Református főgimnázium, Debrecen, 1931

115 A) csoportból csak 1 tanuló (Enyedi Miklós) bukott meg az írás­belin és kell neki 1 év múlva az egész vizagálatot megismételnie, viszont a B) csoportból mindenkinek sikerült az írásbelije. Azon­ban mégis kifogásolni lehet a német érettségi vizsgálatot. Az helyes, ha a németet érettségi tárggyá tesszük, de akkor a VII. és VIII. osztályokban nem elegendő a számára heti 2—-2 óra és ezenkívül nem magyarból németre fordítást kell követelni, hanem meg kell elégedni egy német szövegnek magyarra fordí­tásával. Mert különben az fog megismétlődni nálunk is, másutt is, ami most itt történt, hogy az A) csoportban 38 vizsgázó közül 26-ot, a B) csoportban pedig, amely az átlagon felüli jó osztály volt mindig, 35 vizsgázó közül 10-et kellett rosszul sikerült német írásbeli dolgozat miatt szóbelire utasítani. A szóbeli vizsgálatok június 20—24-ik napjain folytak le, egyszerre két bizottság előtt párhuzamosan. Az A) csoportban a 38 tanuló közül írásbelin 1 évre meg­bukott 1 = 2.6% ; szóbelin jeles érett lett 5 = 13.5%, jól érett 6 = 15.7%, érett 23 = 60.5 '; 2 hóra megbukott 1 tárgyból 3 = 7.89%. Ezek né.vszerint : írásbelin bukott Enyedi Miklós ; jele­sen érettek : Bozóky László, Farkas Imre, Gönczy Sándor, Má­nyák József, Szabó Károly ; jól érettek : Borsay László, Borsi Béla, Bujdosó Gábor, Fabó Zsigmond, Kenderesi Mihály, Vajda Benő ; érettek : Asztalos Dezső, Daku Béla, Erdős Jenő, Fehér Barna, Fekete Sándor, Hatvani Sándor, Illyés Sándor, Kocsán András, Kocsis József, Kovács Sándor, Madarász Gyula, Móry János, Nagy Elemér, U. Nagy László, Nagy Sándor, vitéz Nemes László, Orosz Árpád, Szilva János, Sipos Sándor, Cs. Szűcs Kál­mán, Szűcs Sándor, Tóth Béla, Veress József ; 2 hóra vissza : Czirják László a mennyiségtanból, Mészáros Mihály a németből, Végvári Lajos a mennyiségtanból ; a görög kiegészítő vizsgála­ton megfeleltek : Mágori Sándor, Papp István, Pókos Ferenc, Tokaji József, viszont megbuktak : Czippán János, Dedinszky Jenő (első ízben), Barcsa János, Buzogány János (másod ízben) theologusok. A latinból sikerrel javított : Máthé István. A B) csoportban a 35 tanuló az írásbelin mind átment. A szóbelin : kitüntetéssel érett 3 tanuló : Kölcsey Antal, Nyáry Tibor, Poszler Jenő = 8.5% ; jelesen érett 6 tanuló : Kacsó Endre, Kecskés István, Kesztyűs Loránd, Peleskey Károly, Porkoláb Albert, Szűcs Sándor = 17% ; jól érett 12 tanuló : Aradi János, Buday György, Gyulai Zoltán, Hegyi Tibor, Hor­nvacsek Andor, Lakatos Károly, Medgyesi István, Nagy Sán­dor, Roth Gyula, G. Szabó Szabolcs, Szekeres László, Végh Sándor = 34% ; érett 9 tanuló : Csanak Tibor, Farkas Pál, Herpay Tibor, Kálmánchey Endre, Lengyel György, Nagy Zoltán, Porcsin Imre, Tóth Zoltán, Varga Imre = 25.7% ; 2 hóra vissza : Ács Kálmán a latinból, Makai Lajos a németből, Pótor 8'

Next

/
Oldalképek
Tartalom