Magyar igazságügy, 1883 (10. évfolyam, 19. kötet 1-6. szám - 20. kötet 1-6. szám)

1883/19 / 6. szám - A jászkunok személyes és birtokviszonyainak történelmi és jogi fejtegetése. Harmadik közlemény

GYÁRFÁS ISTVÁN A JÁSZKUNOK SZEMÉLYES ÉS BIRTOKV. STB. 557 gesen pusztító emiitett tatárokat hűségesen üldözve, több rabokat azok kezéből kiszabadítva az országból kiverni segítettek, — azután pedig a közbékét és csendességet megzavarni akaró és fellázzadt Péró követőinek elnyomása, valamint Poroszország királyának törekvései ellen a mi szilé­ziai táborunkba, fegyverrel és minden más katonai felszereléssel jól ellá­tott négyszáz lovasnak elküldése, s a Békés megyében a Haller-ezred, tisztjei ellen fellázadt csapatjának elnyomásával teljesített, s jövendőben is erejükhöz képest hasonló hűséggel és serénységgel teljesítendő szolgá­lataikat, az o fent előterjesztett ősi királyi kiváltságaikat, a mennyiben az ország törvényeivel nem ellenkeznek, kivonatilag kegyelmesen megerősí­teni, s a kerületekhez régóta tartozó minden falukat és pusztákat e kerü­letek lakosai használatában kegyelmesen átengedni; a pallosjog gyakor­lása iránt pedig kegyes engedelmünket ugyanezen kiváltságlevélbe tüze­tesen beigtattatni méltóztatnánk. Mi ennélfogva figyelve és tekintve mind némely híveinknek aláza­tos ajánlását, mind a fentemiitett jászok s mindkét Kunság lakosainak s lakóinak Felségünknél e végett tett alázatos esedezését, mind pedig leg­inkább azért, hogy az emiitett három kerület és ezeknek lakosai a mostani igen terhes hadi szükségünkben is, saját kiadásuk és költségükön, fegy­verrel és más katonai szerelvényekkel jól ellátott ezer lovasnak a mi szol­gálatunkra adását és állítását, s jövőre is, az országnok köz és részletes felkelése esetében erejükhöz és lehetőséghez képest részükről leendő felkelést, és ezenkívül saját magok megváltása végett a mi rokkant kato­náink pesti házának, mely e három kerületet eddig birta, Ötszázezer, s a javítási kiadások és más költségekre tizenöt ezer rh. forint lefizetését, és az őket aránylagosan illető országos közadózáson kívül, nádori fizetés gyanánt, a mi most a mi királyi kincstárunkból fizettetik, évenként még tizenkétezerhatszáz rh. forintot tevő háromezer aranynak, a mi királyi kamarai kincstárunkba időről időre rendesen lefizetését megígérték, sőt írásban fentnevezett meghatalmazottjaik által e folyó évi ápril hó 20-án magokat erősen és egyetemlegesen ugy kötelezték és kötötték le, hogy e kerületek testülete azon helységekért is, melyek a fentebbi feltételekhez járulni nem akarnak, jótállani tartozik"; — említett Horváth Endre. Ná­násy János és Varró Istvánnak a magok, és a többi összes jászok és kunok nevében tett kérése, a fentebbi módon kegyelmesen elfogadtatván és meg­hallgattatván, ezen kerületeknek fent előterjesztett ősi kiváltságleveleiket, a mennyiben az ország törvényeivel nem ellenkeznek, s az ö mostani állapotjokra és hasznokra szolgálhatnak, az alább beigtatott pontokban kegyelmesen megerősítendőknek; ezenfelül különös és új királyi kegyel­münkből, bőkezűségünkből, emiitett három kerület lakosainak és lakói ré­szére a pallosjognak is, külön mindegyik kerületben, az alább jelzett mó­don szabad gyakorlását kegyelmesen hozzáadandónak s megengedendőnek találtuk. Mely kiváltságos pontok megerősítésének sora és tartalma követ­kező, jelesen: 1. Hogy az említett három kerület lakosait és lakóit, a tüzetesen ellenÖk indított ügyekben, általában senki a birák vagy az ország tör­vényszolgáltatói közül, akár egyháziak, akár világiak, más, mint az ország

Next

/
Oldalképek
Tartalom