G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30.

479. Ezen mostoha időnek téli napjaira emlékeztetve, bátor vagyok, mély alázattal ese­dezni, hogy, miután csekély tehetségembőli hideg elleni hűtésre való eszközöket meg­szerezni képes nem vagyok: méltóztassék kegyes pártfogásába venni, és 100 kéve rőzsé- vel segélyeztetni. Mellyetin alázatos kérésem ismétlése után, maradok alázatos szolgája, Tábory János, pénztári írnok. Folyamodó kérése nem teljesíttetett. 479 ski 450/1848. december 11. (2663) 480. A honvédelmi bizottmány elnöke A honvédelmi bizottmány ezen város közönségének, a haza megvédésére irányzott intézkedéseit, mindig különös figyelemmel kísérte, s én gondjaim legelsőbbjei közé so­roztam, és sorozandom, a haza, annyi oldalról megtámadott, függetlenségének legerősb egyik támaszát, Szegedet, említett intézkedéseiben lehetőleg sikerhez segíteni, ennek előre bocsátásával, tudósítom a város közönségét, hogy abbeli aggodalmára nézve, mintha a honvédelmi bizottmány csupán a városnak megerősítését vette volna czélba, tökéletesen meg lehet nyugodva, mert a közönségnek itt lévő mérnökével, s a táborkar tisztjével, az erődítési tervek megvizsgáltatván, Szegednek, e terv szerinti, erősítése ha- tároztatott el, Mihalik mérnök a terv végrehajtására utasítatott, azonban, a bizottmány­hoz bemutatott tervezetre nézve, különböző észrevételek forogván fenn, táborkari kapi­tány, Nemegyei Bódog, Szegedre küldetett, avégett, hogy, mint szakértő, magát a hely­színén tájékozván, azon pontokra nézve, melyek iránt az ott működő mérnök véle­ményét osztja, az erődítési munkálat azonnal foganatba vétettesék, azon erődítési ponto­kat illetőleg pedig, melyekre nézve, nevezett kapitány úr, eltérő véleménnyel fog lenni, mely, helybenhagyás végett, majdan a bizottmánynak lesz bemutatandó, miszerint az ekkép kidolgozott, s elfogadandó terv szerint szükségelt költségek fedezésében, Szeged lelkes polgárainak, az állomány is nyújthasson majdan segédkezet. A honvédelmi bi­zottmány elnöke, Kossuth Lajos. 4811 ski 451/1848. december 11. (2705) 481. özv. Kováts Istvánná, született Széka Rozáliái, háza kibérlésére kötött szerződés. A cholera elterjedése miatt kellett 5 szobát, 2 konyhát, 1 fa színt 1 évre, 500 vftért kibérleni. 481 ski 452/1848. december 11. (2709) 251

Next

/
Oldalképek
Tartalom