Déli Hírlap, 1970. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-02 / 1. szám

Lottószámok a ha íiiéík oldalon Már van szifonpatron December 30-i Sauliunkban közöltük, hogy megérkezett Miskolcra a türelmetlenül várt szénsavszállítmány, de a sziíonpatronok hiánya miatt a lakosság nagy része szilvesz­terre szódavíz nélkül marad. Tájékoztatásunkra a Borsod— Heves illegj'ei Élelmiszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat vezetői elmondották, hogy az ünnepi patronellátás- ban a kedvezőtlen időjárás miatt keletkeztek zavarok. A szénsavas patronok szállítá­sát végző tehergépkocsikat a hófúvások ellenére is idejé­ben útnak indították. PállVIi- hály a 3-as AKÖV gépkocsi- vezetője IS tonnás teher­autójával többször elakadt a dunántúli országutakon. A karácsonyi ünnepeket is a családjától távol, az egyik hói'úvásos úton töltötte.. Az ő érdeme is, hogy végül még­sem maradt teljesen patron nélkül a város. fiz arabok békét akarnak, be nem ártják snsg magukat Nassser beszéde • 'Szudánban A>, Krtlj elnöke méltatta a Szovjetunió segítségét arab világ Izrael es az UÜft. uralma alá kerülne. Egyiptom, Líbia és Szu­dán hármas szövetsége előrelépés az arab egy­ség megteremtésének út­ján — tette még hozzá, majd a =±£“1 - kel éti kap­CSOlíífolkfUl iKOfC^'Htiw.’Trvp -oi».— rátinak nevezett. Ezután arról Vidám szilveszter után UJ ev küszöbén szóit, hogy az UtíA úgyneve­zett béketervei az arabok megosztását szolgálják. Az arabok nem hajlan­dók arra, hogy kétoldalú tárgyalásokat kezdjenek Izraellel tea az amerikai javaslat lé­nyege). mert a megszállt -Jegyi? wífti. -terüiétek kérdéáer nem, lelhet elkülöníteni n meg­szállt Szíriái vagy jordániai területekétől. Az arabok békét akar­nak, de nem adják meg magukat — húzta c^á nyomalókkal —, majd azt is megjegyezte, hogy folyamatban van egymilliós arab hadsereg felállítása Izrael ellen. Elbúcsűztattuk az óévet.. Sok pezsgővel, vidámsággal. Zsúfolásig teltek a szórakozó­helyek, a televízió kapcsoiá- sps műsorában szépén szere­peitek a miskolciaki Az ut- ■ cákon az erős havazás elle­nére százak ünnepelték az új óv érkezését. Körképünkben erről adnak- számot; munka­társaink. J Csengős szánon Több mint 300 főnyi sze­mélyzet, fáradhatatlali pincé­rek, szakácsok hordták szil­veszter éjjelén az- éjtelt-italt • <a Fehérterem, a Kossuth esz­presszó- -és-a- magyaros- étté- - rém 900 "vendégének. Nagy Volt a forgalom a Drink bár­ban, az A vasi kávéházban és: a Roráriusz cukrászdában is. A hajnali ötig — a Kossuth presszóban délelőtt kilencig — tartó óév-búcsúztatón 450 üveg pezsgőt. .15 szilveszteri malacot fogyasztottak el az Avas éttermeinek, presszói­nak vendégei. Lillafüreden a Vadászkürt vendégeit csengős-lovas szán sétáltatta a havas hámori ut­cákon. Ugyanilyen jő hangu­latban telt el a szilveszter a Miskolci Vendéglátóipari Vál­lalat többi 35 szórakozóhe­lyén is. ahol'összesen 60 ezer vendég fordult meg. Egész éj­jel folyt a pezsgő és) fogyott a sült malac: körülbelül egy- ' millió forintos bevétellel zár­ták a szórakozóhelyek a szil­vesztert. Elzárta őket a hó A7 húszcentis-.hóval' borított miskolci utcákon az'éttermek­ből, presszókból hazafelé sok ezer. miskolci csúszkált, bot­ladozott. Sókkal nehezebb helyzetbe kerültek azonban a Bükk turistaházainak' ven­dégei. Az erdei utak ugyanis a. helyenként félméteres hó miatt járhatatlanok. Az er­dőgazdaság hóekéi ma reggel már megkezdték 80 kilométer hosszúságú bükki út felsza­badítását, és előreláthatólag egész nap folyik a'hóéi taka­rj tás :j ,"'V.v j .1..:. .... A havazás ellenére a város - • ban- ma reggel elindultak'az élelmiszerszállító teherautók. A sütőipar és a tejipar 30, il­letve 40 gépkocsija hajnali egy órakor kezdte -meg a szállítást, napközben 'pedig még körülbelül 60 jármű szál­lít árut a boltok megürese­dett raktáraiba. : J ’ ■" Jókívánságok külföldtől A Posta interurbán köz- ' pontjába sok külföldi hívás érkezett szilveszter éjszaká­ján. Többek között Cleve- landből. Brüsszelből. Zürich­ből ás Prágából köszöntötték miskolci szeretteiket a távol­ban élő magvarok. (folytatás a ti. oldalon.) jtf. Az új esztendőre forduló éjszaka az or­szágban 18 gyermek — 11 kisfiú és 7 kislány — jött a világra,. Az éjféli szülöttek, a buda­pesti Káló Mónika és a győri Horváth Ju­liba után 10 másodperccel sírt fel a Vas­gyári Kórház szülészetén az én > első miskolci csecsemője: Bányai László. A 2 kiló 90 dekas bébi szülei a Miskolci, illetve a Borsodi Vendéglátóipari. Vállalatnál dolgoz­nak. örömük teljes, mert kisfiút várlak. A ■szülök az első meghatottság után: egy hugit ■szeretnének Lacikának, (ánnlh-y — erdélyi) Félmillió köbméter hó Miskolc áljain Borsodban zavartalan a közlekedés ‘' 'mcgyeSzaertc' cW>s ttava-zás köszöntötte az új esztendőt. A Szilveszter napjától lehul­lott hó vastagsága eléri a 13— 30 centimétert. Hófúvás ma reggelig sehol sem volt, és jelenleg a megye valamennyi útja járható. Az új év első perceit a KPM Közúti Igaz­gatóságának dolgozói így is megfeszített munkával fogad­ták. Décembcr 31-től meg­szakítás nélkül, ÍZ motoros ..Ez az év is jól végződött” — gondolhatta a távol-keleti körutat járó amerikai utelnök, Spiro Agncw. Az esztendő végén Manilában is tüntettek, látogatása ellen, az U-S/l dip­lomáciai képviseletének épülete előtt. Az utelnök közben mar Dél-Viet nninbau. if: tárgyúit, majd nw délelőtt Tajvanra utazott. (Telefoto) ItoCKC éS IS sószí/r« tséimuvs» jiija M atlia,t.y ■ L Miskolc útjaira ma regge­lig csaknem félmillió köbmé­ter hó hullott. A Köztiszta­sági Vállalat nyolc erőgépe január 1-ón, a reggeli órák­tól valamenyi fő útvonalat szabaddá tudta tenni és a nagy havazás a városi tömeg- közlekedésben sem okozott különösebb zavarokat. A jár­művek a nagy hó miatt las­sabban közlekedtek, de még a hegyi autóbuszvonalakon sem maradtak ki a járatok. "A ;ívi A i * rtrh, tölt c {Tt’di _ ságának területén a szemé vonatok általában 40—12ff perces késéssel értek rendel­tetési helyükre. A vasúti pá­lyákon minden Vonal járható és minden menetrend sze­rinti vonatot útnak üi'litof-- tak. A nagyobb késéssel ér- ’ kezű személyvonatok helyet időnként szükségvonutokat állítottak be. A pályafenn­tartási szakszolgálat cinbe reinek a váltók folyamatos tisztítása okozott nagyobb gondot. I Francia vizsgálat a hajószöktetés ugvcbcw Kiutasítottak egy izracü tengernagyai Párizsiét A fráncia kormány — mint ismeretes — minisztertanó. csőn tárgyalta meg a Che. bourgból megszöktetett öt ágyúnaszád ügyét. Felfüggesztette állásából Bemard Casellcs tábor­nokot és Louis Bonle mérnöktábornokot, akik­nek hanyagsága lehetővé tette a hajók megszöktc- tését. Ugyanekkor Schumann kül- gyminiszter magához ké- ette Walter Eitant, Izrael árizsi nagykövetét ép közöl- vele, hogy 1 kiutasították Franciaor­szágból Mordehaj Limon tengernagyot, a Párizs­ban működő izraeli fegy- vcrvásárlásl misszió ve­zetőjét. t írta alá ugyanis izraeli r zről az öt ágvúnaszád el­adására vonatkozó szerződést. Az izraeli kormány visszautasította, hogy Tel Aviv felelős lenne az öt francia gyártmányú na­szád Haifába szöktet ésé- ért, és a külügymüiisztóriuijjHfáfeí»- vivője igazságtalannak iiwiú-^ sített mindenfajta bírájöffet, Izrael szerint a íranejúmegy. Verszállítási tilalom 'az olm a naszádok elszöktetésének. A hajók közben Haifába érkeztek;és Dajan hadügymi- nisztei' már oda is érkezett, megszeriilélni azokat, i I p — Reggeli párásság Várható időjárás Miskolc térségében . '■■onbat délig: Felszakadozó felhőzet, való­színűleg havazás nélkül. Nap­közben megélénkülő. észak­nyugati, északi szél. Az éj­szakai lehűlés erősödik. Vál­ható hőmérséklet hajnalban —5, —7. szombaton kora dél­után —1 fok körül lesz. j Aasszer égyipun i elnök. • i uki az újévet, a szí lám füg­getlenségi nap <• malmából •Kharfoumban töltő e, az ün­nepségen beszédet 3 ondott. Rendkívül na» jeleutö- segunck jellcnizte azt a segítséget, amelyet u Szovjetunió n} Jt az arab y SzQjytuni^r-^Smo^i&íía , .JSlfei'J— hangsúlyozta — az

Next

/
Oldalképek
Tartalom