Állami főreáliskola, Debrecen, 1895

27 e) Szolgák. 1. Bagdi Dániel, 2. Konkoly Kálmán, mint rendes alkalmazottak, az összes szolgai teen­dőket végezik az iskolai épületben és a szertárakban 3. Antalffi Ferencz, mint kisegítő szolga, a téli hónapokban főképen a fűtés és takarítás teendőinek végezésére volt alkalmazva. 4. A tanintézet felszerelése. a) A tanári könyvtár részint vásárlás, részint adományozás által gyarapodott. Vásároltattak a következő művek: I. A király. Irta ***. — 2. Andel (Pr. A.) Das geonietrische Ornament. — 3. Bárczay Oszkár, A hadügy fejlődésének története, 2 köt. — 4 Brude (Ad.) Das Zeichnen der Stereometrie. — 5. Burchard Jakab, A renaissancekori műveltség Olaszországban. — 6. Beöthy Zsolt, A ma­gyar irodalom története, 2 köt. — 7. Chélard (Raul) La Hongrie millénaire. — 8. Ferdinandy Gejza, A királyi méltóság és hatalom Magyarországon. - 9. Dr. Ferenczy József, Orsz. közoktatási tanács. — 10. Graber Vitus, Az állatok mechanikai műszerei. — 11. Heyne (Moriz) Deutsches Vörterbuch III. Band. — 12. Jalsoviczky Géza. Gépelemek. — 13. Ugyanattól, A gőzgépek szerkezete és kezelése. — 14. Kasics Péter, Az osztrák-magyar hadsereg katonai nevelő ós képző intézetei. — 15. Magyar Nyelvőr, I. köt, 2-ik kiadás. — 1G. Magyar tud. akadémiai Almanach 1896-ra. — 17. Magyarország tiszti czini- és névtára, XV. évfolyam, 1896. — 18. Magyar statisztikai Évkönyv. Uj folyam, II. köt. 1894-re. — 19. Magyar statisztikai közlemények, IX., X., XI köt. — 20. Mátyás király levelei, Il-ik kötet. — 21. Az Osztrák-Magyar monarchia Írásban és képben, XII. köt. Csehország II. rész. — 22. A Pallas nagy lexikona, X., XI., XII. köt — 23. Petőfi Sándor összes művei, V. köt. -- 24. Retliwisch (Conrad) Jahresbe­richte iiber das höliere Scliuhvesen IX. Jahrgang 1894. — 25. Bégi magyar költők Tára, VI. köt. — 26. Roiti (Antonio), A fizika elemei, 2 köt. — 27. Si­monyi Zsigmond, Német-magyar szólások. — 28. Ugyanattól, Tüzetes magyar nyelvtan, I. köt. — 29. Szilágyi Sándor, A magyar nemzet története, II., III. köt., kiadja az Athenaeum r.-társ. — 30. Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, IV. k., 1—9. fűz. — 31. Dr. Szinnyei József, Magyar Tájszótár, I. köt — 32. Tímár Szaniszló, Röptében a nagyvilág körül. — 33. Tóth Béla, Mendemon­dák. — 34. Az 1895. évi országgyűlési törvényezikkek, kiadja Ráth Mór. — 35. Váczy János, Berzsenyi Dániel életrajza. — 36. Winkelmann (A.), Handbuch der Physik, I -III., Band 5 köt. — 37. Ziehen (Dr. Th.) Leitfaden der Physiolo­gisclien Psychologie. A könyvtár gyarapítására megrendelt folyóiratok. 1. Akadémiai Értesítő. — 2. Athenaeum. — 3. Archeológiai Értesítő. — 4. Buda­pesti Szemle. — 5 Egyetemes Philologiai Közlöny. — 6. Egészség. — 7. Föld­rajzi közlemények. — 8. Hivatalos Közlöny. — 9. Herkules. — 10. Irodalom­történeti közlemények. — 11. Magyar Cliemiai folyóirat. — 12. Magyar Nyelvőr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom