Berta Tibor: A szegedi községi tanyai iskolák adattára - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 31. (Szeged, 2002)

Tanítói életrajzok

venkét éves korában tüdőbetegségben hunyt el. Lakása Hétvezér u. 23. sz. alatt volt.1335 Iskolák: Átokházi iskola: 1896/97. Gátsarki iskola: 1897/98-1906/07. (-1911/12.) Takács Lajos (Szeged, 18527-Szeged, 1875. máj. 15.) Atyja István, csizmadiamester; anyja Szabó Rozália. Három „reáliskolai” osztály el­végzése után az 1867/68. tanévben kezdte meg tanulmányait a tanítóképezdében.1336 Tanítói diplomáját 1869-ben szerezte meg „magyar tannyelvű alelemi tanodákbani ta­nítóságra képesítettnek találtatott” minősítéssel.1337 Tanítói pályafutását az 1869/70. tanévben a Homokszőlőki iskolában kezdte meg, ahonnan 1870 szeptemberében a Nagyszéksósi iskolába helyezte át az iskolaszék.1338 1870 nyarán Pesten, az országos tanítógyűlésen az alsótanyai tanítókat képviselte.1339 Jutalomba részesítették, mivel a selyemhernyó-tenyésztést népszerűsítette. Az 1870/71. tanévtől belterületi tanítónak választotta meg az iskolaszék. Haláláig a Csonka utcai iskolában tanított, valamint a polgári iskola tomatanítója is ő volt. Fiatalon 1875 májusában hunyt el. Lakása ekkor Alsóvároson volt.1340 Iskolák: Homokszőlőki iskola: 1869/70. Nagyszéksósi iskola: 1870/71. Thain János (Bernece, 1870. jan. 9.-?) A Hont vármegyei Bemecén (Ipolysági j.) született. „Gymnasium négy osztályát végeztem jó eredménnyel — írta 1894-ben a Tanítói törzskönyvébe —, innen az elemi tanítóképezdébe mentem, ahol elvégeztem a képezde háromévi tanfolyamát jeles ered­ménnyel. Mind a háromévi tanfolyamot Budapesten a kir. kath. képezdében végeztem 1884—87-ig. Képesítő vizsgálatot tettem Budapesten a kir. kath. képezdében 1888. jún. 19-én általános jeles eredménnyel.”1341 1887 májusában a Nemzeti Tomaegyletnél tor­natanítói oklevelet szerzett. 1887 szeptembere és 1888 decembere között a Komárom vármegyei Udvardon (Udvardi j.), majd ezt követően 1891 novemberéig Gútán (Ko­márom vm., Csallóközi j.) tanított. 1891 novembere és 1893 novembere között Kis­kunhalason (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) volt alkalmazásban. 1892-ben nyolc hetes ki­képzést kapott Esztergomban a 26. cs. és kir. gyalogezrednél. A szegedi iskolaszék az 1893/94. tanévben a Nagyszéksósi iskolában alkalmazta. 1342 Saját kérelmére a követ­kező tanévben az iskolaszék áthelyezte az újonnan megnyílt Alsóközponti iskolába,1343 ahol az 1897/98. tanév végéig tanított. 1898. augusztus 27-én belterületi rendes tanítói 1335 SzÁ H. akv. I. kér. 1794/1918. 1336 SzTk akv. I. évf. 55/56/1867/68. 1337 SzTk akv. II. évf. 53/54/1868/69. 1338 Szlsz/a. 1870. szept. 30. 167/1870.; SzTü jkv. 1870. okt. 6. 7390/1870. 1339 SzH 1870. júl. 22. 87. 1340 SzVF Alsóvárosi rk. H. akv. 1875. máj. 15.; SzH 1875. máj. 16. 59. 1341 Szlsz/c 1342 SzTNÉ 1893/94. 15. p.; 27. p.; Szlsz/a. 1894. jan. 22. 5/1894. 1343 SzTNÉ 1894/95. 5. p. 132

Next

/
Oldalképek
Tartalom