Gaál Endre: A szegedi nyomdászat 1801–1918 - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 30. (Szeged, 2001)

10. Kisebb nyomdák az 1880-as évektől 1918-ig

Tükörméret 40 és fél X 62 és fél ciceró, a papír 210 X 342 mm. A „Meghatalmazás.” cím a Juxberg-Rust öntöde (Offenbach am Main) Halbfette englische Antiqua betűjé­nek 28 pontos fokozatával látszik azonosnak. Kner Izidornál e betű az 1895. évi mintá­jában 9. sorszám alatt fordul elő. A „Meghatalmazás” szövegbetűje a Bauersche Gies- serei Antiqua 54 b betűjének 12 pontos fokozatával egyezik. A szövegbeli kiemelt so­rokat az EMB Steinschrift cicerós betűjével azonosíthatjuk. Ez az egyszerű nyomtat­vány korrekt, jó nyomdai munka. Kiadták és nyomtatták a Magyar Alföld c. lapot, amely 1894/95-ben jelent meg tár­sadalmi és szépirodalmi hetilapként. A kiadók kérték, hogy a város hirdetményeit e lap­ban is tegye közzé. Ajánlatuk: 4 hasábos petit sorért a hirdetmény első megjelenésekor 5 Ft-ot, további megjelenések esetén 2 Ft-ot számolnak. A városi tanács 1895. január 28-i ülésén kimondotta, hogy a szépirodalmi lapba vágó hirdetményei a fenti tarifával közlendők.4 A nyomdacégből (a törvényszék 1896. július 6-i bejegyzése szerint) Fürtös Ármin kilépett, az egyedüli tulajdonos Fürtös Manó, aki azonban - a testvérek beleegyezése szerint — a céget továbbra is Fürtös Testvérek néven vezette. E tényt a törvényszék az Egyéni cégek jegyzéke II. kötetének 198. lapján bejegyezte. Rövid idő múlva azonban a cég csődöt kért önmaga ellen, amit a törvényszék 1896. augusztus 13-án - a csődtör­vény értelmében - elrendelt. A hitelezők igényeiket 1896. október 24-ig jelenthették be. 1898. szeptember 15-i jogerős végzéssel a csődöt megszüntették. Schulhof Károly nyomdája 1894. június 30-án Schulhof Károly bejelentette a törvényszéknek, hogy aznapi ke­letű iparigazolványa alapján könyv-, zenemű-, papír-, rajz- és írószer-kereskedését „Schulhof Károly” cégnéven űzi Kárász u. 10 sz. alatt. A törvényszék az egyéni keres­kedelmi cégek II. kötete 146. lapjára jegyezte be. 1894. október 12-én a rendőrkapi­tányság nyomdaipar űzését engedélyező iparigazolványt ad ki számára. A nyomdát szintén Kárász u. 10 sz. alatt rendezi be. A cég most már: Schulhof Károly könyvnyom­dái műintézete néven nyer bejegyzést. A Grafikai Szemle 1894. decemberi száma borí­tójának 3. oldalán, a szegedi nyomdák sorában már kimutatja Schulhof Károly üzemét. A város nyomdái közül e kimutatás csak 7-et sorol fel; a Traub B. és társa cég kima­radt. A Schulhof-nyomda is új üzem. A nyomdászat mellett a könyv-, papírkereskedést 1910. július 25-ig folytatta: ekkor bejelentette, hogy a kereskedéssel felhagy, csakis nyomdászattal foglalkozik. Ennek megfelelően a cégnév most már „Schulhof Károly könyvnyomdái műintézete Szegeden” lett. A cégtulajdonos azonban 1911 első negyedé­ben Budapestre költözött, feltehetően magával vitte nyomdáját is. A szegedi törvény­szék április 4-én törölte e céget a cégjegyzékből.5 A Schulhof-nyomda 1905-től Báró Jó­sika u. 4. sz. alatt működött: a cégtulajdonos a Korona és Jósika utcák sarkán levő eme­letes lakóházat vette meg, amelynek Jósika utcai részén álló épületben volt a nyomda­üzem. A Schulhof-nyomdát az 1894. utolsó negyedében felvett nyomdászstatisztika még nem tünteti fel. Az 1900 augusztusi viszonyok szerint Schulhofnál 4 szedő 20 K-ás heti minimumért, 2 szedőtanonc, 1 gépmester és 1 gépmestertanuló, 1 férfi és 2 női segéd­263

Next

/
Oldalképek
Tartalom