G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30.

lehet. Folyamodványa kellő használhatásra, a vizsgálat tétel miatt, ide mellékelve áttétetik. Nádosy Sándor: sti 4176/1848. december 4. (2686, 8804 nő); Rózsa József abbeli kérelmének, miszerént, beteges fia, szinte József, helyébe, alkalmas egyént újoncul kiállíthasson, hely adatott. Miről e város közönsége folyó évi november 13-án... kelt felirata folytán, a csatolmányok visszaküldése mellett, kellő intézkedés végett, értesít- tetik. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 4276/1848. december 18. (2766); Kertész Antalnak megengedtetik, miszerént, honvéd újonc, Sándor fia, helyébe, saját költségén, más alkalmas egyént állíthas­son. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 4280/1848. december 18. (2770); Határozottan nyi­latkozzék; Schweiger Ábrahám házi körülményei olyanok-e, miszerént fia számára a helyettesítést meg lehes­sen engedni. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 4304/1848. december 27. (2790); Bamber­ger Samura nézve, ha, és amennyiben, hon léte elkerülhetetlenül szükséges, a helyettesítés megengedtetik. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 4305/1848. december 27. (2792); Tanács Ferencnek ezennel megengedtetvén, miszerént, György fia helyett, más alkalmatos újoncot állíthasson. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 4306/1848. december 27. (2792); Rúzsa István kérelmét, melynél fogva beteges fiát, Jánost, más alkalmas legény állítása mellett, a katonaság alól felmentetni kéri, véleményezés vé­gett, visszavárólag átteszi. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 4307/1848. december 27. (2793); Szűcs Katalin, özvegy Bozsó Ferencné, folyamodványa, Ferenc fiát, (feleséges) a katonaságtól elbo­csáttatni kéri. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 8/1849. január 5. (4); Megengedtetik, mi­szerént e város részéről honvédekül beavatott újoncok, Janát Mihály, Kertész Pál, Kováts János és Kakuszi István, magukért helyetteseket állíthassanak. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 9/1849. január 5. (5); Auer Lipót, és Schütz Antal, helybéli lakosoknak azon kérelme, miszerént a honvédek közé sorozott fiaik helyébe más legényeket állíthassanak, eléggé indokolva nem lévén, annak a hadügymi­nisztérium részéről helyt adni nem lehet. Hadügyminiszter megbízásából. G. Török Bálint. Dani Ferenc, ta­nácsnok, szóbeli jelentése szerint, Schütz Antal, amúgyis betegeskedő fia helyett 2 újoncot, Auer Lipót pedig egy újoncot, időközben már állítottak, s ez utóbbi magát, a négy hónapot mozgó csapatba beállni lekötelezte volna, e figyelmet érdemlő körülményeknél fogva, az általuk kívánt helyettesítés, e tanács részéről megenged­tetik: sti 10/1849. január 5. (6); Lovászy József, helybéli mezei gazdának, megengedtetik, miszerént, a hon­védek közé besorozott Lukács fia helyébe, más alkalmas egyént állítson. Hadügyminiszter megbízásából, G. Török Bálint: sti 11/1849. január 1. (7); Ábrahám Fúrús Jánosnak megengedtetik, miszerént, János nevű fia helyébe más, alkalmas egyént állíthasson honvédül: sti 28/1849. január I. (24); Kopasz Pál, e város részéről, a honvédek közé besorozott újonc elbocsátása, a 4. hadmegye főparancsnoksága útján, megrendeltetvén; e város közönségének meghagyatik: hogy a nevezett egyén helyébe, a katonasághoz más, alkalmas legényt állítson: sti 29/1849. (25) január 1. (25); Szőlősi Ádámnak, visszavárólag, ide mellékelt folyamodványát, melynél fogva magát a katonáskodás alól felmentetni kéri, e város közönségének oly meghagyással küldöm át: miszerént megvizsgáltatván a fennforgó körülményeket, a folyamodó kérelme iránt, határozott véleményét ide jelentse be. Mészáros Lázár. Jól tudom: hogy hazánk vészes percei minden honfi kart igényelnek, s minden jó szívű hazafiakat fölhínak hazánk s szabadságunk védelmére! Annál fogva érzem, hogy fölhívása hazámnak engem is védelmére serkent fel; de fájdalom: hogy ezt saját erőmmel s karommal nem tehetem, ha tekintetbe veszem szegénységben sínlődö családomat, s abban özvegyen maradt, s huzamosan már ágyban fekvő édesanyámat, kinek egyéb támasza kívülem nincs, kiben bízzék s kiben ápoló kezekre találjon; s ha a sors engem is elvesz tőle, úgy ő, minden segélytől megfosztva, és elhagyattatva marad, s végtére is, betegségében éhen kell meg­halnia. Enné! fogva, legmélyebb alázatossággal, kérem a magas hadügyminisztériumot, szíveskedjen ezen mostoha állapotomat tekintetbe venni, s engemet, ki ezen előterjesztett okra nézve, hazámnak, „bár szívemnek fáj”, megmentéséhez segédkezet nem nyújthatok, s szegény voltomra nézve, helyettem más egyént sem állít­hatok, e tartozásomtól felmenteni kegyeskedjék, mert ebben, egyedül a magas hadügyminisztériumtól várha­tok pártfogást, s szegény, betegen fekvő édesanyámnak könnyebbülést: Egyébiránt pedig, szentül ígérem, mi­szerént édes hazám iránt tartozó kötelességemnek keblem végdobbanásáig itthon, s másutt, hol tőlem kitelhe­tik, pontosan megfelelni el nem mulasztandok... Szőlősy Ádám: sti 197/1849. január 29. (141); Szél Pál, és Ökrös József, Szegedi lakosoknak, visszavárólag, ide mellékelt folyamodványait, meleknél fogva, fiaiknak a katonaság alóli felmentetéséért esedeznek, e város közönségének, kellő tárgyalás, intézkedés, s az eredmény­ről ide teendő jelentés végett, átküldőm. Mészáros Lázár hadügyminiszter; sti 199/1849. január 29. (143); Lippai István, Szegedi lakosnak, visszavárólag ide mellékelt folyamodványát, melynél fogva, Ferenc fiát, a katonáskodás alól fölmentetni kéri, e város közönségének, kellő tárgyalás, intézkedés, s az eredményről ide teendő jelentés végett, ezennel átküldőm. Mészáros Lázár hadügyminiszter. Lippai István, Szegedi lakosnak, visszavárólag ide mellékelt folyamodványát, melynél fogva, Ferenc fiát, a katonáskodás alól fölmentetni kéri, e város közönségének, kellő tárgyalás, intézkedés, s az eredményről ide teendő jelentés végett, ezennel átküldőm. Mészáros Lázár hadügyminiszter: sti 200/1849. január 29. (144); megengedtetvén Dobó András honvéd újonc irányában a helyettesítés: sti 218/1849. január 29. (162); Urbán Agnes, néhai Sánta István elma­radt özvegye, abbeli folyamodványa: miszerént honvédnek besorozott, 20 éves, Sánta Imre fiát, más alkalmas egyén által, a honvédseregtől elbocsátatni kéri, határoztatott: A folyamodó kérése, miután az illető város ható­ságának tisztviselői által is támogattatván, hacsak lehetséges volna, figyelembe vétetnék; de a törvény világos rendelete ellenére, minthogy nem egyetlen fiú, s így a család fenntartására sem okvetlen szükséges, kérésétől ezennel elutasíttatik. Mert a törvény rendeletének szigorú, és pontos megtartása, valamint mindenkinek, úgy a felelős kormánynak is kötelessége. Mészáros Lázár hadügyminiszter: sti 286/1849. február 19. (204); Tándory Pálnak a helyettesítés megengedtetik, azon észrevétellel azonban, hogy a katonáskodás aló! csak akkor ment­hetett fel tettleg, ha az általa kiállított helyettes helyét már elfoglalta volt. E rendelet végrehajtása az illető 33. zászlóalj parancsnokságra bízatván: sti 303/1849. február 19. (221); Gombos Józsefnek, ki a honvédek közé 204

Next

/
Oldalképek
Tartalom