Magyar külpolitika, 1932 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1932 / 7. szám - Reviziós törekvések Mária Terézia idejében

10 MAGYAR KÜLPOLITIKA 1932 július — Igen ! . . . — Mindent elmondtál? •— Igen ! . . . — No akkor, emberek, gyerünk az állomásra, oszt utaz­znnk Nyíregyházára ! A skribler, mog a többiek elhűlve néztek: — Hát nem érted? — Mit? — Ti már szabadok vagytok ! . . . Nem függtök Magyar­országtól ! . . . — Hát nem függünk Magyarországtól ! . . . Jól van I . . . Más mondanivalód nincs? . . . — Nincs ! . . . — No akkor, emberek, gyerünk Nyiregyhá/ára | . . . — Megállj már, boldogtalan!... A rutének már nem tartoznak Magyarországhoz ! . . . — Hát nem tartoznak ! . . . — T>3 valahová csak kell, hogy tartozzatok ! . . . — Hát ne beszélj annyit, hanem mondd meg, hogy hová akarod, hogy tartozzunk? ! . . . — Csehszlovákiához ! . . . — Szó se lehet róla ! . . . — Ejnye, az ördög bújjon beléd, hát hova akartok tartozni? Talán Magyarországhoz? ! — Nem ! . . . — Hát akkor •— hová? ! .. . — Nyíregyházához !!!... HungarilS )ÍReviziós törekvések Mária Terézia idejében Irta: Dr. Eörsi Júlia Az Ur 1778-ik esztendeje körül elhallgatott a harci riadó, az udvari tánc és a vidám suttogás a királyné kör­nyezetében. A himlő megrontotta szép arcát, a császár halála elfordította a világ örömeitől. Nagy országában béke volt. Nem kis mértékben köszönhette a magyarnak, hiszen Rákóczi kuruc fészkeiből, Sárosból és Ungból hang­zott föl először a »Moriamur pro rege nostro«, amikor birodalmát minden oldalról megtámadták. Már a legenda drága szálán úszott a régi, régi hadi jelenet, amikor senki más, csak Hadik huszárai győznek és ujFa győznek a német csatákban. Igen, a vér hullott a monarchia érdekeiért. De egy­szer csak elállt és a fáradt, vérevett ország méltán várta a királyától, hogy a határok Magyarországot zárják körül, ne bécsi provinciát. Az volt a helyzet, hogy a határokon belül nem Magyarország volt az ur, sőt nem is Magyarország volt egy része a földnek. Amikor a török elveszítette az országot és a határok alá szorult, a vissza­szerzett magyar vármegyék nem kerültek vissza az ország testéhez, hanem német közigazgatás alatt provinciái voltak a császárságnak. Ilyen volt Tótország és a Bánság, a két határszéli katonai terület. A rendek már 1751-ben alkot­tak törvényt, hogy az ország belsejében levő katonai helyek az ország testébe kebeleztessenck. De majdnem negyven évig nem történt semmi. A királynő levelezése magyar ügyekben a korszak egyik legpontosabb történeti kútfője. Végigolvasva, va­lami nemes világosság ömlik el azokon a históriai fordula­tokon, amik homályosak. A saját környezete ellen vivott nehéz csatát, mire megtehette, amit óhajtott. A birodalom gyöngülésének nézték akkoriban az udvari hatalmassá­gok Magyarország erősödését. Női gyöngédség és hatalmas szellem vezeti a nagy királynőt, amikor könyörül, sujt és parancsol, hogy ne lehessen ellenmondás. »Én teljes megegyezésemet adom, hogy a Bánság bekebeleztcssék. De oly föltétel alatt, hogy belőle annyi pénzt húzhassunk, amennyit csak lehet. így megvalósít­hatom jó szándékaimat, másként legyőzhetetlen nehéz­ségbe ütköznék. Engem ez ügyben sem nyereség, sem veszteség nem érhet. De nem válnék Magyarország javára, ha a többi tartományok fölött kitüntetném.« Ezt irta vejének, Albert hercegnek, aki Pozsonyban királyi hely­tartó volt. Albert hűvössége inkább az udvari kancelláriával haladt egy vonalon, mint a királynéval. A főhaditanács véleménye az volt, hogy a Bánságért a monarchia többi tartománya vérzett, nem lehet tehát ingyen visszaadni a magyaroknak. Ez a rész oly szigorúan német tartomány volt, hogy külön vámvonal választotta el az anyaországtól. A királyné várt és levelezett. »Ha a bírálatok által hagynám magam elijeszteni, semmi sem történnék a világon. Egyáltalán nem habozom vállalni a felelősséget egy jó ügyért. Amit teszek, az or­szágért teszem . . . inkább lássanak gyöngének, mint igaz­ságtalannak.* Ezt a levelet is Albert kapta. Futottak a kósza betűk helytartótanácstól udvari kamaráig. Sok idő telt el, mire belátta a német tanácsosok serege, hogy nem lehet pénzt kérni olyan tartományért, amely sohasem volt az övék és a dicső katonai igazgatás eredményeként csak hideg­lelést és csíkhalat terem. Kétszáz év óta hire sem volt ott magyar nemességnek : kipusztult az a török harcok alatt. Annálinkább voltak ott illyr ezredek és Nagykikindán komoly szerb hadsereg. .. Mária Terézia kénytelen volt ellenük intézkedni, mielőtt onnan kitessékelték volna őket. A bánsági katonai helyeket ugyan feloszlatták, de a királyné megköszönvén trónja érdekében tett szolgálataikat, a ka­tonaságot a legdélibb vonalra : a Száva mellé, a szerb polgárságot pedig polgári hivatalokba helyezte. Ügyeik rendezésére illyr udvari bizottság rendelte­tett. Ellene tova és tovaharapódzott az a mérges tüz, ami napjainkban a szerbek hatalmi őrjöngéséhez vezetett. A tartományt Temes, Krassó és Torontál vármegyékre osztották. Más megyékből hirtelen vármegyei hatóságot hoztak. A királyné közhirdetést irt : »A bánsági kamarai uradalmakból jószágok áruba bocsáttatnak s minden uj birtokos, a jószággal együtt, nemesi oklevéllel is meg­adományoztatik, ha eddig nem számíttatott volna a ne­mesek sorába.« Nem finom asszonyi elméjének hibája volt, hogy szegény magyar helyett svábok ültek bele a friss magyar nemességbe és vérrel öntözött magyar földbirtokba. A királynő 1778-ban isméi levelet irt Albertnek. »Nagy nap ez Magyarországon ... a Bánság visszakebelezése meg­történt. Ez az ország boldogabb, mini ezelőtt volt, szivem pedig csordultig teli van hálával irántuk. Most elmehetek végső nyugalomra.« Nehéz koporsó, nedves boltozat alatt a pihenőhelye. Harcai után csöndben van. Ki<zr munkája által volt ma­gyar revízió. Bölcs művét és tiszta álmát szorongva üézi a régiek fájó lángjával reviziól sóhajtó mai országa Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság SÉTAHAJÓJÁRATOK A DUNÁN Indulás az Eötvös-téri és Pálffy-téri kikötőkből T QAlnUniA d- »• 6 órákon „ . . „„,. „ ,. D TI 7cnfín" nótnhniÁ este 8 30 óra,i0r 4 60 p vacsorával együtt 1. aetanajO. esle g órahorf2 órai meneltarlam 1— P. 11. „Z^SOTIO SeianajO. , 10 30 , 2.— P vacsora nélkül Kitűnő frissítők. Elsőrangú polgári vendéglő. Visszaérkezés éjfélkor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom