Déli Hírlap, 1971. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-13 / 111. szám

★ Héczei Zoltán csónakmester néhány jó tanáccsal szolgál a ladik indítása előtt (Ágotha Tibor jelvétele) LILLAFÜREDI TENGERÉSZEK Békéi, biztonságot! „Minden jó niagvat a béke hint e földre". — Bachylidesz kétezer éves költeménye, amely a mi Babits Mihályunk cso­dálatos fordításában szinte már szállóige lett hazánkban — talán a legjobb mottó a Béke-világtanács fővárosunkban ma kezdődő közgyűlésére. A világ mintegy hatvan országának majd 800 küldötte ül össze ma Budapesten, hogy a béke- világparlament háromnapos ülésén tegye le voksát a legfőbb közjó: a béke mellett. Döntsön arról, hogyan kell folytatni ezt a több mint kétévtizedes harcot, hogyan kéll elérni: a béke, amely Európában e küzdelem eredményeképpen is im­már több mint negyedszázada tart. továbbra is tartson, és kisugárzó erejével segítse eloltani más kontinensek tűzfészkét. A magyar fővárosból indult útjára az a felhívás, amely azóta szinte általános követelés lett Európa-szerte: megte­remteni az ősi kontinens békéjét és biztonságát. Most a ma­gyar főváros a vendéglátója mindazoknak, akik az egész vi­lág békéjét és biztonságát akarják, akik ezért gyűlnek össze az 1949-es párizsi alapító ülés óta rendszeresen. Eddigi har­cuknak további folytatása a téma fővárosunkban, ahonnan ma a béke minden igaz barátja számára Bacsányi egykori költeményének módosított híres sorát idézhetjük: Vigyázó szemetek ... Budapestre vessétek! M. I. Kihez kerül az 50 ezres'i Borítékban bujkáló szerencse KISZ-nap A 2. sz. Ipari Szakközépis­kola KISZ-szervezete ma KISZ-napot rendezett. Dél­előtt 9 órakor a Központi 1 leánykollégiumban az iro­dalmi színpad bemutatta lly- lyés Gyula Az éden elveszté­se, s Papp Lajos Az út biz­tonsága című művét, majd az énekkar műsora követke­zett. Két órával később az isko­la kémiai előadójában meg­kezdődött a KlSZ-szecvezel ünnepélyes vezetöségválasztó küldöttközgyűlése. A mtqyc és művészete Megyénk jelentős esemé­nyének ígérkezik a oáros- patatkon május 16-án 11 óra­kor megnyíló Borsod-Abaúj- Zemplén megye népművé­szete című kiállítás. A külön­böző tájak változó karakte­rű népművészeti termékeit bemutató tárlatot a miskolci Herman Ottó Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeu­ma rendezi. Ez utóbbi Erdé­lyi Jánosról elnevezett ter­mében nyitja majd meg a széles körű érdeklődésre igényt tartó kiállítást Varga Gáborné, a B.-A.-Z. megyei Tanács elnökhelyettese. AzNM televíziójában Még ebben az évben lát­hatják az NDK televíziójá­nak nézői Leninváro6 lako­sainak és a Tiszai Vegyi- kombinátnak életét, minden­napjait a képernyőn. Borsod megye legfiatalabb szocialis­ta városába egy héttel ez­előtt érkezett az NDK-ból az a négytagú televíziós forgató- csoport, amely egy hónapig tartóakothk majd Lenin va­rosban. A nyárias tavaszban hívo- gatóan csillog a lillafüredi tó tükre. Fürdeni ugyan nem lehet, mert a mély víz hő­mérséklete a kánikulában is dermesztőén hideg, de csó­nakázásra kiválóan alkal­mas. Kapitány — ötszázért Az MHSZ mini kikötőjé­ben két „ellentengernagy” irányítja az öblös ladikokat. Magukat nevezik így tréfá­san — az aranyhorgonyos tányérsapkára célozva —, de a valóságban Héczei Zoltán és Nagy László nyugdíjas ta­vasztól őszig havi ötszázért vállalják a „kapitányi” mun­kát. Tengert csak IBUSZ- utazásuk alkalmával látták, de Héczei Zoltánnak azért volt némi köze a hajókhoz. No, persze nem az óceánjá­róikhoz, hanem a kis sport­csónakokhoz. Sok éven ke­resztül versenyzett a miskol­ci Sportklub evezős szakosz­tályában. Jó tanáccsal tehát el tudja látni a vendégeket, akik közül sokan rá is szo­rulnak arra, hogy elmagya­rázzák nekik, miképpen kell forgatni az evezőt. Míg óvatosan vízre bocsát­ja a bérelt ladikot Héczei Zoltán fáradhatatlanul ismé­telgeti vendégeinek a tilal­makat: a zászlós bóján túl­ra nem evezhetnek, mert za­varnák a horgászokat, és vi­gyázzanak a part közelében is, a vízbe dőlt íatuskókon, köveken, könnyen megfenek­lik a ladik. Borulástól nem kell tartani, mert mind az öt csónak jó széles, stabil vízi alkalmatosság, öt embert is elbírna, de itt legfeljebb négyen ülhetnek az evezőla­pátok mellé. A háztáji halak Míg a vízen kószálnak a, hajók, a lillafüredi tengeré­szek szóval tartják a soruk­ra várakozókat, megmutat­ják a gyerekeknek a „ház­táji” halállományt. A stég egyik sarkánál mindig kava­rog a víz a kis halak uszony­csapásaitól, mert a derék matrózok szorgalmasan etetik őket. Sok évtizedes kemény munka után — kétkezi mun­kások voltak mindketten — jólesik ez a szeli ős, napfé­nyes. vidám munka. Persze jólesik a nyugdíjkiegészítés is! Gondjuk, bajuk sem sze­mélyes, a lillafüredi üdülők, kirándulók nevében kérik, hogy tegyük szóvá a lap ha­sábjain: a tó magas part­jának betonkorlátja igen rossz állapotban van már hosszú idő óta. Néhány he­lyen teljesen hiányoznak, másutt vékony drótszálon függnek a nehéz gerendák. A tó látványa sokakat vonz, s a labilis korlátra támaszkod­va nézelődnek, maguk sem sejtve, milyen veszélyes ez. A másik: a part melletti sé­tányon egy kitört fa társai­ba kapaszkodva csüng az út fölött. Ezt is el kellene szál­lítani, mielőtt bajt csinál! (békés) A negyedik ötéves terv időszakában tovább bővül­nek, korszerűsödnek az ÉPFU telepei. A modern miskolci komplexumon kí­vül a leninvárosi nagy beru­házás fuvarigényének meg­felelően 17 millió forintos költséggel épül meg az új te­lep. A régi, elavult kiren­deltséget két év múlva vált­Az OTH elnöke Miskolcon Ma délelőtt, az SZMT székház 6. emeleti előadóter­mében megkezdődött Tasnádi Emil, az Országos Találmá­nyi Hivatal elnökének elő­adása. A neves előadó a vá­ros és a megye műszaki, gaz­dasági és szakszervezeti ve­zetőit a műszaki- és szellemi alkotások, a találmányok és a szabadalmak IV. ötéves tervi jelentőségéről és szere­péről tájékoztatja. Borsod után Békésben Az elmúlt hetekben a me­gye hegyközi falvainak szlo­vák nemzetiségű lakosai a Szlovák Nemzetiségi Szövet­ség támogatásával nagy si­kerű nemzetiségi kulturális esteket tartottak. Középhu­tán, Alsóregmecen. Rudabá- nyácskán, Répás- és Vágás­hután a járási művelődési központ támogatásával a nemzetiségi kultúrcsoportok bemutatót tartottak régi nép­dalokból, táncokból, népszo­kásokból. nemzeti viseletben. A Szlovák Nemzetiségi Szö­vetség tájékoztatása szerint a borsodi szlovák estek után hasonlók rendezésére e hó­napban Békés megyében ke­rül majd sor. A szerencsi járás művelő­dési szerveinek rendezésében vasárnap délelőtt nagyszabá­sú, majálissal egybekötött er­dei hangversenyt rendeznek az Abaújszántó és Erdőbénye között elterülő festői Ara­nyos-völgy Liget-tetői részén. Holnap 9 ómkor a MTESZ miskolci székhazában Éltető Zoltán, a KPM Vasúti Fő­osztálya osztályvezetőjének előadásával folytatódik a kétnapos országos rakodás­gépesítési és szállítástechni­kái konferencia. 10 órakor a BÁÉV előadó­termében elnöki megnyitót mond dr. Pusztai Béla, a megyei tanács elnökhe­lyettese. Ezt követi dr. Ger­gely Istvánnak, a MÉM mi­niszterhelyettesének előadása „A negyedik ötéves terv idő­szakára megállapított szabá­lyozók hogyan biztosítják a termelésfejlesztési lehetősé­gek folyamatosságát" cím­mel. A MTESZ miskolci szék­házában ugyancsak 10 óra­kor az Országos Erdészeti Egyesület miskolci csoport­ja, 16 órakor a Faipari Tu­ja majd fel az új létesítmény, ahol minden felszerelést biz­tosítanak a gépjárművek ja­vításához. A 3-as számú ÉPFU öt megyében végez építőanyag-fuvarozást. Az óz­di, a kazincbarcikaihoz ha­sonló új telepek lesznek majd Gyöngyösön (15 millió forintból épül) Debrecenben és Nyíregyházán is. Az idén tavasszal még nem fogadta kegyeibe For­tuna istenasszony a boríté­kos sorsjegyeket vásárló bor­sodiakat. Eddig a megyében mindössze egy 20 ezer forin­tos, három 10 ezer forintos és hat ötezer forintos bori­kar. női és férfikórus és egy vendégegyütles ad koncertet a tavaszi pompába öltözött erdő fái alatt. Többek között az abaújszántói és az ondi ..Páva-kör”, három tsz-férfi- kar, pedagógus és üzemi ve­gyeskor usok lépnek fel. s három zenekar játszik az egész napos műsorban. dományos Egyesület miskol­ci csoportja szervez előadást. Az előbbi témája az erdők ökonómiai osztályozása (elő­adó Lengyel György, erdő­mérnök, a MÉM főelőadója), utóbbinak az ülőbútorgyár­tás fejlődése (előadó: dr. Da- locsa Gábor kandidátus, a Szék- és Kárpitosipari Vál­lalat vezérigazgatója). Holnap a miskolci Nehéz­ipari Műszaki Egyetemen az áramlás és hőtechnikai gé­pek tanszék laboratóriumá­ban a GTE egyetemi szerve­zete és a tanszék szervez közös ankétot ..Áramlás és hőtechnika’’ címmel. Dr. Czibere Tibor tszv. egyetemi tanár elnöki megnyitóját kö­vetően öt előadás hangzik el, amelyet vita, majd a tan­szék laboratóriumának meg­tekintése követ. Ankét szí- helye lesz a gépelemek tan­szék is, ahol a különleges gépelemek tervezési kérdései kerülnek napirendre. Az el­nöki megnyitót dr. Terplán Zénó egyetemi tanár, a mű­szaki tudományok doktora tartja. A hét utolsó munkanapján kiveszi részét a IX. borsodi műszaki hetek eseményeiből Sárospatak is. Az ÉMÁSZ sárospataki üzemigazgatósá­gán 9 órakor kezdődik a Magyar Elektrotechnikai Egyesület sárospataki cso­portjának előadása, amely a borpincék biztonságos ener­giaellátási rendszerével fog­lalkozik. ték talált gazdára. A nyere­mények többsége vidékre került. A boldog nyertesek nevét — kérésükre — nem közöljük'. Bizonyára mind­annyian tartanak az „újdon­sült” rokonoktól és ismerő­söktől. A borítékos sorsjegyek jó részét, mintegy 350 ezret még a városi takarékpénztárban őrzik. Eddig már csaknem 500 ezret vásároltak Borsod­ban, így a június közepéig tartó borítékos sorsjegyvá­sárban még kihúzhatják az 50 ezer forintos főnyere­ményt a miskolciak és a bor­sodiak. Az idén kiadott 850 ezer sorsjegy között már ke­vesebb 4—8 forintos és egyéb kis címletű nyeremények tálálhatók. Térhükre viszont megnövelték a középszintű, 100—500, valamint az ezer forintos nyereményeket. A vásáriók panasza: ritkán ta­lálkoznak a 200 forirrtos nye­reményekkel. Gyakran láthatjuk, hogy az utcasarkon álló, sorsjegy­árusító autó körül bokáig járnak az eldobált boríté­kokban. Az autó mellett pe­dig üresen árválkodnak a ki­készített szemétgyűjtő edé­nyek!!! (szántó) Hirdet a DIGÉP Kilenc, nagy példányszám­ban megjelenő nyugati szak­lapban — többek között az Industrie A nze igenben, a Wire Worldban, a Made in Európában — jelentet meg hirdetéseket a DIGÉP ebben az évben. REFLEKTOR rk Ma Budapesten a MÁV vezérigazgatóságon sajtótájé­koztatón ismertetik a vasút nyári menetrendjét. rk Du­naújvárosban a kohászati üzemek szakszervezeti és KISZ-vezetöi a két tömeg­szervezet együttműködéséről tanácskoznak. * Egerben múzeumi ajándékboltot nyit­nak. rk Kecskeméten a Rács megyei Tanács vezetőivel együttműködési szerződést ír alá a Pannónia Filmstúdió egyik részlege. Párádon a gyomor- és bélbetegségek korszerű gyógymódjairól nemzetközi orvostanácskozás kezdődik. Pécsett megkez­dődik a VI. országos építő­gépész tanácskozás, rk Szol­nokról barátságvonat induka Szovjetunióba. Egy pecsét nég miniig hiányzik „Égy pecsét hiányzik” címmel írtunk pár héttel ezelőtt a megyei tüdőszűrő állomás szűrőkocsijának kálváriájáról. Tavaly decemberben egymillió forintért megvásárolt a me­gyei tanács a Medicor Művektől egy speciális járművet, amelyhez azóta sem kapnak forgalmi engedélyt. Az indok: a szűrőkocsi szovjet importra, szovjet szabvány szerint ké­szült, a hazai utakra tehát csak akkor engedhető, ha az áutófelügyelet, illetve a Közlekedéstudományi Kutató Inté­zet igazolja, hogy a busz megfelel a belföldi előírásoknak is. Az igazolás kiadása körül a személyeskedésig fajuló vita alakult ki. Említett cikkünkben részletesen leírtuk, hogyan labdázgattak az üggyel, a Medicor a felügyeletre, a felügye­let a Csepel Autógyárra, a Csepel a Medicorra hárítva a felelősséget. A legbosszantóbb már akkor is az volt az egész históriában, hogy a hozzáértők szerint is teljesen formális igazolásról van szó, mindenki tudja, hogy a szűrőkocsi meg­felel a hazai követelményeknek, mégsem jutott előbbre a fél éve húzódó ügy. Közben a szűrőkocsit visszavitték a Medicorhoz, mondván, hogy engedély nélkül használhatatlan, a gyár visszafizeti a vételárat. Pár hete teljesen váratlanul ismét visszaküld­ték a kocsit Miskolcra, mellékelve egy olyan ígéretet, hogy most már tényleg csak napok kérdése és itt a várva várt igazolás is. Persze hogy megörültek a kedvező hírnek a tüdőszűrő állomáson, hiszen már minden reményüket el­vesztették — már ami a szűrőkocsit illeti —, beletörődtek, hogy a „hivatalok padkázásai” miatt a borsodiak tízezrei maradnak ki a kötelező szűrésből. Mint az várható volt, örömük korainak bizonyult, az iga­zolásnak se híre, se hamva. A múlt héten újabb ígéret hangzott el a Medicortól, miszerint legkésőbb kedden, már­mint tegnapelőtt kézhez kapják a papért. Ma csütörtök van, a levél sehol, és most már akkor sem hisznek a Medicornak, ha egyszer igazait mond. A szűrőkocsi gépkocsivezetője talán a legdühösebb az ösz- szes érdekeltek közül, hiszen számára közvetlenül zsebbe vágó következménye van a féléves huzavonának. Decem­bertől ugyanis csak az átlagbérét kapja, és havonta körül­belül ezer forint külszolgálat! díjtól esik el. „Bízták volna csak rám” — mondta, amikor újfent érdeklődtünk —, „két hét alatt kiverekedtem volna az engedélyt.” Egészen biztosra vesszük, hogy ha rábízták volna, már rég futna a szűrőkocsi. És azt is biztosra vesszük, hogy leg­alább ilyen gyorsan elintéződött volna az ügy akkor is, ha az engedély felett civakodó hatóságok emberei is csak az alapbérüket kapnák, az aktatologatás hónapjaira. Csak hát a felelős és a kárvallott — másutt is előfordul Ilyen — ez- útitol «em azonos személy. (pusztai) Új ÉPFU-telepek Erdei hangverseny Tizenhárom borsodi \«egyes­IX, b&ra&di méí&s&hi'heéek Hét rendezvény Miskolcon és Sárospatakon

Next

/
Oldalképek
Tartalom