Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1931

rán az iskolanővérek rendje 3 emeletes, egészen mondern beren­dezésű rendházát, ahol a nővérek nappali dolgozó szobáikban és celláikban nyugodtan élhetnek nevelői hivatásuknak. A Svetits-alapítvány 50 év alatt szép fejlődést ért el. A mostani válságos évek azonban előreláthatólag hosszabb szünetet paran­csolnak a továbbhaladásban, pedig sok-sok szükséglete van még az egyre több növendéket felölelő intézetnek. Az intézet hatóságai. Az iskola fenntartója a debreceni róm. kat. egyházközség, ill. annak felügyeletében levő Svetits-alapítvány. Egyházi főhatóság: Dr. Lindenberger János apostoli kor­mányzó. Igazgatótanács: Elnökök: Dr. Lindenberger János apostoli kor­mányzó és dr. Láng Nándor egyet. ny. r. tanár, az egyházközség világi elnöke. — Tagjai: Bohnss Károly m. kir. postahivatali igaz­gató, dr. Bozóky Ferenc egyet, nyilv. r. tanár, Bessenyőy M. Irén intézeti házfőnöknő, Düppong M. Wilhelmine r. tanár, Kovács Sándor hittanár, dr. LukáLs József kegyesrendi házfőnök, igazgató, Melleni Márton igazgató, dr. Raszka István az egyházközség ügyésze, dr. Szabó Dezső egyet, nyilv. r. tanár, dr. Verzár Gynla egyet. m. tanár, dr. Veverán György bankvezérigazgató, Vidoni János gyáros, dr. Zalai János reálisk. igazgató, Wilhelms Emil, a M. N. Bank v. főnöke. Világi hatóságok: dr. Karafiáth Jenő vallás- és közokt. minisz­ter, Dr. Szily Kálmán államtitkár. Dr. Rácz Kálmán min. tanácsos, P. középiskolai ügyosztájy főnöke. Ady Lajos tanker. kir. főigazgató. Tanári testület. Mellau Márton apostoli kormányzói helynök, pápai prelá­tus, a leányliceum igazgatója. Szaktárgyai: földrajz—történelem. Tanított történelmet a VI. oszt.-ban heti 3 órában. Ambrus Ilona dr. (magy., német művészettörténet.) Tanított magyart a VI. és művészettörténetet az V. oszt.-ban heti 6 órában. Düppong Mária Wilhelmine iskolanővér, igazgatóhelyettes (menny., term.) Tanított mennyiségtant a IV., kémiát az V. és ter­mészetrajzot a VI. oszt.-ban heti 8 órában. A VI. oszt. főnöke. Iloffmatnn Mária Carmeda iskolanővér (magy., ném.) Taní­tott németet a II., III. és V. oszt.-ban heti 11 órában. Ilolzinger Mária Angéla iskolanővér (ének.) Tanított éneket az I—V. oszt.-ban heti 9 órában. A III. oszt. főnöke. — 19 — 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom