Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1898

— 84 uj király Zsigmond ellen. De Krakó alatt elvesztette a csatát s miután az erdélyi segéd csapat is megérkezett Báthory Boldizsár alatt, a herczeg újabb vereséget szen­vedett s fogságba is került.1) 1589-ben meghalt Croiner Márton s utána Endre kö­vetkezett. Ámde a beigtatás nem ment könnyen; a poro­szoknak nem nagyon tetszett, hogy e díszes hivatalban idegent látnak, a kollégium pedig akadályokat gördített. Végre is a nagy király emléke és Zamojszky közbenjárása, ki Zsigmond erdélyi fejedelem testvérét vette nőül, győzött, s a beigtatás megtörtént.2) Az a tiz év, melyet a bibornok ezután Lengyelország­ban töltött, sok megpróbáltatást, keserűséget hozott fejére, mert egyházmegyéje gondjai mellett hazájának Erdélynek sorsa is a legnagyobb aggodalmakkal töltötte el. 1591-ben a Miskovski Szaniszló halálával megürült krakói püspökség elnyerése végett tett lépéseket, beavatko­zott ebbe a dologba Zsigmond fejedelem is és Gyulafi Lés- tyánt a lengyel királyhoz küldötte.3) De a püspökség másé lett. A bibornok csalódását nemsokára örvendetes családi esemény feledteté. 1592. febr. 9-én bátja Boldizsár nőül vette Kendi Sándor leányát, s e meuuyegzőre Endre is haza jött. A tavasz egy részét rokonainál töltötte el s haza tér­tében Boldizsár elkísérte.4) Alig ért haza Endre, nemsokára Zsigmond érdekében tett lépéseket. Az erdélyi fejedelem már István király ha­lála után áhítozott a lengyel trónra, s hogy akkor nem sikerült, azután sem hagyott fel reményeivel. Gyulafit sű­rűn küldözgette Lengj-elországba, de bár a bibornok is ma­gáévá tette ügyét, nem sok sikert ért el. 1593-ban a len­gyel király Svédországba rándult. Erdélyben az a hir ter­jedt el, hogy vissza sem tér. Az erdélyi fejedelem erre ‘) Kulcsárféle krónika 53., 54. 11. Érd. Orsz. Emi. III. 75.76.11. J) Thuanus Jakob August i. m. IV. rész 728. 1. Piasecius Pál Chronica gestorum in Europa singularium. Krakkó, 1645. 91. 1. t) Gyulafi feljegyzése Kulcsárféle krónika 59. 1. ‘) U. o. 62. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom