Adó- és illetékügyi szemle, 1915 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1915 / 1-2. szám - Dr. Klug Emil ügyvéd és dr. Vargha Imre közig. bíróság elnöki titkár : A törvénykezési illetékről szóló 1914: XLIII. t.-cikk magyarázata (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye XVII. kötet, Budapest: Grill, 1915) [könyvismertetés]

Személyi ügyek. dr. Nádas László min. titkár, dr. Lász Gyula min. titkár, dr. Pollermann Pál pü. tanácsos, Kiss Jenő pü. titkár. — lXb. k. o. Ügyköre : Ásványolaj-, cnkor- és söradók, borital- és húsfogyasztási adó, a cukorgyári főellenőrök és ellenőrök személyes ügyei, valamint a városok stb. fogy. adó termé­szetű jövedelmeire vonatkozó ügyek. Előadója : Pótsa Ferenc min. tanácsos. Személyzete: dr. TJllmann István pü. titkár, dr. Priszter Szaniszló pü. s.-titkár, Bradács Kálmán műszaki főfelügyelő. Villa, főosztály: Dohányegyedárúság, lottó- és sójövedék, állami jószágok és jogügyek. Vezetője: báró Pongrácz Vince min. tanácsos. XIII. ü. o. Ügyköre: Dohány- és lottójövedék. Előadója: Tömöry Kálmán. Sze­mélyzete: dr. Háczky Andor pü. s.-titkár, dr. Eigner Tivadar pü. s.-titkár. — XVII. ü. o. Ügyköre: Jogügyek, állami jószágok eladása, állami hidak és épületek, a kincstári kegyuraságból folyó ügyek és sójövedék. Előadója: Wieland József osztálytanácsos. Személyzete : dr. Benkó Ferenc min. titkár, dr. Fóldváry György pü. titkár. IX. főosztály: Országos kataszteri felmérés, földadó nyilvántartás és állami nyomda. Vezetője : Benkó Gyula min. tanácsos. XVIII. ü. o. Ügy­köre : Országos kataszteri felmérés és állami nyomda. Előadója: Antalff/j Andor pü. főtanácsos, felmérési központi felügyelő. Személyzete: Dobrovits Győző műszaki főtanácsos, Kollár Dániel műszaki főtanácsos, Vájna Károly felm. központi felügyelő, Badimsky László pü. tanácsos, felm. központi felügyelő, Tűi János felm. felügyelő, Kun Gyula felm. felügyelő, dr. Fasching Antal felm. felügyelő, Török Ferenc főmérnök. — XIX. ü. o. Ügyköre: Földadónyilvántartás. Előadója: dr. Fejér Elemér osztálytanácsos. Személy­zete : Hegyessi/ Klímán pü. főtan., nyilvántartási biztos, Sréter Alfréd pü. tan., nyilv. felügyelő, Förster Lajos osztálytanácsos, dr. Lingauer Sándor pü. titkár, Földváry Gábor pü. s.-titkár. nyilvt. biztos. A közigazgatási bíróság tanácsainak beosztása az 1915. évre. Pénzügyi tanácsok: I. tanács. Elnök: Benedek Sándor. Bírák: Baróti Ede, báró Feilitzsch Berlhold, dr. Gullya László, dr. Wallon Bezső, Brabécz Sándor, dr. Brandis Pál, Várady Józse, dr. le Févre Dezső. Jegyzők: Simontsits Lajos, dr. Gsekő Béla. Ülés minden péntekon, esetleg szombaton. II. tanács: Elnök: Sárfy Guidó. Bírák: Kocian Samu, dr. Hensch Aurél, Horváth Géza, Bieber Gyula, Kossuth Árpád, dr. Balassa István, dr. Vásárhelyi Domokos. Jegyzők: dr. Poic Félix, dr. Telegdy Géza, dr. Domokos László. Ülés minden kedden és következő napokon. III. tanács: Elnök : báró Abele Bezső. Bírák: Csipkay Károly, Makay Dezső, dr. Horváth Ödön, dr. Sziits István, Turián József, Zatvadowshy Alfréd, dr. Exner Kornél, dr. Baumgarten Nándor. Jegyzők: dr. Túry Zoltán, Főző Sándor. Ülés minden csütörtökön és következő napokon. l'ALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom