Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 7 (2001) 1-2. sz.

Figyelő - DÖRÖMBÖZI JÁNOS: Mulandóság és maradandóság (Borzsák István: Dragma I-IV.)

"VJJJ ifjúsági csoportok egyaránt megadják a közösséget, a Szentlélek munkájához oly­annyira szükséges táptalajt. „Ahol ketten vagy hárman összejön­nek az én nevemben, én is ott leszek köztük" - mondta Jézus, ismervén az emberi lelket, s a közösség személyiség­formáló erejét. Ott van ő az egyes ember mellett is, mutatja ezt Dizseri Eszter né­melyik válaszadója is, mégis úgy tűnik, az egyházi és a szoros családi közössé­gekhez tartozó gyerekek válaszai éret­Mulandóság és maradandóság „Érdemes volt? Érdemes?" - tépelődik, töp­reng, mereng a válogatott tanulmányai második kötetének a Paenultima linea rerum talányos címet viselő 1995. október 31-én írt zárósoraiban honi klasszika-filológiánk klasszikusa. E kételyek, megválaszolatlan kérdések a negyedik kötet köszöntő sora­iban - 2000 januárjában - ismét felbuk­kannak. Vajon valamely életműből mi ma­radandó, és mi mulandó? A megélt közel kilenc évtized, ebből a tudományos mun­kálkodásnak szentelt több mint 6 évtized értelmére, eredményére az alkotón kívül kinek van joga rákérdezni? Magának az ezt megélő embernek. Érzi és tudja ezt Eduard Norden magyar tanítványa, hiszen emlékeztet mesterére, aki a klasszika-filo­lógia legnagyobbjainak, a Nobel-díjas Mommsennek vagy a jeles Wilamowitz­Moellendorffhak ötven százalékos mara­dandóságot jósolt. Vajon akkor hány szá­zalék jut Nordennek vagy a tanítvány ta­nítványának, Monor szülöttének? A több mint nyolc és fél évtizedet dol­gos hétköznapok, szorgos ünnepnapok, megvalósult és megvalósulatlan álmok töltik ki. A Pázmány Péter Tudomány­tebbek, mélyebb átélésről tanúskodób­bak, még akkor is, ha a válaszoló esetleg évekkel fiatalabb a nála gyermetegebb idősebbeknél, akik mögött talán csak egy-egy nagymama, nagynéni áll. A kötet tanulsága: nem elég az imád­ságot magyarázni, tanítani, hanem az imádkozót el is kell vezetni tanítvány társai közé. Harmat-Kálvin Kiadó, Bp. 2000. 196 old. 850 Ft. Bozóky Éva egyetem Eötvös Collegium tagjaként va­ló elvégzése, egyetemi tanári kinevezé­sek az ELTE-re és a KLTE-re, latin tan­székvezetői megbízások e helyeken, ma­gas ívű tudományos karrier, díszdoktori címek: Debrecen, Heidelberg, ELTE, Széchenyi- és Herder-díj, három tudo­mányos akadémia (MTA, Göttingen, Róma) tagja kitüntető elismerések, kül­földi meghívások és megbízatások (latin klasszikusok kritikai kiadásai, ókortu­dományi tanulmányok és nemzetközi lexikonok szócikkeinek idegen nyelven történő elkészítése) azt sugallják, hogy töretlen, sikeres karrier és életút adatott meg a görög-latin kultúra kutatójának. Természetesen az 1914 szentestéjén szü­letett Borzsák István sem vonhatta ki ma­gát a szenvedésekkel szegélyezett közös és egyéni emberi sorsból. A magyar kö­zösség tagjaként átélte a népünkre a 20. században rámért szenvedéseket: az I. és II. világháborút, a szovjet hadifogságot, az oktatói és tudományos munkától kényszerelvonta időszakokat, a szovjet megszállók és helytartóik okozta hátrá­nyokat. Borzsák professzor úr „visszapil-

Next

/
Oldalképek
Tartalom