmiai be­jelentették, hogy nem működnek együtt a kor­mány által kinevezett igazgatótanáccsal és folytatják harcukat a gyár felszámolása ellen. BOMBA ROBBANT Bomba robbant a Ü6. szaloniki nemzetközi vá­sár amerikai pavilonjá­ban. Áldozatokról és ká­rokról egyelőre nem ér­kezett jelentés. LOPÁS A TEMPLOMBÓL Több százezer dollárra becsült Tizian-festményt loptak el Pieve di Ca- dore északolasz falucska templomából. HAT HALOTT. HARMINC SEBESÜLT Egy munkásokat szál­lító autóbusz összeütkö­zött egy homokkal meg­rakott teherautóval Nyu- gat-Németországban, Hannover közelében. Hat ember életét vesztette, harmincán megsebesül­tek. TÜNTETÉS BARCELONÁBAN Több mint 200 balol­dali fiatal vonult Bolí­via barcelonai konzulá­tusa elé, hogy tiltakoz­zék a Banzer ezredes ve­zette államcsíny ellen. Őszi készülődés a MÁV-ml

Next

/
Oldalképek
Tartalom