G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30.

Ki többiben a tekintetes nemes egyházi kegyuraságnak kegyeibe ajánlottan vagyok alázatos szolgája. Cserkuti János, tápéi helyettes lelkész A folyamodó kérését, mi is, alul írottak, a nemes városi tanácsnak, mint a tápéi egyház kegyuraságának kegyességéből teljesítendőnek kérjük. Tápé helysége bírái, és Ikerváry Antal, jegyzője. A városi tár jelenleg amúgy is rendkívül terhelve lévén, kérése a folyamodónak nem teljesíttethetik. 425 sti 4009/1848. november 7. (2545) 426. Adókivetésre küldöttséget kinevezni rendel a pénzügyminiszter; Heszler József, Vékes Ferenc tanácsnok, ifj. Pintér János számvevő, Pálfy István telekbíró, Körösi Jó­zsef, Nagy Pál képviselőt választották, az esküt letették. A nemzetgyűlés által, az 1848. november és december, és 1849 egész évi adó tár­gyában, hozott törvényt, egy hiteles és másolati példányban ezennel, azon meghagyással küldöm meg, hogy azt, 24 óra alatt összehívandó, bizottmányi ülésben kihirdetni, köte­lességüknek ismerjék, foganatosítása iránt, a pénzügyminiszteri utasítást bevárván. Sze­mere Bertalan, Miniszterelnök. Hivatalos jelentés... f. é. november s december hónapokra történendő adó kivetése tárgyában. 426 ski 413/1848. november 8; ski 421/1848. november 21; Az 1848. évre járuló adómennyiségek össze­ge felszámolva bemutattatik: sti 4147/1848. december 4. (2657): Elnök polgármester... előterjeszti, míszerént Pillich István, főadószedő, előtte abbéli nyilatkozattal vala, hogyha, bár roskadozó lábai, és egészségének álla­pota végett, a hivatalos szobában továbbra is munkálódni, végveszélyeztetése nélkül egészségének, nem lehet­ne, azonban amég csak lehetséges, munkálatait a hivatalban folytatni fogja. Minél fogva, f. évi, 343/471 taná­csi szám alatti, intézkedés szüksége megszűnvén, Farkas János, adószedő ellenőri hivatalának viselésére uta- síttatik: skj 71/1849. április 1; ski 180/1849. június 11. 427. Szeged város mozgó n. ő. Parancsnokság Kumánd Nov. 4. 1848. Néhányszor éjjeli forpostokon kint lévén, megtört természetemnek a hideg, s hihe­tő, a meghűtés annyira megártott, hogy a jelenleg is, mint súlyos beteg, ágyba feküdni kénteleníttetek: miért is, megkérem a tisztelt városi tanácsot, hogy a felváltok eljövete­lével, más parancsnokot küldeni, vagy bármi úton is, azoknak vezérletétől engem fölvál­tani szíveskedjék. Szilavetzky őrnagy Miután több zászlóaljakból álló nemzetőrségünk kellő parancsnokság nélkül egy pillanatig sem hagyathatnék, s helyzetünk pontosságához képest nemzetőrségünk ereje czélszerüen kifejtendő lenne, a honvédi bizottmányhoz, e tekintetben gyakorlati tudo­mánnyal, s főkép hadi képzetséggel bíró egyének leküldése iránt, felíratni rendeltetett. Az országos honvédi Bizottmánynak. Nemzetőrségünk eddigi őrnagya, Szilavetzky Ágoston ur, mint a közlöny hivatalos lapból megértettük, alezredesnek kinevezve, s a pozsonyi nemzetőrséghez áttéve lévén, sőt épen jelenleg, betegsége miatt, az alvidéki táborba kimozdított nemzetőrségünket 229

Next

/
Oldalképek
Tartalom