Magyar jogi szemle, 1939 (20. évfolyam, 1-9, 11. szám)

1939 / Tartalommutató

IV 28 ni/ 174 i9y 206 . u 219 Dr. Schuster Rudolf: Adalékok a hitelsértés kérdéséhez . . .193 Dr. Zöldy Miklós: Az 1938:XVI. t.-c. 11. §-ának megfelelő sem­miségi panasz tartalma . . . 309 Dr. Szrubión Dezső: A hatóság fél­revezetése 330 V. Közjog. Dr. Markos Olivér: A magyar állam és az állami intézmények jog­utódlásának kérdése a Magyar­országhoz visszacsatolt területe­ken 11 Dr. Rigó Ernő: A vérvizsgálat és a természetes apaság kérdése . . Dr. Schönvitzky Bertalan: A jog­erővel való visszaélés esetében az újabb perlés megengedettsége. . Dr. Zemplén Elemér: A valóság­bizonyítás problémájához . . . Dr. Richter Béla: A polgári per elaszticitása Dr. Molnár Pál: Perújítás az alap­perben mellőzött bizonyítékok alapján Dr. Rigó Ernő: A malomellenőrök és a forgalmiadó ellenőrök illet­ményeinek lefoglalása .... Dr. Ruhmann Emil: A fellebviteli értékhatárok leszállítása . . . 250 Dr. Mészáros Lajos: Leszállítan­dók-e a fellebbviteli értékhatá­rok? . . . .' 341 IV. Büntetőjog és bűnvádi eljárás. Dr. Szakáts Kálmán: Csehszlovák büntetőjogi szabályok a Felvidé­ken , 16 Dr Szrubián Dezső: Törvényszerű­ségek a bűncselekmények elkö­vetésével kapcsolatban .... 26 Dr. Simon Mihály: A rögtönbírás­kodás szabályai, különös tekin­tettel a kir. ügyész szerepére . 105 Dr. Acél András: A fiatalkorúak bí­rája vagy a rendes bíróság dön­tése alá tartozik a Fb. 9. §-ában említett elkülönítés? 111 Dr. Czóbel István: Nevelés a fegy­házban 180 VI. Vegyes tartalmú cikkek. Dr. Stolpa József: A szabadság fo­galma a magyar köztudatban . 53 Dr. Rónay Nándor: Az összehason­lító jogtudomány fontossága és a skandináv példa 66 Dr. Csánk Béla: Néhány szó az angol sajtóról 81., 121 Dr. Csanádi Zoltán: Hatásköri ösz­szeütközés a bűnügyi ellenőrző szakértő díjainak érvényesítésé­vel kapcsolatban 138 Dr. Hadzsega Illés: A bíró feladata 170 Dr. Dávid István: Jog és világ­nézetek 291., 301 IX. Felsőbírósági elnökök évnyitó beszédei. Dr. Töreky Géza 41 Dr. Puky Endre 45 Dr. Láng-Miticzky Ernő . . . . 51 B) Rovatok. (A címek után zárójelben közölt nevek az illető közlemény szerzőjét tüntetik fel.) I. Szemle. Magyar Jogi Szemle huszadik évfolyamának küszöbén . . . 32 Beszámoló a szófiai tanulmányút­ról. (Dr. Angyal Pál) .... 33 A IX. Országos Ügyvédi Értekezlet 35

Next

/
Oldalképek
Tartalom