Kegyes tanítórendi kereskedelmi középiskola, Debrecen, 1942

Az elavult és megrongált tankönyvek pótlását, ill. bekötését sikeresen folytattuk. A III. osztályos tankönyveket 20—20 új példányban szereztük be, 300 drb tankönyvet pedig félvászon kötéssel láttunk el. A szegény tanulók megsegítésében komolyan támogattak: Abonyi Gyuláné úrnő, aki az egész év folyamán egy diákunkat ebéddel, Csócsits Lajos úr pedig szintén egy diá­kunkat vacsorával vendégelt meg. A Szent István-Társulat az idén is hatal­masan támogatta takarékossági mozgalmunkat. Jótevőink fogadják ezúttal is hálás köszönetünket. Maga az egyesület a könyvkölcsönzésen kívül több ki­sebb készpénzadománnyal és kölcsönnel segítette a tanulókat. Egy tanulót pedig (Losonczi Béla III. o.) az egyesület érdekében végzett odaadó munkája jutalmaképen a nyár folyamán a balatonszárszói piarista diáküdülőben nya­raltat. Számvizsgáló Bizottság. Vezetőtanár: Csorba János. 1942. októ ber 21-én iskolánkban megalakult újból a már 3 évvel ezelőtt életrehívott Számvizsgáló Bizottság. Alakuló gyűlésén megválasztottuk tisztikarát, amely a következő: elnök: Révász János IV. ker., helyettesei: Kin Antal VIII. o., Balajthy Kálmán III. ker., jegyző Fölföldi György IV. ker., helyettese: Halász László III. ker., titkár: Liber János IV. ker. Az állandó tisztikar mellé minden számvizsgálás alkalmával iskolánk felsős növendékei közül újabb és újabb számvizsgálók kerültek. így hatszori alkalommal számvizsgálásban résztvettek: Ferenczik János, Kassai József, Lakatos András, Nagy József, Rák Imre, Schürger András IV. ker., Bozóky György, Kovács András, Nádasdy Béla, Sarkadi Róbert, Szabó György VIII. o., Abonyi Gyula, Bokor János, Molnár Ernő, Molnár Ferenc, Örsi Tóth Tibor Mátrai János, Ruttner Lajos, Szirmai Ottó, Végh Sándor III. ker., Árcon Sán­dor, Barka Tibor, Halász Tibor, Hutai Kázmér, Vései László VII. o., Halász István, Laczkó István, Sólyom Józsf, Stefánszky Gyula II. ker. és Schweiger Ottó VI. o. tanulók. A Számvizsgáló Bizottság feladatkörébe tartozik az osztályok és ifjú­sági egyesületek pénztárkönyvének ellenőrzése mind szemszerű, mind összeg­szerűségi szempontból. E feladatokat úgy oldottuk meg, hogy a pénztárosok­kal az ellenőrzés alkalmával pénzeiket betettük a Diákkaptárba, ahonnan betétkönyvet kaptak. Ezzel igazolták pénzük meglétét. A Bizottságnak így pénzzel nem kellett bajlódnia. Ellenőrzés tárgyát képezte: a könyvek szaoá­lyos és tiszta vezetése, összegszerű helyessége, kifizetések okmányszerű iga­zoltsága és a mutatkozó egyenleg összeegyeztetésére a Diákkaptár betét­könyvével. Minden Számvizsgáló Bizottsági ülésről jegyzőkönyvet vettünk fel, amelyet a pénztárosokkal aláírattunk. Amennyiben hibák mutatkoztak vala­mely pénztárosnál, úgy azt bemutattuk az érdekelt tanár úrnál is. A számvizsgálók közül mindenegyes alkalommal háromtagú Kiigazító Bizottságot is választottunk, amelynek feladata a szabálytalanul és hibásan elszámolt pénztárosok kioktatása, az észlelt hibák kiigazítása volt. E tényke­désükről újabb jegyzőkönyvet vettünk fel. Az így elkészült kettős jegyző­könyveket munkánk igazolásául bemutattuk az igazgtó úrnak. Hat alkalommal vizsgáltuk át ez év folyamán 16 osztály és 7 ifjúsági egyesület pénztárkönyvét. A Számvizsgáló Bizottság működésének hatása különösen a pénztáro­sok munkáján látszik meg. Ez a munka feltűnő javulást mutat mind pontos­ság, mind rendesség szempontjából az éveleji, évközi és évvégi munkájuk között. 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom