Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1930

hogy nagy érték forog a kezünkön, harmatos, üde lelkek, akik­nek mindegyikében a jövendő magyar nemzedék egy-egy csa­ládi szentélyének őrzőangyalát, a magyar faj törzsének életet adó egy-egy remek hajtását látjuk. Ugy akarjuk s Isten segít­ségével úgy fogjuk őket nevelni, hogy az intézetünkből kikerülő minden növendék élete fegyelmezett vallásosságával, lelkületé­nek és érzésvilágának a magyar nemzeti eszmékkel való telí­tettségével öröme és büszkesége legyen a szülőknek, vigaszta­lása s a jobb magyar jövendőt illetően reményrekeltője a sírba­hajló öregeknek ! Az intézet hatóságai. Az iskola fenntartója a debreceni róm. kath. egy­házköszég, ill. annak felügyeletében levő Svetits-alapítvány. Egyházi főhatóság: Dr. Lindenberger János apóst, kormányzó. Igazgatótanács: Elnökök : Dr. Lindenberger János apostoli kormányzó és dr. Láng Nándor egyet. ny. r. tanár, az egyházközség világi elnöke. — Tagjai: Bohuss Károly m. kir. postahivatali igazgató, dr. Bozóky Ferenc egyet, nyilv. r. tanár, Bessenyői M. Irén intézeti házfőnöknő, Düppong M. Wilhel­mine r. tanár, Kovács Sándor hittanár, dr. Lukáts József ke­gyesrendi házfőnök, igazgató, Mellau Márton igazgató, dr. Ruszka István az egyházközség ügyésze, dr. Szabó Dezső egyet, nyilv. r. tanár, dr. Ver zár Gyula egyet. m. tanár, dr. Veverán György bankvezérigazgató, Vidoni János gyáros, dr. Zalai Já­nos reálisk. igazgató. Világi hatóságok: Dr. Klebelsberg Kunó gróf v. b. t. t vall. és közokt. miniszter. Dr. Szüy Kálmán államtitkár. Dr. Bácz Kálmán min. tanácsos, a középiskolai ügyosztály fő­nöke. Ady Lajos tanker. kir. főigazgató. Tanári testület. Mellau Márton apostoli kormányzói helynök. pápai prelá­tus, a leánylicenm igazgatója. Szaktárgyai földrajz, történelem. Tanított földrajzott az V. oszt.-ban és történelmet a IV. o.-ban. Heti óráinak száma: 5. Dnppong Mária Wilhelmine iskolanővér, igazgatóhelyettes. Szaktárgyai: mennyiségtan és természettan. Tanított mennyi­ségtant és kémiát a III. oszt.-ban, természetrajzot az V. oszt.­ban és németet az I. oszt-.ban. Heti óráinak száma 11. — Az V. osztály főnöke. Holczinger Mária Angéla iskolanővér, középiskolai ének­tanár. Tanított éneket az I—IV. oszt.-ban. Heti óráinak száma: 8. A II. osztály főnöke. Hoszták Mária Kornélia iskolanővér. Szaktárgyai: ma­gyar, latin. Tanított magyar nyelvet a III. oszt.-ban és latin nyelvet az V. oszt.-ban. Heti óráinak száma: 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom