Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1932

tanár. Tanított latint az V.—VI.—Vlí. oszt.-ban, magyar nyelvet a Ví; oszt.­ban heti 17 óráiban. A VI. osztály főnöke. Kacsala Mária Aszteria iskolanővér, francia-, németszakos tanár. Tanított német és francia nyelvet az V.—VI.—VII. osztályban heti 21 órában. Az V. osztály főnöke. K o r n e 11 Mária R i z a iskolanővér, testnevelési tanár. Tanított testgyakorlást valamennyi osztályban heti 12 órában. Kovács Sándor hittanár, segédlelkész, a Kath. Figyelő szerkesz­tője. Tanított hittant valamennyi osztályban heti 14 órában. Lakner Sarolta d r. magyar-, történetszakos tanár. Tanított történelmet a III.—IV.—V.—VI. osztályban és magyar nyelvet a 111.—V. osz­tályban heti 18 órában. Nemes Mária Albertina iskolanővér, magyar-, német-, fran­ciaszakos tanár. Tanított magyar nyelvet a II. oszt.-ban, német nyelvet a II. és III. oszt.-ban, francia nyelvet a III. és IV. oszt.-ban heti 20 órában. A lí. osztály főnöka. Sváb Anna mennyiségtan-, fizikaszakos tanár. Tanított mennyiség­tant a III., IV., VII. oszt.-ban, fizikát a VII. oszt.-ban, földrajzot a 11., 111., IV. oszt.-ban heti 20 órában. A 111. osztály főnöke, a tanári értekezletek jegy­zője Szabó Mária A d é 1 a iskolanővér, rajztanár. Tanított rajzot az I—VI. oszt.-ban heti 10 órában. V'Breb Mária Aura iskolanővér, ének- és zenetanár. Tanított éneket az I—VI. oszt.-ban, magyar és német nyelvet az I. oszt.-ban heti 18 órában, vezette az énekkart. Az I. osztály főnöke. Wéber Sarolt a mennyiségtan- és fizikaszakos tanar. Tanított mennyiségtant az I.. II., V., VI. oszt.-ban fizikát a IV. osztályban heti 16 órában. Holczinger Mária Angéla iskolanővér, gyorsíró tanár. Ta­nított gyorsírást a IV. és V. osztályban heti 4 órában. Welker Mária Szidónia iskolanővér. Tanított kézimunkát az I., II., III. osztályban heti 6 órában. Másvallásuak hitoktatói: Orosz Ágoston, a gör. kath., Kántor János, a ref., Lábossá Lajos az ág. ev., G r ü n h u t Henrik, az izr. vallású növendékeket tanította a vallástanra. A tanári testület társadalmi és irodalmi mük ödése. M e 11 a u Márton igazgató, a váradi egyházmegye apostoli kor­mányzójának helynöke, az Actio Catholiea egyházmegyei igazgatója, a kat. tanítók és tanárok egyházmegyei fegyelmi bizottságának elnöke, az országos fegyelmi bízottság tagja, szentszéki bíró, zsinati vizsgáló. Debrecen szab. kir. város törvényhatósági bizottságának tagja, a patronáge egyesület választ­mányi tagja, az Orsz. és Kat. Tanáregyesületnek a Kat. Hittanárok Egyesü letének, a debreceni kat. egyháztanács tagja, a Szent László Dalegylet el­nöke. az Úrnők Kongregációjának prézese. Előadást tartott a szülők iskolá­-31 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom