Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

122 VI. osztályból: Bitay Dezső Útirajzokat (Jászai) c) A Székely Egyesület két jó előmeneteld és jóvise­letű, székely származású tanuló részére adományozott 20—20 kor. jutalmát a tanári kar ajánlata alapján Bándi József II. és Balázs Lajos VII. osztályosok kaptak. d) Szabó Nándor brassói felső keresk. iskolai tanár úr egy felsőbb osztályos, jóravaló, jó magaviseletű, szegény tanulónak szánt 32 korona jutalmát a tanári kar a gyula- fehérvári papnöveldébe lépő Fodor Nándor VIII. osztályos­nak Ítélte oda. e) Blénessy Alajos m. kir. államvasuti hivatalnok úr 10 korona jutalmát a tanári kar jó magaviselet, szorgalmas és eredményes tanulás címen Blénesi János VI. osztályosnak adományozta. f) Az Adorján-féle jutalmi alap 7 kor. kamatját kapta Gábor László VIII. oszt., mint aki a magyarból a legjobb dolgozatokat készítette. g) A Béldi és társai jutalmi alap 16 kor. kamatját Kádár Ferencz kapta, mint a VII. osztály legjobb tanulója. h) Az Imets-féle jutalmi alap 15 korona kamatját Ábrahám József VIII. oszt. tan. kapta, mint olyan székely származású tanuló, aki a német nyelvből legjobb előmenetelt tanúsított. i) Koncz István csíktusnádi plébános úr a legjobb érett­ségi vizsgát tett tanulónak adni szokott 10 kor. jutalmát Gábor László érdemelte. j) Fazakas Gáspár tanár 10 kor. jutalmát, melyet a II. osztályban a latin nyelvből legjobb előmenetelt tanúsí­tott számára tűzött ki, Fulda Pál kapta. k) Csató János tanár a meteorologiai megfigyelések­nél teljesített segédkezésekért Csató István V. osztályost 12 kor., Ambrus László és Petres Antal V. osztályosokat 8—8 kor. jutalomban részesítette. l) A Szt István-Társulat „Bölcsészettan hallgatók út­mutatója“ és „Joghallgatók egyetemi tanácsadója“ című füzetekből 6—6 példányt küldött kiosztás végett az érett­ségi vizsgát állottak között. Az érdekelteknek kiadatott. é. Tornaversenydíjak. A tanári kar verseny díjakra

Next

/
Oldalképek
Tartalom