Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1940

77 Haladók II. társalgási csoportja: Ádám Géza, Bokor László, Lud­mány Ottó, Mester Árpád, Papp Imre, Varga Endre IV. B. o. tanu­lók, valamennyien jeles eredmény­nyel. séges, Nagypál Béla IV. A. elégsé­ges. Haladók I. társalgási * csoportja: Takács Béla VI. jó, Vései László VI. jeles, Kertész László V. jeles, Fejér Pál IV. A. jeles, Vései Géza IV. A. jeles. 3. Olasz társalgás. A rendkívüli olasz tanítására a tanév folyamán Renato Fleri professzor úr, a debreceni Istituto Italiano di Cultura igazgatója, vállalkozott. Hetenkint két órát tartott közismert lelkesedé­sével és fáradhatatlanságával. Tanítványai szeretettel vették körül és igyekeztek minél több eredményt felmutatni. Hogy igyekezetük nem mindig járt kellő sikerrel, azt a kezdet nehézségeinek lehet tulajdonítani. Az inté­zet vezetősége s a tanítványok ezúton is hálásan köszönik Fleri professzor fáradozását. V. gi m n. Barka Tibor jeles, Holzinger Lász­ló jeles, Molnár Tibor jó, Szabó Zol­tán jó. I. k e r e s k. Balajthy Kálmán jeles, Bába Mi­hály jó, Kalmár Imre jó, Molnár Ferenc jeles, Obendorfer Ottó jó. II. k e r e s k. Antalfy István jeles, Balázs Dé­nes jeles, Csige Imre jó, Kéry Imre jó, Nagy József jó, Rák Imre jó. Révász János jeles, Schürger András jó, Szilágyi József jeles. VII. g i m n. Valló Ferenc jó. 4. Művészi rajzot tanultak: Mirgay László III. A., Berger Péter, Germarz Ferenc és Mezey Ferenc VI., Szent-Andrássy Tibor és Trásv András VII., Szabó Miklós VIII. A. és Nagy János VIII. B. o. tanulók. Vala­mennyien kiérdemelték a jeles eredményt szorgalmas munkájukkal. Külö­nösen ki kell emelnünk Nagy János VIII. B. o. tanulót, aki több éven át élő emberi fej utan készített szénrajzaival és tanulmányaival a középiskolai rajzfeladatkört meghaladó eredményt ért el. Szorgalmával nemcsak magá­nak szerzett tudást, de tanuló társaira is példamutatóan hatott. Tudása alapján tartotta érdemesnek az intézet, hogy őt a 19. országos közép­iskolai tanulmányversenyre felküldje. 5. Külön torna. A külön torna tanítását a rendkívüli honvédelmi helyzet miatt csak november 1-én kezdhette meg Kováts György testnevelési tanár. A külön torna célja, hogy alkalmat nyújtson egyrészt a gyengébb fejlődésű tanulók fokozottabb testnevelésére, másrészt pedig a kiválóbbak képzésére — mivel erre a sportkör kebelén belül csak Ill-ik osztálytól nyílik lehetőség. Külön tornára jártak: I. A.: Erdős Zoltán, Fekete Tamás, Kormányos Tibor. I. B.: Darvai Rezső, Dombegyházi Tibor, Gregus István, Gundel­fingen György, Mátyás István, Palotai Ferenc, Koller Miklós. 6. Vívás. Két csoportban heti 2—2 órában intézetünk tornatermében tanítottuk a vívást. Kardcsoportban: VIII. A. o.-ban Szabó Miklós 1., Szegedi Sán­dor 1. VII. o.-ban Kopócsy László 1. VI. o.-ban Bieleck Sándor 1., Bozóky György 1., Erhardt Tivadar 1., Gá­jásy Géza 1., Majtényi György 1., Sarkady Róbert 1. V. o.-ban Makk Károly 1. Törcsoportban: VII. o.-ban Ferenczy Lóránd 1., Lukács Pál 2. II. ker. évf.-ból Révász János 1. VI. o.-ban Forbát Péter 2., Kováts And­rás 1., Sztankay Csaba 2., Takács Béla 2. V. o.-ban Lakatos Sándor 1. IV. A. o.-ban Szabó Árpád 1. IV. B. o.-ban Nyika Béla 2. II. A. o.-ban Melles Zoltán 1. I. A. o.-ban Gunda Gyula 1. I. B. o.-ban Hegyessy Lász­ló 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom