Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 2 (1996) 3-4. sz.

Kulturális figyelő

volna. Öt évesen veszti el édesanyját, szadista ácslegény apja mostohát visz a házba, ahol összesen tíz gyermekről kell gondoskodni. Aki mindig éhezik, akit mindig vernek, az a kis Mari. Különösen a beteglelkű apa kínozza a kislányt, aki tíz éves korában elszegődik kis­cselédnek, csakhogy otthonról szabaduljon. Egymást váltó gazdái sorában egy markotá­nyoshoz is elkerül, majd annak mozgókony­hájával egyszerre csak a königrätzi csatában találja magát. Mivel haláltmegvető bátorság­gal siet a sebesültek segítségére, kitüntetik. Hazatér Győrbe, obsitjából vesz néhány ru­hát, és jelentkezik a színháznál. Ekkor 16 éves. Győr, Székesfehérvár, a budai Népszín­ház, Kolozsvár - mind csak epizód az életé­ben. Egy évig a Vígszínház is. Igazi otthona mindenkor a Nemzeti Színház, ahová huszon­két évesen szegődött. Nem csak tehetsége óriási, de a tudásvá­gya is. A maga erejéből, autodidaktaként is­Erdély és a finnek Benedekné Dr. Szőke Amália: Erdély és Fen­noskandia. 1576-1945. Diplomáciai, katonai és művelődési kapcsolatok. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. É. n. (1996), 2301. A közelmúltban tette szóvá Jávorszky Bé­la finnugor kutató, volt helsinki és baltikumit nagykövetünk, neves író és fordító egy inter­júban, hogy finn kapcsolataink ápolása in­kább magánemberek baráti vállalkozása, semmint hivatalos tervezés eredménye. Ezt mutatja az is, hogy Benedekné Szőke Amália munkája és kutatásai nem kerültek semmi­lyen hivatalos fórum vagy szerv minősítése elé, s őt meg sem hívták semmilyen finn-ugor találkozóra, pedig hosszú évek szívós kutatá­sáról tett tanúságot ebben a könyvében. Bu­dán a Litea könyvesboltban mutatta be Szőcs Géza Erdélyből, a szerző jelenlétében. A több tucat érdeklődő ámulva lapozhatott bele a 220 oldalas könyvbe. A szerző erdélyi származású geológus, aki húsz éve él Finnországban. Szakmáj a gyakor­lása mellett nemes érdeklődéssel kutatja az erdélyi magyarság és a finnek kapcsolatát. A hiteles történelmi, katonai és művelő­déstörténeti egymásra találás adatai mellett meglepő, tényekre bukkant. Hosszú éveken keresztül fáradságot nem kímélve hangya­merkedik meg történelemmel, irodalommal, művészetekkel: s hogy legkedvesebb szerzőit eredetiben olvashassa, jól megtanul angolul, németül, franciául, és valamennyire olaszul. Szerepeit sem magolja csupán, hanem vívó­dik velük, tökéletes értésük érdekében renge­teget olvas a korról, a hősről, az íróról, és maga ad tanácsot a díszlet- és jelmezterve­zőknek. Petőfit és Széchenyit tekintette élete ve­zérlő csillagainak, Kiskőrösre minden szil­veszterkor ellátogat Petőfi szülőházához. Nagycenkre Széchenyi sírjához is elvitte ko­szorúját esztendőről esztendőre. Elete utolsó fellépésekor 1926. január 3-án Arany János „Széchenyi emlékezete" című versét mondta el a Nemzeti színpadán. Hazafelé arról be­szélt, hogy most végre, századszorra rájött, miként kell ezt a verset mondani... Bozóky Éva szorgalommal jegyezte fel a hiteles adatokat. Mellette azokat is, amelyek legendáris anya­gok, s azt is felkutatta, mi azokból a történel­mi valóság. Utazott sokat, megjelent és meg nem jelent beszámolókat, naplókat böngé­szett magyarul, finnül, olykor svédül és néme­tül. Regényeket is vallatott... Erdély és Fen­noskandia sűrítő fogalmak. Utóbbi felöleli északon Svédországot, sőt az orosz uralom idejét is. Törekszik mindig a finnekre nézni, bár természetesen nem mindig sikerül. Ezért Fennoskandia. Erdélyben pedig nem csak az erdélyi medencéről van szó, hiszen Erdély volt önálló is, de tartozott a Monarchiához is, majd Romániához. Aranykorában a Partium és egész Észak-Magyarország oda tartozott Munkácstól Kassáig. De mindig, mindenütt megtalálta a finn összefüggéseket. Néha meg­lepő, vagy nem ismert módon. A katona ügyekben olykor meghökkentő információt kapunk svéd és hakkapelita (finn harcoló), vagy protestáns személyek dolgában. Báthory István, Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf idejében is voltak rokoni kapcsolatok, de főképpen a protestáns összefogás domi­nált. Diplomáciai közeledés, majd elhidegülés váltogatják egymást, s a seregek értékelésé­nél a hakkapeliták mindig mérlegelés tár­gyai. Követek váltogatják egymást, s mindig

Next

/
Oldalképek
Tartalom