Déli Hírlap, 1971. március (3. évfolyam, 50-76. szám)

1971-03-01 / 50. szám

POLITIKAI NAPILAP *■ I!! "«'fnjyam, 50. szám 1071. március 1.. hétfő mm i ■■ ARA: X FORINT — ........ Árleszállítás a Szovjetunióban A lensvel áremelések érvénytelenítését H szovjet segítség tette lehetővé Ma hajnali jelentés szerint a Szovjetunióban leszállítot­ták több közszükségleti, első­sorban tartós fogyasztási cikk árát. — Ugyancsak ma lép* nck életbe a visszaállított ré­gi élelmiszerárak Lengyelor-' szágban. Ezzel érvénytelení­tették a tavaly december 13- án elrendelt áremelést. Az in­tézkedésre az adott lehetősé­get, hogy Lengyelország nagy mennyiségű gabonát kapott a Szovjetuniótól és növekedett a húsárutermelés is. A szovjet árleszállítások értelmében mától kezdve 16 —30 százalékkal olcsóbban árusítanak egyes televízióké­szülékeket, mosógépeket, ezenkívül több motorkerék­pár-fajta és moped, valamint villanyborotva ára is csök­kent. A lengyelországi árvissza­állítás mintegy 6 ezer élelmi­szerre vonatkozik. Ezzel a kormányzat eleget tett a munkásosztály kívánságának és biztosította szükségletei­nek beszerzését a régi áron. A választások előkészületei A Hazafias Népfront Mis­kolc városi Bizottsága ma délután kibővített bizottsági ülést tart. Napirendjén a vá­lasztások előkészületei, fel­adatai, valamint az 1971. évi első félévi munkaterv meg­vitatása szerepel. Szegedi lakások Szeged 1971—1975. évi fej­lesztési terveiről tanácskoz­tak a megyei tanácsháza nagytermében a város taná­csi, vállalati vezetői, műszaki szakembei 'i. Az ülésen külö­nösen sok szó esett a lakás- építkezésekről. A legkülönbö­zőbb pénzforásokból és mód­szerekkel mintegy 9000 új la­kás felépülésével számolhat­nak Szegeden a következő öt évben. Ez idő alatt teljesen befejezik a 25 000 lakosúra ter­vezett Tarján-negyed kiala­kítását, valamint az 5000 embernek új otthont nyújtó Odessza-negyed építkezését. Nagyszabású városrekonst­rukcióhoz is hozzáfognak. En­nek keretében 1980-ig 40 000 embernek építenek új ott­hont a jelenlegi Móraváros területén, a negyedet a Sze­ged környéki szénhidrogén­mező látja el fűtőenergiával. E célra külön földgáztüzelé­sű erőművet létesítenek. • • Összetűzések Belfastban Barikádok, felgyújtott autók Az cszak-irországi Belfast­ban folytatódtak a katolikus munkásfiatalok tüntetései. A tegnapi összecsapások során a katolikusok megint utcákat barikádoztak el, gépkocsikat Minisztertanács Kairóban és Jeruzsálemben Miután jövő vasárnap letelik a meghosszabbított közel-ke­leti tűzszünet, nyugtalanító, hogy az izraeli kormány még mindig nem tett konkrét javaslatot a megszállt területek ki­ürítésére. Az egyiptomi kormány tegnapi üléséről az EAK szóvivője úgy nyilatkozott: Izrael egyértelműen elutasító választ adott Jarring javaslatára. Ugyanekkor a jeruzsálemi minisztertanács után Golda Meir azt mondta: kormánya 24 órán belül hajlandó volna előterjeszteni javaslatait a hatá­rok ügyében, ha megkezdődnének a béketárgyalások. Arról azonban gondosan hallgatott, milyen határokat akar. A közel-keleti kérdéssel kapcsolatban nyilatkozott Husszein jordániai király is, és ebben leszögezte: hajlandó aláírni a béke- szerződést Izraellel, ha az kivonja csapatait a megszállt arab területek­ről. Husszein hajlandó elfogadni egy teljesen független Palesz­tinái állam megalakítását is Hideg idő Várható időjárás Miskolc térségében kedd délig: Időnként megnövekvő fel­hőzet, kisebb havazás még lehet. Mérsékelt északnyuga­ti. északi szél. A hőmérsék­let hajnalban —9, délben —3 fok körül lesz. a Jordán bal partján, olyat, amelyet a Gaza-övezettel kor­ridor kötne össze — ameny- nyiben a palesztinaiak ilyen megoldást óhajtanának. A ki­rály azt is kijelentette, hogy kölcsönösségi alapon bizo­nyos kisebb határkiigazításo­kat is elfogadna Jordánia és Izrael között. Ceausescu, a Román KP főtitkára, az Államtanács el­nöke beszédet mondott, amelyben külpolitikai kérdé­sekről szólva, helyeselte az EAK javaslatait a politikai rendezésre. „Nem tudjuk megérteni az izraeli kormány állás­pontját, azt, hogy nem megy elébe ezeknek a ja­vaslatoknak — fűzte hozzá —, hiszen az EAK javaslatai megnyitják az utat a politikai megoldás­hoz. „Ceauescu szerint a megoldás csakis akkor vár­ható, ha az izraeli csapatokat kivonják a megszállt terüle­tekről. fordítottak és gyújtottak fel. Az angol katonaság gumilö­vedékkel nyitott rájuk sortü- zet. Az újabb összecsapásokat Belfast protestáns többségé­nek csoportjai provokálták ki, amikor a labdarugó-mér­kőzésre menet, átmasíroztak a katolikus negyed utcáin. Amikor a katonaság és a rendőrség beavatkozott, a környező házak ablakaiból már záporként hullott a gyúj­tópalack és a tégla. Ivan Cooper, az ulsteri par­lament tagja, polgárjogi ve­zető felszólította az angol \ kormányt, hogy ismét tiltsa meg a protestánsok és kato­likusok felvonulásait, mert különben vérfürdő lesz a hús­véti ünnepek idején. Hivata­los adatok szerint 1969 au­gusztusa óta, amikor Ulster-' ben fellángoltak az ellenté­tek — összesen negyvennégy személy vesztette életét, köz­tük öt rendőr és két angol ka­tona. ★ „Mindenki a labdáért. . Tegnap a sportcsarnokban nagy küzdelem után, a férfiak mezőnyében is eldőlt, ki nyeri az Avas-kupát. A végig nyílt harcból végül is az Ózdi Ko­hász került ki győztesen, miután döntetlent ért el a Miskolci Bányásszal szemben. (Sporttudósításaink a 7. oldalon.) (Szabó István felvétele) Visszatért a tél Borsodban minden út fúrható Biztosított a hideg „utánpótlása Skandináviából 99 A téliesre fordult időjárás nem okozott különösebb fennakadást az ország közle­kedésében. A nagy sebesség­gel száguldó szél ugyan ra­kott hóakadályokat az utak­ra, ennek ellenére az ország valamennyi fő- és alsóbb rendű útvonala járható. A Meteorológiai Intézet miskolci időjelző állomásá­nak jelentése szerint péntek reggel óta három centi ma­gas hóréteg esett városunk­ra. A. hőmérséklet —5 fok körül van, s napközben sem várható —3 foknál melegebb idő. A meteorológusok sze­rint az évszakhoz képest ez hideg időnek számít, s a kö­zeli napokban sem várható enyhülés, mert a Skandiná­via felől beáramló hideg front „utánpótlása” még biz­tosítva van. Megyénk és városunk min­den útja járható. A KPM hóügyeletétől kapott tájékoz­tatás szerint péntek délelőtt az emberek és gépek „teljes készültségben” várták a mun­ka kezdetét. Mivel nagyobb hóakadály nem keletkezett, így csupán az eljegesedett utakat kellett megtisztítani. A szokottnál sokkal gyorsab­ban lefagyott a városunkra lehullott hőmennyiség a jár­dákra — mondta a Köztisz­taságk-Vállalat főmérnöke — s így 3—4 óra hosszat kel­lett várni, amíg meg lehe­tett indítani városunk útjai­nak tisztítási munkálatait. Fennakadás itt sem volt. Péntek reggeltől kezdve 150 köbméter sós fűrészport szórt le a négy gép. Az Északmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat elektromos- és a Posta táv­beszélő hálózatában a hir­telen „téliesre fordult” idő­járás nem okozott zavarokat, A Miskolci Közlekedési Vál­lalat járművei is menetrend szerint indultak ma reggel. Sőt. még a hegyi járatoknál sem történt kimaradás. A Tiszai pályaudvar állo­másfőnöke elmondta, hogy tegnap 5, az éjszaka pedig mindössze 8 vonat késett né­hány percet. Ezt az okozta, hogy a csúszós pályatesten óvatosabban, lassabban köz­lekednek a szerelvények. H munkásvédelmi verseny eredményei Megszűntek a peres ügyek Az LKM és a Ganz-MAVAG fiataljainak együttműködése Szombaton délután újította meg szocialista szerződését a Ganz-MÁVAG minőségellen­őrzési főosztályának KISZ- szervezete és az LKM hason­ló főosztályának KlSZ-szer- vezete az utóbbi' ifjúsági klubjában. A kettejük között levő jó viszony történetéről csak annyit, hogy 1967-ben kötöttek először szocialista szerződést, melynek célja a két vállalat közti kooperáció magasabb szintre emelése volt. Mivel az LKM az, ame­lyik a termékszállitó, e szer­ződésnek sarkalatos pontja volt a Ganz-MÁVAG-ba ke­rülő diósgyőri termékek fo­kozottabb figyelemmel kísé­rése, a két vállalat közötti vitás ügyek egymás közti bé­kés baráti megoldása. Az el­ső szerződéskötés óta eltelt négy év meghozta gyümöl­csét. 1967-ben még a két vál­lalatnak 17 döntőbizottsági peres ügye volt egymással, míg az elmúlt év egyetlen egy peres ügy nélkül múlt el. Ma délelőtt az SZMT-szék- házban osztják ki a munkás- védelmi verseny dijait a részt vevő vállalatok képviselőinek. A nemes versengésnek szép hagyományai vannak, két év­vel ezelőtt 71 vállalat neve­zett, tavaly pedig 107. Tizen­egy iparágban a legjobb eredményt elért üzemek kép­viselőinek adták át az első, második helyezetteknek járó pénzjutalmakat és oklevele­ket. A vállalati munkásvé­delmi tevékenység értékelését követően, az idén új ver­senyév kezdődött. Tanfolyamon a párttitkárok A X. pártkongresszus poli­tikai és szervezeti előkészíté­sének időszakában Miskolcon 128 új és 264 régi párttitkár kapott négy évre szóló meg­bízatást a párttagságtól az alapszervezeti pártmunka irá­nyítására. Részükre a Mis­kolci városi Pártbizottság március 1. és 12. között — két turnusban — öt-öt napos tan- folyamot szervezett. Az első tanfolyamot — amelyen az új titkárok vesz­nek részt — ma reggel Mól- dován Gyula, a városi párt- bizottság titkára nyitotta meg a pártbizottság székházában. E tanfolyam tematikáját úgy állították össze, hogv résztve­vői mindenekelőtt az a“tkp- szervezetek szervezeti életé­nek folyamatos irányításához kapjanak elvi és módszertani útmutatást. Természetesen útmutatást kapnak a X. párt- kongresszus és a pártértekez­letek határozatainak végre­hajtásához is. A második turnus — amely március 8-án kezdődik és amelyen a régi párttitkárok vesznek majd részt — kifeje­zetten továbbképzés jellegű lesz Az LKM és a DIG ÉP párt- bizottságai — a városi párt- bizottság útmutatásai alapján — saját hatáskörükben szer­vezték meg a párttitkárok to­vábbképzését Külön tanfo- Ivamon vesznek részt az úgy­nevezett .KPM-vállalatok”. a MÁV. az AKÖV és a posta párttitkárai is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom