Tanácsok közlönye, 1983 (32. évfolyam, 1-33. szám)

1983 / 3. szám

33 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 3. szám 3. § Ha az előleg és a végelszámolás között három­heti időköz van — a dolgozók kérésére, a mel­lékletben felsorolt napokon — legfeljebb 500,— Ft részelőleg folyósítható. A folyósított részelő­leget a végelszámoláskor egy összegben kell le­vonni. • 4. § A dolgozókat a bérfizetési napokról hirdetmény útján kell tájékoztatni. 5. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 4/1982. (I. 27.) É.VM számú rende­let hatályát veszti. Dr. Ábrahám Kálmán s. k., építésügyi és városfejlesztési miniszter Melléklet a 2/1983. (II. 1.) ÉVM számú rendelethez 1983. évi bérfizetési napok Végelszámolás Előleg 1983. január 14 28 február 11 25* március 11 25 április 15 29 május 13 27 június 10 24 július 8 22 augusztus 12 26 szeptember 9 23 október 14 28> november 11 25 december 9 23 1984. január 13 27 1983. április 8 augusztus 5 október 1984. január 6 Az ipari miniszter és a közlekedés- és postaügyi miniszter 2/1983. (II. 14.) IpM—KPM számú együttes rendelete az 1983. évi nyári időszámítás bevezetéséről A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap­ján — az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal el­nökével egyetértésben — a következőket ren­deljük: X' § (1) Az 1983. év március 27. napjától, szeptem­ber hó 24. napjáig terjedő időszakra nyári idő­számítást kell bevezetni. (2) A nyári időszámítás életbelépésekor, 1983. március hó 27. napján' nulla órakor az órákat egy órára kell előre igazítani, megszűnésekor szeptember 25. napján egy órakor pedig az órá­kat nulla órára kell visszaigazítani. —. (3) A nyári időszámítás bevezetésének és meg­szűnésének időpontjában munkát végző — nem havibérre — dolgozók munkabérét a tényleges teljesítmény, illetve a ténylegesen ledolgozott munkaidő alapján kell elszámolni. 2- § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha­tályba. Méhes Lajos s. k., Pullai Árpád s. k., ipari miniszter közlekedés- és postaügy; miniszter A közlekedés- és postaügyi miniszter 1/1983. (II. 1.) KPM számú rendelete a helyi közforgalmú vasúti jármű­és a trolibuszvezetők,^ valamint a mozgólépcső és a sikló kezelők képzéséről és vizsgáztatásáról szóló a/1969. (V. 29.) KPM számú rendelet* módosításáról i. § (1) A helyi közforgalmú vasúti jármű- és a trolibuszvezetők, valamint a mozgólépcső és a sikló kezelők képzéséről és vizsgáztatásáról szóló \- a 3/1971. (V. 25.) KPM számú rendelettel módosított és kiegészített — 3/1969. (V. 29.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: * Megjelent á Tanácsok Közlönye 1969. évi 25. szá­mában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom