Tanácsok közlönye, 1980 (29. évfolyam, 1-48. szám)

1980 / 47. szám

1154 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 47, szám Melléklet a 32/1980. (XII. 27.) MÉM—ÁH számú rendelethez A vetőmagvak és egyéb szaporítóanyagok, vala­mint a tenyészállatok árformába sorolása a kö­vetkező: 1. Rögzített (fix) hatósági ár növendék tenyészbikák és bikaborjak tenyészkan süldők növendék tenyészkosok és kosbárányok tenyészkecske-bakok tenyészmének és méncsikók 2. Hatósági előírások (megkötések) figyelembe' vételével kialakított ár a) tájékoztató ár étkezési búza vetőmag étkezési rozs vetőmag takarmánybúza vetőmag őszi árpa vetőmag tavaszi árpa vetőmag rizs vetőmag hibridkukorica vetőmag — kétvonalas — háromvonalas — négyvonalas lúcerna vetőmag vöröshere vetőmag — dyploid — tetraploid nemesített vetőburgonya üszőborjak (mezőgazdasági kistermelőktől vá­sárolt) b) védőár szűzüszők üszők, 7 hónapos vemhesség igazolása esetén A nehézipari miniszter és a közlekedés- és postaügvi miniszter 15/1980. (XII. 27.) NTM—KPM számú együttes rendelete az 1981. évi nyári időszámítás bevezetéséről A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap­ján — a munkaügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendeljük: 1 § (1) Az 1981. év március 29. napjától szeptember hó 26. napjáig terjedő időszakra nyári időszámítást kell bevezetni. (2) A nyári időszámítás életbelépésekor, 1981. március hó 29. napján nulla órakor az órákat egy órára kell előre igazítani, megszűnésekor, szeptem­ber hó 27. napján egy órakor pedig az órákat nul­la órára kell visszaigazítani. (3) A nyári időszámítás bevezetésének és meg­szüntetésének időpontjában munkát végző — nem havibéres — dolgozók munkabérét a tényleges tel­jesítmény, illetve a ténylegesen ledolgozott mun­kaidő alapján kell elszámolni. 2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Simon Pál s. k., Pullai Árpád s. k.f nehézipari miniszter közlekedés- és postaügyi miniszter A pénzügyminiszter 53/1980. (XII. 27.) PM számú rendelete a fogyasztói forgalmi adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 60/1979. (XII. 24.) PM számú rendelet* módosításáról 1. § A 8/1980. (IV. 4.) PM számú és a 16/1980. (Vll. 1.) PM számú rendelettel módosított 60/1979. (XII. 24.) PM számú rendelet (a továbbiakban: R.) I. § /) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A rendelet hatálya kiterjed) az eredményérdekeltségi rendszerben gazdál­kodó költségvetési szervekre és a költségvetési üzemekre/* 2. § A R. 2. § (2) bekezdés d) és e) pontja, valamint a bekezdés utolsó sora helyébe a következő ren­delkezések lépnek: (Fogyasztói forgalomnak minősül) „d)a maradványérdekeltségi rendszerben gaz­dálkodó költségvetési szervek, a társadalmi és ér­dekképviseleti szervek, valamint az egyesületek részére, e)az a) és c) pont alá nem tartozó vállalatok nyíltárusítású boltjai, piaci elárusító helyei és ven­déglátóipari egységei részére" „történő értékesítése, átadása (a továbbiakban együtt: értékesítés).** • Megjelent a Tanácsok közlönye 1979. évi 46. számá­ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom