Református főgimnázium, Debrecen, 1939

44 Sándor VII. a), Nagy Kálmán VII. b), Kántor József VI. a) és Bérezi Imre VI. b) osztályú tanuló. A gyülekezet az összejövetel óráit minden második vasár­napon tartotta a Kollégium dísztermében. A tagok egyházi és vallásos gyakorlati és tudományos önképzőkör munkaterve módján ez évben a Kollégiumunkból kikerült világi és egyház­történelmi nagyjaink vallásos lelkületének vizsgálatával és méltatásával foglalkoztak. A gyülekezet feladatai közé tartozott az egész iskolára kiterjedő sáfárság irányítása is. Sáfárfillérekből és perselypénz­ből a mult évről átjött jövedelem egy részének beszámításával bevettünk összesen 225 P 46 fillért; ebből a Szeretetszövetség­nek elküldöttünk 10, a finnek javára ajándékoztunk 10, úr­vacsorai szükségletre fordítottunk 14, egyetemes református diákjóléti célra áldoztunk 50 P-t, a maradványt az Ifjúsági Segítőegylet kezelésében szegénytanulóink segélyezésére for­dítjuk. Zárógyűlésünket rövid istentisztelet keretében folyó év május 5-én tartottuk meg. 2. Az „Arany János" Önképzőkör. A debreceni református Kollégium gimnáziumának „Arany János" Önképzőköre a jelen iskolai évre 1939 szeptember 26-án alakult meg 194 taggal. Vezetőtanár ez évben is dr. Mol­nár Pál volt. Az alakuló közgyűlés nagy harcok után a követ­kező tisztikart választotta : Elnök : Tamássy Jenő VIII. b) o. t. Főtitkár : Asztalos Gyula VIII. a) o. t. Főjegyző : Papp György VIII. b) o. t. Alelnök : Jánossy Zoltán VII. b) o. t. Titkár : Batta János VII. a) o. t. Jegyző : Medgyessy László VII. a) o. t. Pénztáros : Dabóczy Jenő VII. b) o. t. Alpénztáros : Pass "Miklós VI. b) o. t. A kör egész évi munkáját a felügyelő tanár vezetése mellett a tisztikar és a választmány végezte, az utóbbi 6 rendes és 6 póttaggal. Munkánkat az első választmányi gyűlésen ismer­tetett és az elnök programmbeszédében az Önképzőkörben is közzétett munkaterv szerint akartuk folytatni. Ezt a hatalmas két évre szóló programmot a felügyelő tanár dolgozta ki, és a tanári kar jóváhagyásával terjesztette a választmány elé. Szerepeltek ebben önálló versek, novellák, irodalmi tanulmá­nyok, a magyarság szociális helyzetképe és problémái, zene, színi jelenetek, szavalatok, vitaelőadások. Munkatervünket sokszorosítottuk és minden osztályban kifüggesztettük, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom