Déli Hírlap, 1971. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1971-01-03 / 1. szám

P O L t T I It A I NAPILAP *­ni. évfolyam, t. szám 197 . január 3.. vasárnap ni i ARA: 1 FORINT wmmmmmmmra Jarring New Yorkba érkezett Jarring, az ENSZ kózel- keleti megbízottja mára vir­radóra megérkezett Moszk­vából New Yorkba és egyes megfigyelők szerint talán már holnap megkezdődhet­nek az ENSZ székhelyén a közvetett béketárgyalások. Egyelőre még Zajjat egyip­tomi és Tekoah izraeli ENSZ- küldött megérkezését várják. U Thant egyébként szerdán lesz jelentést — a BT előtt — a Jarring-misszió helyze­téről. Mahmud Riad. az EAK külügyminisztere ma Lón - donba, szerdán pedig Párizs­ba utazik. Európa, Közel-Kelet, Távol-Kelet Kosziéin nyilatkozata a világhelyzetrő A Szovjetunió mindenütt, mindent megtesz B békés rendezés ügyében Az új esztendő alkalmából Koszigin szovjet miniszterelnök az egész világhelyzetet érintő, valamennyi lényeges kérdésre válaszolt az Aszahi című japán lap tudósítójának. Indokína, a Közel-Kelet, a SALT-tárgyalások, az európai biztonság és a szovjet-kínai, valamint a szovjet—japán viszony egy­aránt szerepelt Koszigin válaszaiban. A vjet minisztertanács einöl íangoztatta: nem le­het kétséges, hogy sem az USA indokínai agressziójá­nak nyílt kiszélesítést', sem a háború , .vietnami zálása’ ’ nem hozza meg a győzelmet az USA számára. Egyetlen megoldás: ha kivonják a csapatokat Dél-Vietnamböl. Ennek alapjául szolgál az a ja­vaslat, amelyet a DIFK és a VDK kormánya ter­jesztett be. A Szovjetunió .,a jövőben kész hozzájárulni ahhoz, hogy Indokínában politikai rendezés jöjjön létre” — mondotta Kosai gin. A<mi a közel-keleti helyze­tet illeti, a szovjet minisz- terefoök hangoztatta, hogy a válságot a BT 1967. no­vember 22-i határozata alapján kell rendezni. Ez eddig „Izrael és az őt támogató USA obstruk- ciós magatartása miatt nem jutott előbbre. Ami a stratégiai fegyver-, retek korlátozására vonat­kozó tárgyalásokat (SALT) illeti, Koszigin kijelentette: „Üdvözölnénk, ha a stratégiai fegyverzetek korlátozása te­rén ésszerű, nem egyoldalú és nemcsak az egyik fél szá­mára előnyös megállapodás születnék”. Az európai biztonság ügyei nagymértékben elősegítette a Szovjetunió és több más szo­cialista onszág kapcsolatának kedvező alakulása Franci a- országgal, valamint a szov­jet—nyugatnémet és a len­gyel—nyugatnémet szerződés. Helyes a firm kormány kez­deményezése, hogy' az érde­keit országok Helsinkiben tartsanak megbeszélést az össz-európai érdekekkel kap­csolatos kérdésekről. Ami a Nyugat-Bcrlinröl folyó tárgyalásokat illeti, a Szovjetunió „kész arra, hogy megtegye a megál­lapodáshoz vezető úton a maga részét”. A szovjet—kínai kapcsolat­ról Koszigin hangoztatta, hogy a Szovjetunió kész min­dent megtenni a ­- vitás kér­dések rendezésére, ez azonban „csak annak eredménye lehet, hogy a két ország erőfeszítéseket lesz ennek megvalósítá­sára.’' Az utóbbi időben tényleges haladás mutatkozott a Szov­jetunió és Japán kapcsolatai­ban, noha mostanában Ja­pánban mozgolódnak azok, akik nem kívánják a kapcso­latok javítását. Kosaigdn sze­retné remélni, hogy Japánban „a megfontolt­ság erői jutnak túlsúlyba és az ország vezetői he­lyesen értékelik felelős­ségüket a béke fenntar­tásában” — fejezte be nyilatkozatát a szovjet miniszterelnök. iá >k Kézilabda-mérkőzés — újszerű nézőpont­ból. Képünk a Kazincbarcikai Vegyész■—Zal­ka HSE (utóbbiak világosban) Avas-kupa mérkőzésen készült, s többek között. azt is bizonyítja, hogy a miskolci új sportcsarnok nemcsak a sportolóknak jelent új lehetősége­ket, hanem — a fotóriporternek is. Elvégre Is, kevés fotósnak adatik meg, hogy egy ké­zilabda-mérkőzésről a kapu felett állva ké­szítsen felvételt. (Az Avas-kupa eseményei­ről, a sportvezetők és sportolói; újévi remé­nyeiről, valamint a glasgowi szerencsétlen­ségről a 7. oldalon számolunk be olvasóink­nak.) (Szabó István lelnélek) Papírtrombita és malacvisítás Szilveszter éjjelén Bár — hála a két nap pi­henőnek — az óév búcsúzta­tás fáradalmait már minden­ki kipihenhette, mégis idéz­zük vissza néhány sor ere­jéig: hogyan szilveszterezett Miskolc? Az utcán a valódi szilvesz­teri forgalom csütörtökön este 6 órakor indult meg. ekkor igyekezett mindenki, oda, ahol a vidám éjszakái eltöltötte. Az éjfél közeledtét sajátos módon mértük le: az utcai papírtrombiták árából. Már délelőttől kezdve ellep­ték a fő utca forgalmasabb Indiától Diew Yorkig, Ili jel: utói Sváicig Behavazott világ Az újévi hazai hóesés, amely még ma reggel is foly- itódott, — nem egyedülálló világon. A hírügynökségi eientések számos helyről számolnak be hasonló, sőt. agyobb méretű hidegről, hó- sésrői. New Yorkban 94 év óta em volt ilyen hóesés, egyes ^őrületekben huszonöt centi- iéteres hó hullott, Washing­tont 20—30 centiméteres hó- . akaró borítja. Az USA keleti részében tomboló hóvihar megbé­nította a közúti és légi forgalmai. A világ másik pólusán, In­diában, az ország északi ré­szén hideg'hullám söpört Vé­rig. Eddigi jelentések szerint tizenkilencen meghaltak. \ hideg a világ más részei­ben nem lett volna olyan sú- yos, Indiában azonban nin­csenek hozzászokva a hideg- iez. Rijeka körzetében tíz­ezer embert vágott cl a külvilágtól a hatalmas mennyiségű hó. árhatatlan az adriai tenger­parton végighúzódó sztráda, amelyen néhol három méter magas hóakadályok vannak. Mínusz 36 fokot mértek a svájci La Brevineben, de a hideg a nagyvárosokat sem kímélte. Bernben mínusz 25 fo­kot. Baselbcn mínusz 19- et. Géniben mínusz 16 fokot mértek. A Nyugat-Európában ki­alakult sarkvidéki időjárás nehezének oroszlánrészét Olaszország és Franciaország viselte. Szilveszterre hótakaró borította Velencét, Geno­vát, az egész olasz Rivi­érát. Nápolyban jeges szél fújt és hideg eső esett. A dél-fran­ciaországi Rhone-folyó völ­gyének két oldalán körülbelül 110 falu ve­szítette cl kapcsolatát a külvilággal a havazás miatt. Katonai helikopterek szállít­ják az élelmiszert és mentik ki a betegeket, valamint az időseket. Nem „úszta meg”*' a hideget az NSZK sem; Raj- na-Westfáliában mínusz 26 fokra süllyedt a hőmérséklet. Elutazott hazánkból Diaeddin Daud 5)c Kisházi Ödön búcsúzik Mohamed. Diaeddin Danától. Diaeddin Daud, az Egye­sült Arab Köztársaság el­nökének személyes megbí­zottja, az Arab Szocialista Unió Legfelsőbb Végrehajtó Bizottságának tagja és kísé­rete ötnapos magyarország látogatását befejezve szóm baton elutazott Budapestrő' A barátság és a kölcsönö megértés légkörében lezai lőtt megbeszéléseken a fel: áttekintették a Közel-Kel ten kialakult helyzetet, megállapították, hogy néze tei-k a konfliktus megoldása ról teljesen egybeesnek, t Magyar Népköztársaság a 1967. évi júniusi agresszi óta következetesen síkra s“z;i az arab népek igaz ügye mel­lett, és kötelességének tartja hogy lehetőségeihez és ere­jéhez mérten további támo­gatást adjon az agresszió minden következményének felszámolásához. a tartós béke megteremtéséhez a Kö- el-Keleten. Diaeddin Daud az EAK evében őszinte köszönetét ejezte ki a támogatásért a íagyar Népköztársaságnak. Mohamed Diaeddin Daud. i ASZÚ Legfelsőbb Végre- ajtó Bizottságának tagja, zombalon a Német Demok- atikus'Köztársaságba érke- ett. A berlini repülőtéren az uyiptomi politikusi, aki Au­er Szádat államelnök üze- 'étét viszi az NDK vez-rtöi- íe.k, Werner Tamberz. az N’SZEP Központi Bizottsá­gának titkára, a Politikai Bizottság póttagja köszön­tötte. pontjait a zsibárusok. A pa­pírtrombita ára a következő­képpen alakult: délután 1 órakor 2 forint volt, 4-kor 3. 6-kor 4, 7-től éjfélig 5, s éjfél után — mindegyik árus igye­kezett túladni portékáján — néhol visszaesett egy fo­rintra. A legtöbben otthon vagy baráti társaságban szilvesz­tereztek, de megteltek azért a szórakozóhelyek is. Fennállása óta eddigi leg­nagyobb forgalmát bonyolí­totta le a miskolci Avas- szálló. A Fehérteremben, a vadászteremben és a presz- szóban több mint másfél ezer vendéget fogadtak. Húsz kis­malacnak volt itt élete leg- szomorúbfo naipja elseje, hi­szen éjfél után a favorit a malacsült volt A bevételük is csúcsnak számít: 177 ezer forint. Reggel 9 órakor hagy­ták el az utolsó vendégek a presszót. A Polónia is felkészült a szilveszterre nemcsak a gaz­dag műsorral, hanem az új Aranycsillag kávéház meg­nyitásával. Három helyiségé­ben minden asztalt már jó előre lefoglallak. Az est csúcspontja az ejfél utáni élőmalac-sorsolás volt. A tombolán két hölgynek ked­vezett a szerencse: az egyik nyolchetest Varga Ildikó vitte el budapesti fürdőszo­bás garzonjába, a másik Mis­kolcon maradt. Teres Mik- lósné teerte, aki emelkedett hangtílatöban könnyelmű ígéretet is tett: „Felnevelem, meghizlalom és a disznótorra meghívom a kislányt aki Id- húrta a tombolámat.” A Po- lóoiában a szakács kiváló szilveszteri menüről gondos­kodott, melynek főétele a ropogós malacsül volt, pezs­gő« káposztával. Majd felezer munkásfiatal a Bartók Béla Művelődési Központban várta az új évet. Itt ragyogó táncmulatság volt. melyhez a zenét a Szink­ron beat-zeneknr tatta. (Folytatás a H. oldalon) Zavarok a város és a megye közlekedésében Kevés a hómunkás A fehér karácsony után. az új esztendő első napjait is \a~- lag hópaplanban fogadta a város. Miskolcon szilicszter éj­szakáján csaknem 10 centiméter hó eseti. Ezt követően, csak az elmúlt éjjel indult meg az erős havazás. Erős — helyen­ként 40—50 kilométeres széllökések kíséretében — az éj­szaka folyamán ismét 8—10 centiméter hó esett, ma a reggeli órákban már újból 20 centiméternél is vastagabb hótakaró fedte Miskolcot. Az erős havazásban a Miskolci Köztisztasági Válla­lat dolgozói óriási erőfeszí­téssel küzdenek a város út­jainak megtisztításáért. A nemrég rendkívüli erőpróbá­nak kitett hóeltakarító gépek többsége azonb n használha­tatlan. Reggel 8-ig mindössze két hótoló járművet sikerült munkába állítaniuk. Kevés a hős -;,litó teherautó is. A hajnali órákban 200 rendkí­vüli hómunkás látott mun­kához. De ezernél is többre lenne szükség! A iió eltakarításában ke- i '1' •zett nehézségek miatt s/'n’n az egész város terüle­tén csak egy nyomsávban haladhatnak a járművek. A reaceli csúcsforgalmi idö- N/:i' ’-in akadozott a büsz­ke,edés is Az autóbuszok a legtöbb helyen képtelenek voltak tartani a menetidőt, néhol csak konvolyokban közlekedtek, vagy félórákra elakadtak a nagy hóban. A 12-es vonalán az Egyetem- (Folytatás a S. oldalon.) Havazás, havas eső Előrejelzés Miskolc térst* gére hétfő délig: Erősen felhős idő. havazás­sal. havas esővel, ónos eső­vel. Mérsékelt, napközbe n megélénkülő északi, észak­keleti szél. Az utakon síkos­ság. A hőmérséklet napköz­ben As éjszaka +1 és — 2 fok között lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom