Déli Hírlap, 1969. október (1. évfolyam, 27-53. szám)

1969-10-13 / 37. szám

Hírek — eredmények ASZTALITENISZ A M*MTE és a DVTK férfi NB I-es asztalitenisz-csapata két-két mérkőzést játszott a hét végén Budapesten. A négy mérkőzésből egyetlen pontot sem sikerült szerezni, és így a DVTK biztos kiesőnek látszik. A MÉMTE hely­zete valamivel kedvezőbb, de az eddig nyújtott lélektelen játék kevés lesz a benfmaradáshoz. Eredmények: CSEPEL—MEMTE 24:1 A tartalékos miskolci csapat egyetlen győzelmét Tálas szerez­te. BUDAPESTI POSTAS—MEMTE 17:8 ^ A Postás könnyedén győzött a nyerési reményekkel kiáHó MEM­TE ellen. Csak Madarász akadá­lyozta meg a még nagyobb ará­nyú vereséget. A 8 mérkőzésből Madarász 4. Tálas 2, Engi 1, Du- béczi 1 mérkőzést nyert. Ganz-MAVÁG—DVTK 19:6 Biztosan győzött a budapesti csapat. Jónyer vereséget szenve­dett Asztalostól. Jónyer 4, Ignácz 2 mérkőzést nyert. OGSC—DVTK 14:11 Balszerencsés körülmények kö­zött elvesztett mérőzés. Jónyer 5, Ignácz 2, Nevelits 2 és Szabó 2 mérkőzést nyert. DUNAKESZI— B. VOLÁN 14:2 NB n. női: A már kiesett B. Volán, ismét nem tudott pontot szerezni. Nyitrai 1, Gábor 1 mér­kőzést nyert. MISKOLCI SPARTACUS— HATVAN 15:1 Tovább tartja vezető helyét az NB JTl-ban az M. Spartacus. Bar- tha ül. 4, Palotás 4, Oprável 4, Nemesi 3. NAGYKÄLLO—MISKOLCI PEDAGÓGUS 13:3 A Miskolci Pedagógus tartalé­kos összeállításban játszott. Pricz 2, Burdiga 1 mérkőzést nyert. D. Z. KÉZILABDA NB II. MVSC—Debreceni Közút 12:1 (7:0) A Vasutas-lányok kitűnő indí­tásokkal. szellemes bejátszások u.án lőtt gólokkal már az első - álid ;be“i jelentős előnyre tettek szert. Fordulás után az átlövé- seket erőltették, s a sok pontat­lan labda következménye lett, hogy nem sikerült a gyenge el­lenféllel szembeni, még nagyobb arányú győzelem. Góldobók: Brandies 5, Gátiné 3, Farkas 2, Horváth, Máté. Jók: Brandies. Erdei, Gátiné. MVSC—Debreceni Építők 30:26 (10:11) Mindkét részről lanyha iram, hézagos védekezés, pontatlan lö­vések és potyagólok sorozata jel­lemezte az első félidőt. Az MVSC szünet után is sokáig középen erőltette a támadásokat, és meg­lehetősen gyengén is indítottak. Hoffrhan beállása után nagyot javult a támadó játék, és a ki­tünően sikerült hajrá eredmé­nyeként itthon maradt a két fon­tos bajnoki pont. Góldobók: Stumpf I. 9, Kolász.-Stumpf L. 5—5, Wagner 4, Simon, Szilvási 3—3, Koífmán. Jók: Stumpf I., Simon, Koffman. Miskolci Vörös Meteor— Nyírbátor 24:24 (11:9) A találkozón meglátszott, hogy nincs tétje már a mérkőzésnek. A Meteor okos húzogatások után jó bejátszásokból és nagy átlö- vésekből szerezte góljait. Fordu­lás után hat góllal is vezettek már, amikor érthetetlenül lefé­keztek, s a jól hajrázó vendé­gekkel szemben csak az egyik pontot sikerült megszerezniük. Góldobók: Bállá, Suránvi 7—7, Simonyid, Nemes 3. Fázold. Jók: Bárczi, Bállá, Simonyi. M. GY. KERÉKPÁR Lillafüreden a kora reggeli órákban 40 kerékpáros rajtolt a területi hegyi bajnokság rajtvo­nalánál és utána nagy iramban hajtottak a meredek lejtőkön a hollóstetői turistaház környékéig. Meglepetés nem született, a pa­pírforma érvényesült ezen a ver­senyen, amelynek végeredménye így alakult: Versenykerekes felnőtt: 1. Géra (MVSC). 2. Venczel (Kazincbar­cika), 3. Pirkó (Kazincbarcika). Juniorok: 1. Négyesi (MVSC), 2. Simon (MEMTE), 3. Orosz (MVSC). Ifjúságiak: 1. Rácz (MÉMTE), 2. Hubai (MVSC), 5. Lénán (MÉMTE). Vaskerekes fel­nőttek. 1. Veres (MVSC). 2. Ká­das (DVSC), 3. Szarka (MÉMTE). Ifjúságiak: 1. Szikszai (MVSC), 2. Schwarcz (MVSC), 3. Holecska (MEMTE). Serdülők: 1. Vadászi, 2. Ottokál. 3. Gáspár (mindhá­rom MVSC). Úttörők: 1. Báder (MEMTE), 2. Fiesor (MVSC), 3. Szilágyi (MÉMTE). N. P. Győzelem KAZINCBARCIKAI VEGYÉSZ— SALGÓTARJÁNI KOHÁSZ 2:1 (1:1) A mérkőzést a Salgótar­ján—Komló NB I-es mérkő­zés elömérkőzéseként játszot­ták le a tarjáni Kohász sta­dionban, Végig hatalmas iram, sokszor kemény, sőt túl nagy belemenések tarkították a mérkőzést, amelyben a kez­deményezők a mindenáron győzni akaró kohászok vol­tak. LABDARÚGÁS N33 II. Észak, 24. forduló V. Izzó—BVSC 1:1 Sátoraljaújhely—Kisterenye 5:0 Ormosbánya—Volán 1:3 Ikarus—K. KFSE 2:2 Papp J. SE—EVTK 2:2 Nyíregyháza—Borsodi B. 2:1 BEAC—Esztergom 2:2 Saig. KSE—Kazincbarcika 1:2 Sírok—MEAFC 1:1 (0:0). Síro­kon, az NB III-as labdarugó-mér­kőzésen Szabó P. góljával az egyetemisták szerezték meg a ve­zetést, de Tóth Laci kitűnő vé­dése is kevés volt a 2 pont meg­tartásához. Az eredmény így is ismerésre méltó. V. T. RÖPLABDA MVSC—BP. PETŐFI 3:0 (8, 7, 10) A Vasutas-lányok erejüket tar­talékolva, könnyed játékkal is biztosan nyertek a kiesőjelölt fő­városiakkal szemben. Jók: Lévai, Kukucskáné, Ostorházi ill. Gra- cza. MVSC—SZEGEDI SPARTACUS 3:2 (—8, 7, —10, 8, 6) A bajnokjelölt szegedieket túl­zottan tisztelő Vasutasok soro­zatban rontották a nyitásokat, s az első játszmában nem termett babér számukra. A második já­tékrészben nagyot javult a zöld­fehérek ütőereje, mezőnyben is sokat és jól mozogtak és sikerült az egyenlítés. A harmadik szett­ben támadó nyitásokat alkalmaz­tak a vendégek, s a laza vasutas­sánc mellett is jól ütöttek el és ismét vezetést szereztek- A ne­gyedik játszmában biztonságos­sá vált az MVSC hálójátéka, s újra sikerült az egyenlítés. A befejező játékrészben idegileg el­fáradt a bajnokjelölt, s a hazaiak meglepően biztos és megérdemelt győzelmet arattak. Kitűnt: Kő­vári, Lévai, Ostorházi ill. Patik. M. GY. MEAFC—Sátoraljaújhelyi MÁV Vasas 3:0 (1, 8, 5) „Sima” mérkőzésen az egye­temisták fölényes győzelmet arat­tak, A találkozó mindössze 30 peiT-ig tartott. Jók: Nagy és Báthori. (NB Il-es férfimérkő­zés.) SÚLYEMELÉS Öt versenyző a dobogó kör­nyékén, velük szemben öt szigo­rú versenybíró, mert legalább ennyi szükséges egy súlyemelő- verseny lebonyolításához. Körül­belül ugyanennyi néző a stadion tornatermében. Bizony, elszomorító látvány ez, ha arra gondolunk, hogy három megye súlyemelő utánpótlásának kell vetélkednie a mai napon az elsőségért. Nem jöttek el a szom­szédos megyék fiataljai, Így a megjelent diósgyőri versenyzők­nek csupán a súlyzó jelentett el­lenfelet, azzal kellett megbirkóz­niuk. Ezt viszont a diósgyőri fai­talok nemcsak lelkesen csinál­ták, hanem eredményesen is. Fő­leg Debreczenl, aki könnyűsúly­ban. szakításban 92,5 kg-mal, lö­késben pedig 122,5 kilogrammal új megyei Ifjúsági csúcsot állí­tott fel. összteljesítménye 300 kg volt. A további győztesek. Lepke­súlyban: Pete (130 kg). Váltó­súlyban: Török (240 kg). Félne­hézsúlyban: Harsány! (240 kg). Nehézsúlyban: Ducsai (310 kg). Háziversenv volt, de a javá­TEKE Ozdon, a Kohász új négyes te­kecsarnokában rendezték meg az ez évi felnőtt megyei egyéni te- kebajr.okságot. A versenyen csak I. , II. és Hl. osztályú versenyzők indulhattak, összesen 33 verseny­ző nevezése érkezett be, ami vi­szonylag kevésnek mondható. A még kissé nyers pályán a ver­senyzők nem tudtak igazan jó eredményt elérni. Különösen ^a II. és m. osztályban volt nagy küzdelem az első helyért. Nem kis meglepetésre’ IH. osztályú versenyző lett az abszolút me­gyei bajnok! Szecsödi László, a M. Bányász fiatal, tehetséges já­tékosa magabiztos versenyzésé­vel méltán érdemelte ki az el­lenfelek elismerését Is. Nem ki­sebb fegyvertényt hajtott végre Székely István, a MÉTUTE ver­senyzője sem, aki jó hajrájával biztosította magának a „II. osz­tály bajnoka” cimet. Eredmények: T. osztály: 1. Le- zák (422). 2. Baji (400). 3. Acs (386). (Valamennyi Ózdi Kohász.) II. osztály: 1. Székely (RTÉMTE) 415. 2. Budai (Ormosbánya) 408, 3. Szabó (Ormosb.) 405, Hl. osz­tály: 1. Szecsőcú (M. Bányász) 437. 2. Liopai (Edelény) 422, 3. Császár (Ózdi Kohász) 404. N. Z. A Vegyész már a 7. perc­ben megszerezte a vezetést, amikor Balázs pontos beadá­sát Varga egy igazítás után a bal sarokba rúgta. Elkesere­detten támadott a hazai csa­pat, s a 36. percben egy jó tá­madás után egyenlíteni is tu­dott. A második félidőben nagy erővel támadott a hazai csapat, de a Vegyész ügyesen lassította a játékot s az 57. percben Varga egyéni játék után a győztes gólt is meg­szerezte. Szabó Gyula idegenben Végre győzelem! Diósgyőr—Csepel 2:0 (2:0) Az első félidő a DVTK-é, a második Csepelé volt Hajas a mezőny legjobbja lása, azonban Vass lövés he­lyett visszagurított, Horváth- ot a lövés pillanatában sze­relték, Gál lövése pedig mellé jutott. A második félidő lesekkel kafejessel küldte a felső ka­pufára. A mérkőzés vége előtt még egy csepeli helyzet maradt kihasználatlanul, Tamás a 16-oson kívülre futva nem tudta elrúgni a labdát, de a csepeli csatárok nem találtak be az üres kapuba, elügyet- lenkedték a helyzetet. Az első félidőben ragyo­góan játszott a diósgyőri csa­társor, a védelem azonban bizonytalankodott. Az első 45 percben mind az 5 csatár jól játszott, szépen tették a lab­dát és lőttek is. A második második félidőben Salamon is több hibát vétett. Hajas volt a Diósgyőr és a mezőny legjobbja, többet szerelt, mint bármelyik védő, megelőző szerelései aranyat értek. Hor­váth hátravontan is nagysze­rűen játszott (kivonta magát a kemény Molnár „hatóköré­ből”, aki egy ^darabig csak légüres térben mozgott), végig jól tartotta és továbbította a labdákat. Fekete is jól ját­szott. Haffner és Vass a má­sodik félidőre elfáradt. Gass lendületesen, jól játszott, fel­tűnt, hogy rendre elfejeli a + A kérdés: kié lesz a labda? A felvétel utáni másodpercben megszületett a válasz. Fatér, Vellai segédletével ezúttal menteni tudott Vass elől. indult. Az első öt percben öt lest ítélt Biróczky játékve­zető. Az 57. percben Fekete kapta tisztán a labdát, Gass- hoz játszott, a fiatal szélső beadása a csepeli védőkről Haffner elé pattant, akinek óriási lövését Fatér nagy bra­vúrral tornázta szögletre a léc alól. Egy perc múlva viszont kétszer is a szerencse mentette meg a Diós­győrt a góltól. Kalmár előbb 8 méterről kapu­fát lőtt. majd ugy?;i.ő kapta vissza a labdát, azonban hiába lőtt a hálóba, mert előtte a kezére pattant a labda. Ezekben a percekben hatá­rozottan Jobb volt a Csepel. Egy ízben Tamás csak bra­vúrral — hátra vetődve — tudta a labdát kapu fölé ütni. A 80. percben alakult ki a második félidő legveszélye­sebb diósgyőri támadása. Jobb oldali szabadrúgás után Horváth fejelt a kapura 5 méterről, de Fatér bravúros vetődéssel kiütötte, a kipat­tanó labdát pedig Fekete csu­félidő a Csepelé volt, de nem voltak elég lendületesek. Vég­eredményben a 2:0-ás diós­győri győzelem megérdemelt­nek mondható az első félidő alapján. Ezzel a tegnap szer­zett két ponttal a Diósgyőr — szinte már biztosra vehető — elkerülte a kiesést. A DVTK-ban Tamás jól védett, de nem tették igazán próbára a csepeliek. A véde­lem időnként gyengén ját­szott, elsősorban Sáfrány. A labdákat nála magasabb vé­dők elől. Ezt a tulajdonságát még kamatoztatni lehetne, ha nem a szélen játszana. Biróczky játékvezető az első félidőben kitűnően bírás­kodott, a második félidőre azonban mintha elfáradt vol­na, és ekkor több bosszantó elnézése volt, amellyel a Diósgyőrt sújtotta. Nyitray Péter JEGYZŐKÖNYV iVB I. 24, forduló Szombat: 1. 2. 3. FTC-MTK 2:1 (0:0) 2500 Branikovils, Tátrai — K Vasas—Egyetértés 2:1 (1:0) 4000 Puskás 2 - Karába Vasárnap: Pécs—Dunaújváros 2.0 (2:0) 3000 Rádí, Móritz dr. Tatabánya—Újpest 0:0 (0:0) 12 000 — SBTC—Komló 4:0 (1:0) 4000 Kiriskó 2, Jeck, Kmetty Szombath.—Honvéd 1:1 (0:0) 15 000 Rátkai — Pusztai Eger—Rába ETO 0:2 (0:0) 6000 Nagy. Kiss DVTK—Csepel 2:0 (2:0) 8000 Molnár (öngól), Fekete (1. végeredmény, 2. a félidő eredménye, 3. a nézők száma, 4. lövők.) Napsütéses, kellemes időben mintegy 8000 néző volt kiváncsi a Diósgyőr igen fontos találkozójára. Tudták, ha a csapat győz, már nem fenyegetheti a kiesés. A tiszta fehérben játszó Diósgyőr a következő összeállításban futott ki a gyepre: Tamás — Török, Salamon, Sáfrány — Gál, Hajas — Vass, Fekete, Horváth, Haffner, Gass. Edző: Tátrai Sándor. A Csepel: Fatér — Vellai, Molnár, Pethő — Faludi, Kandi — Varga, Rottenbiller, Kalmár, Losonczi, Gondár. Edző: Keszthelyi Mihály. A mérkőzést Biróczky vezette. Partjelzők: Soós G. és Bodon. A Diósgyőr kezdte a játé­kot, a Csepel szögletre men­tett Vass elől. A partdobás után Haffner szépen adta be a labdát, de les volt. Mind­járt utána Gass ment el so- katígérően. A 4. percben már gólt érhetett volna el a szo­rongató Diósgyőr.* Hajas sza­badrúgása Haffnerhez szállt, ő többször emelgetett, azon­ban nem tudott lőni — lefe­dezték a bal lábát —, beadott, Horváth azonban óriási hely­zetben, 7 méterről fölé lőtt. A Diósgyőr maradt táma­dásbán, szinte percenként alakultak ki helyzetek. Előbb Vass rúgott „luftot” a 16-oson belül, majd Fatér védte Hajas 30 méteres lövését, aztán Fe­kete futtából leadott lövését csípte el. Horváth 22 méteres fű alatti szabadrúgását azon­ban már csak reflexszel tudta kapu fölé ütni a csepeli ka­puvédő, ugyanis éppen előtte pattant fel a labda. A 11. percben jutott el elő­ször a DVTK kapuja elé a Csepel. Feltűnt a Diósgyőr védelmének kapkodása, rá­adásul előbb Gál, majd Tö­rök fölöslegesen szabályta­lankodón. (Ekkor történt, hogy egy bal oldali csepeli beadást Ta­más nem látott jól a szembe­tűző naptól, és miután tisztá­zódott a helyzet, nagy derült­ség közepette egy sapkát vett elő a kapuból, amely aztán a mérkőzés végéig le sem ke­rült a fejéről. Úgy látszik, ta­nulságos volt a komlói első gól! Nagy találgatás indult meg ezután a nézőtéren, hogy tulajdonképpen milyen sap­kát húzott a fejére Tamás?) A 13. percben ismét ra­gyogó diósgyőri támadást tap­solhatott meg a hazai közön­ség. Gál vitte fel a labdát, beadása a csepeli védőkről Fekete elé pattant, ő estében lőtt, de Fatérnak sikerült rá- vetődéssel menteni. A 16. percben diósgyőri szögletrúgás után a fel­húzódott Sáfrány fejelt kapura, Molnár men­teni akart, de lábáról a jobb alsó sarokba pör­gött a labda. Fatér hiá­ba vetődött a falsot kapott labdára, öngól! 1:0. Egy perc múlva Gass cse­leit és lövését tapsolta meg a közönség. Még ugyanabban a percben Horváth, lőtt a jobb alsó sarokra, de Fatér éppen ott állt. Majd Gass kapott szép labdát két védő között, azonban Biróczky lest ítélt. Nem így a 24. percben, amikor Fekete a DVTK félteréről kitört és hiá­ba volt lesen Vass, a játékvezető továbbot intett, és Fekete körül­belül 14 méterről a ki­futó Fatér mellett a jobb alsó sarokba lőtt. 2:0. (A gól titán érthetően rek­lamált a Csepel — de Bi­róczky, helyesen, tétlen les­nek minősítette Vass állását —, és percekig nem kezdtek közepet. Végül a pályára be­rohanó Keszthelyi edző te­remtett rendet, a sportszerű diósgyőri szurkolótábor nagy „bravózása’’ és tapsa köze­pette.) A 31. percben szép labda szállt Losonczi elé, Salamon rosszul ugrott ki — nem le­hetett les. mert a passz pilla­natában Losonczi és a kapu között állt —, így aztán Lo­sonczi tisztán húzott kapura, de a kifutó Tamás ritkán lát­ható bravúrral, lábbal védett. Óriási helyzet! Óriási védés! Az első félidőben még Vass- nak. Horváthnnk és Gálnak volt kecsegtető megmozdu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom