Tanácsok közlönye, 1980 (29. évfolyam, 1-48. szám)

1980 / 4. szám

114 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 4. s/ám A nehézipari miniszter és a közlekedés- és postaügyi miniszter 2/1980. (I. 30.) NIM—KPM számú együttes rendelete a nyári időszámítás bevezetéséről A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap­ján — a munkaügyi miniszterrel egyetértésben — • a következőket rendeljük: 1. § (1) Az 1980. év április hó 6. napjától szeptem­ber hó 28. napjáig terjedő időszakra nyári időszá­mítást kell bevezetni. (2) A nyári időszámítás életbelépésekor, 1980. április hó 6. napján nulla órakor az órákat egy órára kell előre igazítani, megszűnésekor, szep­tember hó 28. napján egy órakor pedig az órákat nulla órára kell visszaigazítani. (3) A nyári időszámítás bevezetésének és meg­szüntetésének időpontjában munkát végző — nem havibéres — dolgozók munkabérét a tényleges teljesítmény, illetve a ténylegesen ledolgozott munkaidő alapján kell elszámolni. 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Simon Pál s. k., Pullai Árpád s. k., nehézipari miniszter közlekedés- és postaügyi miniszter A nehézipari miniszter 3/1980. (I. 30.) NIM számú rendelete a kötelező villamosbiztonságtechnikai vizsgálatról A kötelező villamos-biztonságtechnikai vizsgála­tot — a 7. § tekintetében az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben — az alábbiak szerint szabályozom. 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a meglevő villa­mos fogyasztó- és villámvédelmi berendezések ál­lapotának kötelező vizsgálatára, továbbá a villa­mos érintésvédelem kötelező ellenőrzésére, vala­mint az ezekért fizetendő díjakra. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki — az újonnan létesített villamos fogyasztóbe­rendezés átadás előtti biztonságtechnikai minősí­tésére, mérésére és ellenőrzésére; — a villamos fogyasztó- és villámvédelmi be­rendezések állapotának esetenkénti vizsgálatára, valamint az érintésvédelem esetenkénti ellenőrzé­sére ; — daruk, a villamosvontatású járművek és a bányászati villamosberendezések érintésvédelmi rendszerének vizsgálatára és ezek díjára. 2-§ Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet vé­gezheti az erősáramú villamosberendezések terve­zésére, létesítésére, javítására és karbantartására jogosult a) gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] és állami Költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: vállalat), ha olyan dolgozót alkalmaz, aki az Álla­mi Energetikai és Energia-biztonságtechnikai Fel­ügyelet (a továbbiakban: Energíafelügyelet) által az érintésvédelem és a villamos fogyasztóberende­zések állapotának vizsgálatara kiadott érvényes vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik: b) az a) pontban említett vizsgabizonyítvánnyal rendelkező kisiparos és szakértői tevékenység vég­zésére jogosult szakértő személy (a továbbiakban együtt: szakértő). 3. § (1) Az Energiafelügyelet a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző vállalatról és szak­értőről nyilvántartást köteles vezetni. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a) vállalat esetében — a vállalat elnevezését, székhelyét (telephe­lyét), tevékenységi körét, — a vizsgálatot végző dolgozója nevét, beosztá­sát, vizsgabizonyítványa számát, — a vizsgálatot végző irányításával és ellenőr­zésével megbízott dolgozója nevét, beosztását és szakképzettségét; b) szakértő esetében — a kisiparos nevét, lakáscímét, iparigazolvá­nya és vizsgabizonyítványa számát. — a szakértő személy nevét, lakáscímét, szak­képzettségét és vizsgabizonyítványa számát. : 4. § A vállalat és a szakértő köteles a 3. § (2) be­kezdésében felsorolt adatokat a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység megkezdése előtt, az ilyen tevékenységet folytatók pedig a rendelet hatály­balépésétől számított 30 nap alatt az Energiafel­ügyeletnek bejelenteni. A vá^alat és a szakértő munkáját a jogszabá­lyok és szabvánvok szerint köteles végezni. A vég­zett munkáról köteles a megrendelő részére írás-

Next

/
Oldalképek
Tartalom