Zsidó reálgimnázium, Debrecen, 1936

14 tanuló ismertette lelkes hangú emlékbeszédben. Schönwald Imre VII. és Glück Sándor VI. o. tanulók az alkalomhoz illő hazafias költeményeket szavaltak, az ifjúsági zenekar Chopin gyászin­dulóját adta elő. Magas színvonalú gyászünnepélyt rendezett az önképző­kör Kosztolányi Dezső-nek, a korán elhunyt nagy magyar költő­nek emlékére november 14-én. Az ünnepélyt, amelyen a többi debreceni középiskolák önképzőkörei is képviseltették magukat, Précz Zoltán önképzőköri elnök nyitotta meg. Kosztolányi írói munkásságát Fisch Magda és Mezei Sándor VIII. o. t. ismer­tették, költeményeiből Medgyesi András VIII. és Békési Pál VII. o. tanulók szavaltak. Zongorajátékkal szépen szerepelt Vajda Gábor V. o. t. c) November 28.án kedves és illusztris vendége volt az is­kolának. Kárpáti Károly, a birkózás olimpiai bajnoka tartott előadást a maga nagyszerű sportkarrierjéről a hitközségi ta­nácsteremben. Ezt az előadást, amely az iskola és a sport bará­tainak szólt, Ungár Jenő felügyelőbizottsági elnök vezette be. Másnap délelőtt Kárpáti Károly megismételte előadását az is­kolában a tanuló ifjúság számára. d) Nagyobb szabású ünnepélyt rendeztünk az idén is cha­nu/ca-ünnepünk alkalmából, december 9.én. Az ünnepi beszédet Abonyi Péter VIII. o. t. mondotta, lelkes hangon fejtegetve a chanuka jelentőségét. Schwarz Sándor I. és Steiner Ernő VIII. oszt. tanulók chanukai verseket szavaltak. A gyertyagyújtás szertartását Mátyás György III. o. tanuló végezte. Az ifjúsági énekkar az ünnepi „Moauz cur"-éneken kívül héber és magyar népdalokat adott elő Rothmann Emil és Bárdos Lajos feldolgo­zásában. Az ifjúsági zenekar szép zeneszámain kívül, Berger Géza és Berkovits Tibor VIII. o. tanulók Mozart: ,,Rondo"-ját hegedülték Csengeri Klára művészi zongorakíséretével. A zene­kar kísérte Vizsolyi György VII. o. tanulót, aki egy olasz dalt adott elő kellemes hangon. Kiemelkedő pontja volt a műsornak az „Izsák áldása" című bibliai színjáték héber nyelvű előadása, amelyhez Grosinger Sándor VIII. o. t. mondott magyarázatot, s amelynek szereplői Katz Margit VII., Lipsitz Imre, Glück Gyu­la, Fülöp László V. és Auspitz György II. o. t. egyaránt kitűntek ügyes játékukkal és héber nyelvkészségükkel. Ezen az ünnepé­lyen belépődíjat is szedtünk szegény tanulóink javára. e) Mint minden évben, az idén is a purimi ünnepély volt iskolánk legkiemelkedőbb szereplése a nyilvánosság előtt. Feb­ruár 27.-én rendeztük meg az Arany Bika-szálló nagytermében ezt a műsoros estet, amely már évek óta mindig várva-várt mu­latsága a debreceni zsidó társadalomnak. A purimi ünnepélynek az idén is a legszebb erkölcsi és anyagi sikere volt. A tiszta jö­vedelmet: 1313 pengő 87 fillért nagyrészt kiosztottuk szegény

Next

/
Oldalképek
Tartalom