Középiskolai tanárképző intézet gyakorló gimnáziuma, Debrecen, 1948

4 ország vezetésében és irányításában, addig ezen osztályok fiai a kö­zépiskolákban politikai súlyukhoz és számarányukhoz képest csak elenyésző csekély százalékkal vannak képviselve. A megindított fel­világosító munkából tantestületünk tagjai, Diákszövetségünk és Út­törőink derekasan kivették a részüket. Mindez csak félmegoldás lett volna, ha egy lépéssel tovább nem megyünk a beiskolázás biztosítása tekintetében. Ez év tavaszán egy nagyjelentőségű lépés történt az általános iskolás és középiskolás állami ösztöndíjak alapításával. A Magyar Dolgozók pártja javaslata alapján több ezer munkás, szegényparaszt ifjú jutott komoly anyagi támogatáshoz azáltal, hogy havi 40, illetőleg 100 forintos ösztöndíj­juttatásban részesült. Ezzel lehetővé vált a továbbtanulás az anyagi helyzet miatt nehéz körülmények között levő ifjúsági rétegek szá­mára is. A nevelők aktivizálása szempontjából az év folyamán nagy je­lentőségűnek kell mondanunk a választási kampányba való bekap­csolódást. Ezzel pedagógusaink megmutatták azt, hogy a társadalmi nevelő-felvilágosító munkából is kikérik részüket, és hü fiai a .népi demokráciának. Ez év méltó befejezéseképen életbe lépett a középiskolai reform is, s ezzel végleg kiküszöbölődött közoktatásügyünk átkos széttagolt­sága, megszűnt az osztályjelleget képviselő régi úri iskola, a „gim­názium", hogy helyét az egységes típusú általános és speciális jel­legű új gimnáziumok foglalják el. A szakszervezeti élet vonalán iskolánk életét is érintő jelentős lépés volt az, hogy az altisztek is a pedagógus szakszervezet tagjaivá váltak, s ezzel ledőlt az utolsó válaszfal is, mely az iskola dolgozóit, a nevelőket és az atiszteket egymástól elválasztotta. Személyi ügyek. Az. iskolai év folyamán több személyi változás állt be a tanügyigazgatás területén és iskolánk életében is. A tanár­képző intézet megszűntével iskolánk a debreceni Tankerületi Fő­igazgatói Hivatal hatáskörébe került, ennek folytán dr. Karácsony Sándor tanárképzőintézeti elnök, főigazgató helyett E. Kis Sándor tankerületi főigazgató lett közvetlen felettesünk. A VKM úr ez év­ben Gyarmathi Lászlót, dr. Komjáthy Istvánt, Nádasdy Józsefet és Papp Istvánt bízta meg tanulmányi felügyelettel. 1949 január 4-én a más iskolához áthelyezett Nánay Béla igazgató helyett dr. Kom­játhy Istvánt bízta meg az iskola vezetésével. Seres György né altisztet a XIV., Mikulási Zoltán és Seres György altiszteket a XIII. fiz. oszt.-ba léptette elő a VKM úr. Március 1-én dr. Török Pétert a Révai gimnázium igazgatásával bízta meg. Az év folyamán soronkívül előléptek: Ember Ernő, dr. Koczogh Ákos, Rá­tonyi Lajos, Vajda László, Gyarmathi László. Január 11-én a VKM úr beosztotta iskolánkhoz szolgálattételre Gacsályi Sándor dr. tan­kerületi főigazgatót. Rudnay Károly tanár más intézethez nyert be-

Next

/
Oldalképek
Tartalom