Állami főreáliskola, Debrecen, 1917

2. Alapítványok. Hálás örötnmei említjük fel, hogy Fazekas Sándor c. főigaz­gató, az intézetnek nyugalmazott nagyérdemű igazgatója két alapítványt tett 1000—1000 koronával. Ezekkel együtt az inté­zethez a következő alapítványok vannak kötve: 1. Steinfeld Antal. 2. Dr. Bruekner Ernő. 3. Zászló. 4. Csanak József. 5. Pápai Pál. 6. Reichmann Ármin. 7. Kovaliczky Antal. 8. dr. Varga Emil. 9. Fazekas Sándor-féle jutalomdíj és 10. Fazekas Sándor-féle ösztöndíjalapítványok; e két utóbbinak alapító levele most van megerősítés alatt. Az alapítványokról szóló részletes tájékozást majd kedvezőbb nyomdai viszonyok közt fogjuk közreadni. 10. Az intézetnek van egy hadi emlékalapja is, amely a hősi halált halt növendékek emlékének a megörökítésére van szánva; Láng Jenő 200 koronás adományából létesült, amely­hez Molnár Kálmán r. .kath. hitoktató 45 K-val járult az őt illető vizsgálati díjból. Az alap vagyona 200 K hadikötvény és 60.37 K takarékbetét. 3. Adományok. 1. A vallás- és közoktatási minisztérium az idén is több köny­vet és folyóiratot küldött a könyv- és szertárak gyarapítására. Ajándékkönyvet más forrásból is kaptunk. 2. A Csáthy-cég 8, a Csokona-kör 4 kötet könyvet küldött vizsgálati jutalmul. 3. Debreczen sz. k. városa, mint már évek óta. 50 koronát kül­dött a legjobb rajzolók jutalmazására. 4. Fazekas Sándor c. főigazgató, az intézet ny. igazgatója, említett kettős alapítványán felül 60 koronát adott az idén is jó tanulók jutalmazására. 5. A Népszövetségi hitelszövetkezet 25 koronát küldött dr. Zalai János útján szegény jó tanulók részére. 6. Székely Simon polgári iskolai igazgató 20 koronát küldött szegény tanulók jutalmazására. 7. Egy jótékony asztaltársaság az igazgató útján 200 koro­nát juttatott az ifj. segítő-egyesületnek a hadi állapot miatt meg­szorult tanítványaink támogatására. 8. Láng Jenő budapesti nagykereskedő, az intézet volt nö­vendéke 500 koronát küldött az igazgató kezéhez hadbavonultak 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom