Református egyház tanítóképző intézete, gyakorló iskolája és internátusa, Debrecen, 1941

27 Titkár : Báthory Katalin III. é. Jegyző : Pázsith Katalin III. é. Aljegyző : Kovács Irén II. é. Pénztáros : Gergely Mariska III. é. Választmányi tagok a III. osztályból : Zilahi-Sebess Anna, Kovács Ilona ; a II. osztályból : Jójárt Etelka, Nyerges Éva ; az I. osztályból : Sebestyén Ilona, Virág Ilona. Az Önképzőkör első gyűlését Széchenyi emlékének szentelte. A műsor középpontjában Szappanos Judit felolvasása állott. Báthory Katalin ismertette Arany : „Széchenyi emlékezete" c. ódáját, majd egyéb műsorszámok után a gyűlést versennyel zártuk be : megszabott határidőn belül Írásban kellett válaszolni a verseny résztvevőinek Széchenyi életére és munkásságára vonatkozó kérdésekre. A verseny eredményét március 20-án tartott gyűlésünkön hirdettük ki. A kér­désekre helyesen feleltek, ezért könyvjutalomban részesültek : Szi­lárd Anikó III. é., Tóth Katalin III. é., Kálinfalvai Klára III. é., Zák Bóza III. é., Berecz Erzsébet és Molnár Teréz I. é. növendékek. További gyűléseinken a magyar táj- és népkutatás kérdéseivel foglalkoztunk. Kiemelkedett Nyerges Éva szép munkája Nyírpazony község életéről. Meg kell itt említenünk a II. é. növendékek buzgó közreműködését, akik ügyesen jelenítették meg a nyírpazonyi népi szokásokat (játékok, dalok, babonák, mondák stb.). A természetrajzi szakosztály gyűlésein (vezető-tanár : Dr. Kovács Eszter) előadások, szavalatok és zeneszámok hangzottak el. Dicsé­retes munkát végeztek : Zilahi-Sebess Anna (Fekete gyémántok) és Boross Edit (Hermann Ottó), akik Nyerges Évával együtt könyv­jutalomban részesültek. c) Ifjúsági Vöröskereszt Egylet. Vezető : Dr. Illyés Endre,. Intézetünkben ebben az évben is megalakult az Ifjúsági Vörös­kereszt Egylet, és a világ zaja, háborúja, véres küzdelmei között csendben, odaadással, szeretettel dolgozott a hazáért, felebarátért, egymásért. Az alakuló gyűlést szeptemberben tartottuk. Csoportvezető tanár: D. dr. Illyés Endre, elnök : Fogarassy Aliz V. o., alelnök : Kiss Mar­git IV. o., titkár : Fekete Irén V. o. növ. Választmányi tag volt osztályonként két-két növendék. Októberben két választmányi gyűlést tartottunk. Az ifjúsági elnök előadta az évi munkatervet, majd hozzászólások után meg­állapítottuk a végzendő munkák rendjét. Az októberben tartott munkadélutánokon érmelegítőt és sálat kötöttünk katonáink részére. 81 pár érmelegítőt és 3 drb. sálat küld­tünk be a központba, melyekért a következő köszönőlevelet kaptuk : ,,Az Ifjúsági Vöröskereszt végrehajtóbizottságának folyó évi október 30-án tartott ülése határozatából hálás köszönetünket fejezzük ki a tekintetes Igazgatóság vezetése alatt álló leánylíceum és tanítónő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom