Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1932

V. A tanári testület működési köre. Hatóságok. Az iskola fenntartója a debreceni róni. kath. egyház­község, illetve annak felügyeletében levő Svetits-alapítvány. Egyházi főhatóság: Dr. Lindenberger János apostoli kor­mányzó. I g a z g t ó t a n a c s: Elnökök: Dr. Lindenberger János apostoli kor­mányzó és dr. Láng Nándor nyug. egyetemi tanár. Tagjai: Bohuss Károly m. kir. postahivatali igazgató, dr. Bozóky Ferenc egyetemi nyilv. r. tanár, Düp­pong M. Wilhelmine r. tanár, dr. Kari János kegyesrendi házfőnök, igazgató, Kovács Sándor hittanár, Mellau Márton igazgató, dr. Ruszka István ügyvéd, dr. Szabó Dezső egyet, nyílv. r. tanár, Szőnyi M. Paulina intézeti házfőnök, dr. Verzár Gyula egyet, rendk. tanár, dr. Veveráin György takarékpénztári vezérigazgató, Vidoni János gyáros, dr. Zalai János reáliskolai igazgató, Wil­lielms Emil, a M. N. Bank v. főnöke. Világi hiitósáigok: Hóman Bálint vallás- és közokt. miniszter, dr. Szily Kálmán államtitkár, dr. Vajdinger Gyula min. tanácsos, a közép­iskolai ügyosztály főnöke, Ady Lajos tanker. kir. főigazgató. Tanári testület. Mellau Márton apostoli kormányzói helynök, pápai prelátus, a leányliceum igazgatója. Szaktárgyai: földrajz—történelem. Tanított törté­nelmet a VII. oszt.-ban heti 2 órában. Ambrus Ilona d r. magyar, német, müvészettörténetszakos ta­náir. Tanított magyar irodalmat a VII. oszt.-ban, művészettörténetet az V.— VI. oszt.-ban heti 8 órában. Darázs Erzsébet földrajz—természetrajzszakos gyakorlótanár. Tanított természetrajzot az I.—II.—III.—V.—VI. oszt.-ban, földrajzot az l. oszt.-ban heti 19 órában. D ü p p o n g Mária Wilhelmine iskolanővér, igazgatóhelyet­tes, természetrajz-, földrajzszakos tanár. Tanított kémiát és egészségtant ;> VII. oszt.-ban heti 4 órában. A VII. osztály főnöke. Hoffmann Mária C a r m e 11 a iskolanővér, magyar—német­szakos tanár. Tanított magyar és német nyelvet a IV. oszt.-ban heti 6 órá­ban. A IV. osztály főnöke. Hoszták Mária Kornélia iskolanővér, latin-, niagyarszakos — 30 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom