Magyar jogi szemle, 1923 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1923 / 1. szám

MAGYAR JOGI SZEMLE Szerkesztő: Dr. ANGYAL PÁL, egyetemi tanár. Megjelenik havonként, július és augusztus hó Előfizetési ár: Egy évre 700 korona, félévre kivételével. 350 korona, negyedévre 180 korona. Egyes szám Szerkesztőség: Budapest, I., Naphegy-utca 21. ára mellékletek nélkül 50 korona, a mellék­Telefonszám: 142—58. lapoké füzetenként 40 korona. 1. szám. Budapest, 1923 január I. IV. évfolyam. Irta: Tarnai János, ny. curiai tanácselnök. (Folytatás.) Walters: Ekkor is a gyilkosság gyanúját akarta fel­ébreszteni1? Tanú: Igen, ez volt a benyomásom. Walters: És ismét arra célzott, hogy Landless Neville a gyilkos? Tanú: Kétségkívül igy volt. Walters: Ez a Landless Neville, kit ily rettenetes vád terhelt, azonnal visszajött? Tanú: Igen. Walters: Felelt a hozzá intézett kérdésekre? Tanú: Egész nyíltan. Walters: Bizonyos idő múlva, ugy tudom, ön talált va­lamit. Megmondaná a biróságnak mi volt ez? Tanú: A folyó mentén jártam valami két mértfölddel ama hely fölött, ahová a két fiatalember elsétált — pontosab­ban: a zsilipnél, — mikor valami fénylőt láttam. Közelebb­ről nézve, azt hittem, hogy ékszer. Azonnal a vizbe mentem, mert szerencsére jó uszó vagyok, s láttam, hogy aranyóra és lánc. A lánc a cölöpök között lógott. Utóbb egy melltüt talál­tam az iszapban. Az órába E. D. kezdőbetűk voltak bevésve. Walters: Megmondta ön Jaspernek, hogy ezeket a dol­gokat találta? Tanú: Azonnal. Walters: Tett erre valami megjegyzést? Tanú: Akkor nem, de néhány nappal később, mikor a sekrestyében vetkőztünk, megmutatta nekem a naplót, me­lyet emiitettem. Walters: Volt abban valami utalás erre a körülményre? Tanú: A szavakra pontosan nem emlékszem, de ilyesmi volt benne: „Az én kedves fiamat bizonyára megölték. Az óra és melltü megtalálása ezt kétségtelenné teszi. Bizonyára azért dobták el, hogy a hulla azonossága bizonyítható ne legyen", — vagy ily értelmű szavak. Magrar Jogi Siemle. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom