Magyar jogi szemle, 1936 (17. évfolyam, 1-10. szám)

1936 / 1. szám - Lassabban a büntető paranccsal!

MAGYARJOGI SZEMLE Szerkesztő: Dr. ANGYAL PÁL, egyetemi tanár. Felelős kiadó: B ARANY A Y LAJOS, vezérigazgató. Megjelenik havonként, július és augusztus hó kivételével. Szerkesztőség: Budapest, I., Karátsonyi-utca 9. Telefonszám: Aut. 538—83 Egyes szám ára a melléklapokkal 2 40 P 6 szám ára az első félévre 12*— P. 1. szám. Budapest, 1936. január hó. XVII. évfolyam. Lassabban a büntető paranccsal! Irta: dr. Finkey Ferenc koronaügyész. A büntető parancsot, mint a legcsekélyebb súlyú bűncse­lekmények miatt indított eljárás leggyorsabb és legegyszerűbb elintézési módját, a Bp. honosította meg büntető eljárási jogunk­ban a járásbirósági ügyekben. A Bp. azonban a büntető perjog klasszikus vezérelveinek szem előtt tartásával az 532. g-ban annyi és oly szigorú feltételhez kötötte ennek a rendkívüli elinté­zési módnak az alkalmazását, hogy a gyakorlat hosszú ideig valósággal idegenkedett annak igénybevételétől. Elég idéznem a háború előtti,évekből ismert számsort: 1900-ban 996, — 1901-ben 1(527, — 1904-ben 1644, — 1905-ben 1606, — 1906-ban 1883, — 1907-ben 1940, — 1908-ban 1954, — 1911-ben 2429, — 1913-ban 2485 esetben lett jogerőssé a hazai (a nagymagyaror­szági) összes járásbíróságok által kibocsátott büntető parancs. Járásbíráinknak az idegenkedését ettől a gyors elintézési módtól a törvénynek kétségtelenül túlóvatos rendelkezésein leiül megmagyarázza talán a bírói mentalitásnak a háború előtti állapota is, mely még nem volt beidegződve a gyorsítás és egyszerűsítés jelszavaira. A háború alatti és utáni kivételes, illetőleg rendkívüli intézkedések azonban a büntető eljárásban is népszerűsítették az említett jelszavakat. Maga a törvényhozás indította meg kifejezetten is a büntető eljárás egyszerűsítését" az 1921. évi XXIX. törvénycikkel, majd még nagyobb erővel az 1930:XXXIV. t.-cikkel. Ez ellen az egyszerűsítési és egyben gyorsítási mozgalom ellen senkinek nem lehet kifogása a büntető eljárás terén sem mindaddig, míg ez a két élv az ügyintézés alaposságát s ezzel a büntető eljárás két alapeszméjének: az anyagi igazság érvé­nyesítésének s a társadalmi és állami rend oltalmának az emi­nens érdekeit nem zavarja vagy nem gátolja. Különösen az 1930. évi Te. sok üdvös újítása már is szemmel láthatóan elősegí­tette büntető eljárásunk elevenebbé, gyorsabbá tételét, úgy, hogy a csekélyebb súlyú bűnügyek elintézése a gyorsaság szempont­jából ma már teljesen megnyugtatónak tekinthető. (Sajnos, a nagyobb súlyú bűnügyekre nézve ezt még nem mondhatjuk el,

Next

/
Oldalképek
Tartalom