VJESNIK 13. (ZAGREB, 1911.)

Strana - 271

271 25. Daće i porezi. Gradjani varaždinski bijahu opterećeni raznim daćama i porezima. Najbolje nam to prikazuje popis daća i poreza, što ih je literat Grgur pl. Lacković morao ubrati od kuće i drugih posjeda pokojnoga varaždinskoga gradjanina Gjure Flajsmana. Redovit porez (taxa ordinaria) bio je Gjuri Flajsmanu za godinu 1591. propisan ovako: od kuće 25 krajcara, od marofa 15 krajcara, od vrta Mazalenice 12%, od posjeda (a fundo) Diakušić 25, od posjeda Kunilec 25 i od posjeda Mo­slavec 25 krajcara; ukupno dakle 127 72, krajcara. Isto tolik porez bijaše Flajsmanu propisan takodjer za godine 1592., i 1593. i 1594. On je dakle za ove četiri godine imao platiti 510 krajcara, što čini 87-2 rajnskih forinti, jer 60 krajcara ide u jedan rajnski forint. . Drugi porez zvao se „škarta" te je Gjuri Flajsmanu za godinu 1591. bio odredjen ovako: 60 krajcara od kuće, 16 od marofa, 8 od vrta, a po 60 krajcara od posjeda Diakušić, Kurilec i Moslavec. U svemu dakle imao je Flajsman za go­dinu 1591. platiti 264 krajcara, a isto toliko i za slijedeće tri godine, što onda čini 1056 krajcara, dakle 17 rajnskih forinti i 36 krajcara. Za vrijeme rata slao bi grad Varaždin u banov tabor oboružane svoje kmetove iz Svibovca, Žabnika, Sraćinca i Kneginca. Za uzdržavanje ovih „haramija" plaćahu gradjani posebnu pristojbu („taxa haramialis" ili „pecunia haramialis"). Za godinu 1591. bijaše Gjuri Flajsmanu odredjena ova pri­stojba sa 3 rajnska forinta i 45 krajcara, ali mu je i opro­štena poradi druge službe, koju je on dao varošu svome ; za godinu 1592., kada se haram, pristojba pobirala 4 puta, opo­rezovan bje Flajsman sa 4 rajnska forinta, 18 krajcara i 3 „beča" ; a za godinu 1593., kada je Varaždin morao triput slati svoje haramije u tabor bana Tome Erdeda, koji se borio protiv Hasan paše, odredjena je Flajsmanu haramijska pri­stojba od 9 rajnskih forinti, 37 krajcara i 2 „beča". Kad je godine 1592. pogorjela župna crkva sv. Nikole, morao je Gjuro Flajsman platiti 1 rajnski forint kao pripomoć

Next

/
Oldalképek
Tartalom