Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1933

V. A tanári testület működési köre Hatóságok. Az iskola fenntartója: a debreceni róm. kath. egyházközség, illetve annak felügyeletében levő Svetits-alapítvány. Egyházi főhatóság: Dr. Lindenberger János apostoli kor­mányzó. Igazgatótanács: Elnökök: Dr. Lindenberger János apostoli kormányzó és dr. Láng Nándor nyug.egyetemi tanár. Tagjai : Bohuss Károly m. kir. postahivatali igazgató, dr. Bozóky Ferenc egyetemi nyilv. r. tanár, Düppong M. Wilhelmine r. tanár, dr. Kari János kegyesrendi házfőnök, igazgató, Kovács Sándor hit­tanár, Mellau Márton igazgató, dr. Ruszka István ügyvéd, dr. Szabó Dezső egyet, nyilv. r. tanár, Szőnyi M. Paulina intézeti házfőnök, dr. Verzár Gyula egyetemi rendk. tanár, dr. Veverán György takarékpénztári vezérigazgató, Vidoni János gyáros, dr. Zalai János reáliskolai igazgató, Wilhelms Emil, a M. N. Bank volt főnöke. Világi hatóságok: Hóman Bálint vallás- és közokt. miniszter, dr. Szily Kálmán államtitkár, dr. Vajdinger Gyula min. tanácsos, a középiskolai ügyosztály főnöke, Ady Laios tanker. kir. fő­igazgató. Tanári testület. Mellau Márton apostoli kormányzói helynök, pápai prelátus, a leányliceum igazgatója. Szaktárgyai : földrajz—történelem. Taní­tott történelmet a VIII. osztályban heti 3 órában. Ambrus Ilona dr. magyar-, német-, müvészettörténetszakos tanár. Tanítotl magyar irodalmat a VIII. osztályban, művészet­történetet az V—VI—VII. osztályban heti 9 órában. Düppong Mária Wilhelmine iskolanővér, igazgatóhelyettes, természetraj-, földrajzszakos tanár. Tanított földrajzot a VIII. osztályban heti 2 órában. A VIII. osztály főnöke. Hanzéli] Lajos dr. latin-, németszakos tanár. Tanított német és latin nyelvet az V. osztályban heti 8 órában. Ho([mann Mária Carmélla iskolanővér, magyar-, németszako; tanár. Tanított magyar és német nyelvet az I. és II. osztályban heti 18 órában. Az I. osztály főnöke. Ilolzinger Mária Angéla iskolanővér, gyorsíró tanár. Tanított gyorsírást a IV. és V. osztályban heti 4 órában. — 36 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom