Déli Hírlap, 1970. október (2. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-01 / 230. szám

^ POLITIKAI NAPILAP * Arab csúcs a gyászszertartás után •• Ünnepélyes temetés Egyiptomban Mire e sorok megjelennek, már valószínűleg javában tart t gyászszertartás az EAK-ban. Az elhunyt Nasszer holttestét a kubbeh-palotábó! Gezira szigetére szállítják, ahol annak «lején kidolgozták a királyság megdöntésének tervét. Innen t koporsót ágyútalpon viszik 12 kilométeren át a Nasszerről dnevezett, nemrég épült mecsetbe, ahol örök nyugvóhelyre lelyezik az EAK elnökének földi maradványait. Negyven tábornok és ötezer katona kíséri a koporsót, őket követik a Meghívott vendégek és egyiptomi vezetők. Tizennyolc ál- amfő és kilenc miniszterelnök vesz részt a gyászszertartáson. A temetésen tartózkodó Koszigin szovjet miniszter- elnök baráti megbeszélést folytatott Bumedien algériai és Kimeri szudáni államfő­vel, valamint Szíria állam­éi kormányfőjével, Atasz- szival. Részvétét nyilvánítot­ta Anvar Szadatnak, az ideig­lenes elnöknek, majd talál­kozott az Arab Szocialista Unió több vezetőjével. Za­harov marsall, a Szovjetunió honvédelmi miniszterének első helyettese, aki szintén részt vesz a temetésen, ta­lálkozott Ali Szabrivai, az Arab Szocialista Unió Leg­felsőbb Végrehajtó Bizottsá­gának tagjával és Mohamed Favzival, az EAK hadügy­miniszterével. Nimeri szudáni elnök fel­hívást intézett a temetésen résztvevő arab államfőkhöz. hogy ma este a kairói Hilton szállóban tartsanak meg­beszélést. A felhívás sze­rint az arab nemzetnek kifejezésre kell juttatnia szolidaritását Egyiptom­mal és azzal a harccal, amelyet Egyiptom foly­tat az imperializmus és Izrael ellen. Arról is beszélni kell, milyen feladatok hárulnak az arab vezetőkre, Nasszer halála után. A Nasszer halála következ­tében előállott helyzetről, va­lamint Jordániáról és a Jar- ring-misszió folytatásának lehetőségéről tartott megbe­szélését New Yorkban a négy nagyhatalom ENSZ- képviselője is. Mire lapunk megjele­nik, lehet, hogy már Kairóba érkeztek azok az arab gerillák, akiket kiengedtek angol, nyu­gatnémet és svájci fog­ságból. Leila Khaled, az Angliában fogva tartott , palesztinai partizánlány, repülőgépen már tegnap este elhagyta Angliát. A gép leszállt Münchenben, ahol felvette az NSZK-ban fogva tartott három arab gerillát, aztán Zürichben állt meg ismét, ahol egy rendőrségi autóban már várakozott a hazaszállí­tásra az ott levő három arab partizán. Az országgyűlés szünetében a Déli Hírlap parlamenti különtudósítója Lévárdi Fe­renc nehézipari miniszter társaságában találta Valaska László Borsod megyei képvi­selőt. Eszmecseréjük éppen véget ért. most az újságíró kér interjút a képviselőtől. — Miről tárgyaltak a mi­niszterrel? — Energiahálózatunk fej­lesztéséről. Egyetértettünk abban, hogy az ipari és a tömegesen terjedő háztartási gépeit áramellátása még nincs megnyugtatóan meg­oldva. A villanyáram-fo­gyasztás a következő öt év­ijen 50 százalékkal nő, s 1975-re eléri a 25,5 milliárd kilowattórát. Bővítjük ener­A TIT a fiatalokért Ma délelőtt kilenc órakor ülést tartott a KISZ városi végrehajtó bizottsága. A tes­tület tagjai meghallgatták az idei önkéntes ifjúsági építő­táborok munkájáról szóló jelentést, majd megvitatták a városi TIT és a KISZ-bi- zottság együttműködésére kidolgozott feladattervet. Ez­után a politikai információ feladatairól és továbbfejlesz­tésének módjairól volt szó. Nixon meghívta Titót A legnap Belgrádba érke­zett Nixon elnök az első megbeszélésen meghívta Ti­tót, hogy látogasson el az Egyesült Államokba. Az amerikai—jugoszláv megbe­széléseket ma folytatják. giahalózatunkat. s fokozzuk az energiaimportot is, ami összhangba kerül ugyan a várható fogyasztással, de csak abban az esetben, ha nagyobb üzemzavarok nem keletkeznek. Ha egy-egy tur­bina vagy generátor fel­mondja a szolgálatot, akkor az áramellátás is akadozik. Mivel kellő tartalék sem most, de a tervek szerint öt éy múlva sem áll rendelke­zésünkre. E fontos kérdést az országgyűlés ülésén is szó­vá akarom tenni, s azt ja­vaslom. hogy az energiafej­lesztés tervét minden évben, az éves népgazdasági tervei; tárgyalásakor vizsgálják ineg, s a tapasztalatok alap­ján szükség szerint modo A városi tanács végrehaj­tó bizottsága ma délelőtti ülésén, arról a sokrétű fele­lősségteljes munkáról tár­gyalt, melyet a gyermek- és ifjúságvédelem jelent. A mű­velődési osztály előterjesz­téséből most csak egyetlen momentumot emelünk ki: megkezdték az előkészülete­ket egy 320 férőhelyes neve­lőotthon építésére, melyet előreláthatólag 1973-ban ad­nak majd át. Második napirendi pont­ként a kislakás- és társas­A Kínai Népköztársaság megalakulásának 21. évfor­dulója alkalmából a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya, a magyar nép nevében Fock Jenő, a Magyar Népköztár­saság forradalmi munkás­paraszt kormányának elnöke táviratban üdvözölte Csou En Lajt, a Kínai Népköz- társaság államtanácsa elnö­két. Az évforduló alkalmá­val Péter János külügymi­niszter a Kínai Népköztár­saság külügyminisztériumá­nak vezetőit üdvözölte táv­sitsak. Ez nem jelenti feltét­lenül azt, hogy fel kell emel­ni a fejlesztésre szánt 23,9 milliárd forintos összeget, mert korszerű, új műszaki megoldásokkal azonos összeg­ből meg lehet gyorsítani az energiahálózat fejlesztését, ügy ilyen megoldást az or­szággyűlés előtt is ismertetek. Véleményem szerint a ha­gyományos erőművi gőztur­binák helyett, vagy azok mellett alkalmazni kellene a gázturbinákat, amelyek fele akkora idő alatt üzembe he­lyezhetők. mint a gőzturbi­nák. Mivel a Szovjetunióban már gyártják e berendezése­ket, bizonyára könnyen hoz­zá is juthatnánk. (Folytató« a. nUhßtfm) házépítésről tárgyalt a vég­rehajtó bizottság. A beszá­moló szerint a második öt­éves terv időszakában 1500 lakásból még mindössze 12 épült társasházban. A har­madik ötéves terv időszaká­ban javult az arány, s az előzetes adatok szerint a ne­gyedik ötéves terv időszaká­ban már meghaladja a tár­sasházépítkezés a családi há­zét, Nyolcszáz társas- és 500 családi ház építésére számá­iratban. Táviratot küldött kí­nai partnerének a Magyar Vöröskereszt és a Magyar— Kínai Baráti Társaság is. Habsalak az építőknek Az árvízikórok helyreállí­tási munkálataihoz sok ezer tonna habosított kohósalak­ra van szüksége az építőipari vállalatoknak. Az LKM má­jus óta a Borsod megyei Ál­lami Építőipari Vállalatnak 4886 tonnát, a Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat­nak pedig 21 899 tonnát szél - lított. V édőitaJ Ha plusz négy fok alá esik a hőmérő higanyszála, a Le­nin Kohászati Művekben forró teát adnak a szabaci téren, illetve a veszélyezte­tett helyeken dolgozó mun­kásoknak. A gyár munkásel­látási osztálya szerint egye? téli napokon várhatóan csak­nem 1000—1200 liter forró védőitalt osztanak ki. tnyhe éjszaka Előrejelzés Miskolc térsé­gére péntek délig: Felhős idő. megismétlődő esővel. Mérsékelt, időnként megélénkülő délnyugati, nyu­gati szél. A hőmérséklet haj­nalban 5, holnap délben Fi fok körül, várható A Hiltonban, temetés után Nem csekély fontosságú, sőt, talán sorsdöntő is lesz az a — mondhatjuk nyugodtan — arab csúcstalálkozó, amelyen az elhunyt Nasszer elnök temetése után vitatják meg az arab vezetők a hogyan továbbot. Nem könnyű dolog folytatni azt a nagyvonalú, kudarcokból is kiutat találó, töretlenül haladó irányba vezető politikát, amely Nasszer vonalvezetését jelle­mezte. Nasszer, aki szinte megszemélyesítette az arab egység gondolatát, és kifejezte azt a történelmi nosztalgiát,- amely az arab népben él a régi, több miyt ezer évvel ezelőtti arab egység iránt az Omajidák és Abasszidák nagy korszaka iránt, és amelyet ma modem körülmények között, modern formá­ban kívánnak megteremteni. Valahogy úgy, ahogy a Baath- párt jelszava mondja: legyen külön a sátratok, de a szívetek dobogjon együtt. Vagyis egység a különbözőségben, független arab államok közreműködése az egységes arab fellépés je­gyében. A nasszer! mű utolsó állomása a jordániai polgárháború megszüntetése volt, és most a helyreállt rendben kell egyesí­teni az arab erőket az imperializmus és az általa támogatott izraeli agresszió ellen, a Biztonsági Tanács határozata értel­mében való politikai megoldás keresésében. Olyan körülmé­nyek között, amikor Nixon elnök hadihajón utazva járja a Földközi-tengert, hogy az USA világcsendőri szerepét — a szó szoros értelmében — flottatüntetéssel' húzza alá Még nem tudni, miben állapodnak meg ma este. de a világ jövője szempontjából fontot lenne, ha ez a megbeszélés a Hiltonban történelmi jelentőségű lenne. A.z arab népek jö­vője és a Közel-Kelet békéje szempontjából egyaránt. MÁTÉ IVAN Tudósítónk jelenti az országgyűlésről Borsod megyei képviselő az energiahálózat fejlesztéséről tanak. Üdvözlő táviratok Kínába Gyermek- és ifjúságvédelem, kislakásépítés •• Ülést tartott a városi tanács végrehajtó hixottsága 3)t Egert, a történelmi nevezetességeiről híres várost még őszi időben is turisták ezrei keresik fel. A patinás városra ilyen kilátás nyűik a Tanárképző Főiskola tetejéről. (Szathmáry László felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom