Tanácsok közlönye, 1980 (29. évfolyam, 1-48. szám)

1980 / 4. szám

4. szám TANÁCSOK KÖZLÖNYE 115 beli beszámolót, továbbá a mérési eredményeket (jelentés, mérési jegyzőkönyv) tartalmazó összeál­lítást adni. 6-§ (1) A tevékenység megrendelője a vizsgálathoz szakképzett, kapcsolási műveletek elvégzésére jo­gosult, helyismerettel rendelkező személyt köteles díjmentesen rendelkezésre bocsátani. (2) Robbanásveszélyes, vagy egyéb veszélyfor­rást rejtő helyiségek esetében a megrendelő a vizs­gálat időtartamára a veszélyforrást köteles meg­szüntetni. (3) A' megrendelő díjmentesen köteles gondos­kodni a) 5 méternél magasabban végzendő munka ese­tén biztonságos állványzatról, b) a villamos mérésekhez villamosenergiáról, c) a munkahely fűtéséről, világításáról, takarí­tásáról, d) a műszerek és szerszámok tárolásához zár­ható helyiségről, e) a szociális normáknak megfelelő fűtött és vi­lágított öltözőhelyiségről, valamint tisztálkodási lehetőségről. 7V§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó munkákért a megrendelő óradíjat fizet. Vállalat esetében az óra­díj magában foglalja a jogszabályokban és szab­ványokban kötelezően előírt feladatok elvégzésé­nek összes költségét, ideértve a szükséges rajzké­szítési és kiszállási (pl. utazás, szállás, napidíj) költ­ségeket is. Kisiparos az óradíjon felül járulékos költség címén felszámíthatja a megrendelő által igényelt túlmunka bérpótlékát és a telephelyének közigazgatási határán kívül végzett munka (ki­szállás) többletköltségeit (utazási költség, úton el­töltött idő bérköltsége, szállás költség, étkezési költség). A járulékos költségekben a kisiparos a megrendelővel előre köteles megállapodni. A szak­értő személy az óradíjon felül a megrendelés telje­sítéséhez esetleg szükséges utazási és szálláskölt­ségeit a megrendelővel kötött előzetes megegyezés szerint számíthatja fel. (2) A vizsgálat díja a legmagasabb (maximált) hatósági árformába tartozik, összege pedig — vállalat esetében 80,— Ft/óra/fő — szakértő esetében 50,— Ft/óra/fő (3) A vizsgálatot végző vállalat, illetőleg szak­értő a számlázásnál a megrendelő telephelyén és a saját telephelyén a vizsgálatot (felvételezés, kiér­tékelés) végző dolgozó által műszakilag indokoltan felhasznált időt (órát) veheti alapul. A megrendelő telephelyén a vizsgálatot végző által a szolgáltatás teljesítésére fordított időt (órát) a megrendelő iga­zolja. 8- § (1) A vizsgálatot végző vállalat és szakértő mun­kája szakszerűségének hatósági ellenőrzése az Energiafelügyelet feladata. Ennek ellátásához a vállalat és a szakértő köteles az Energiafelügyelet részére, annak felhívására jelentést adni. (2) Ha az Energiafelügyelet a hatósági ellenőr­zés során szakszerűtlen munkavégzést, vagy sza­bálytalanságot állapít meg, a vállalat illetve a szakértő további tevékenységét megtilthatja. (3) A tevékenységet megtiltó határozat ellen a Nehézipari Minisztériumhoz fellebbezésnek van helye. 9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; a 7. § rendelkezéseit a hatályba lépését megelő­zően kötött szerződés alapján a hatálybalépést kö­vetően végzett munkákra is alkalmazni kell. Dr. Simon Pál s. k., nehézipari miniszter Az oktatási miniszter 1 1980. (I. 30.) OM számú rendelete az iskolai taneszközök beszerzéséről és használatáról Az iskolai taneszközök beszerzését és használa­tát — a szakmai képzés szakiránya szerint illeté­kes miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Pedagógusok Szakszerveze­tével egyetértésben — a következőkben szabályo­zom: 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az óvodákban, az alsó és középfokú nevelési-oktatási intézmények­ben, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi intéz­ményekben (a továbbiakban együtt: oktatási intéz­mény) használt iskolai taneszközökre, kivéve a belkereskedelmi miniszter, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, a munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakközépiskolák, a szakmun­kásképző 'iskolák, továbbá az egészségügyi szakis­kolák szakmai elméleti és gyakorlati oktatásában használt taneszközöket. (2) A rendelet alkalmazása szempontjából isko­lai taneszköznek kell tekinteni'minden olyan hazai vagy külföldi eredetű eszközt és információhordo­zót, amely az oktatási intézményben folyó oktatás tartalmát valamilyen formában megjeleníti vagy tárolja, továbbá azokat a segédeszközöket, amelyek a tanítás—tanulás folyamatához szükségesek (a to­vábbiakban együtt: taneszköz). A taneszközök fel­sorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmaz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom