G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30.

gett a nemzetőrseregi tanácshoz. Ennyit a tisztelt városnak a hadügyminisztériumhoz, m. h. 10-én, üléséből felküldött iratára. Nádosy Sándor, ezredes: sti: 3818. október 10; sti 4030/14848. november 13. (2562); sti 3879/1848. október 23. (2439); Neskovits Döme, ó hitben született, 22 éves, szegedi polgárfiú, személye he­lyett, a honvédi újoncok kiállításában mást helyettesíthetni esedezik: Hogy Neskovics Dömének helyettesítési folyamodványa kellőleg tárgyaltathassék, szükséges családi viszonyaival, egészségi állapotával megismerked­nünk, ez okból ne terheltessék a tisztelt város, az ide csatolt kérvény visszaküldése mellett, a nemzetőrségi ta­nácsot a folyamodónak háti viszonyaival közelebbről megismertetni. Nádosy Sándor: sti 3744/1848. szeptem­ber 25 (2323); Miután az illető ezen folyamodványt alább, 2505. szám alatt visszavonta, erről a nemzetőrségi tanács értesíttetni rendeltetik: sti 2486/1848. október 24. (6303 nő, 3946, 3965), sti 3946/1848. Október 31. (2486); Alulírva, kegyes orvoslás végett, felterjeszteni kéntelenítettem, miszerint egyetlen egy fiam, Kováts János, 20 éves, és feleséges, s már neje terhes állapotban lévén, én pedig elaggott, munkára tehetetlen, s nyo­morult vagyok, mégis Szeged városába, a honvédek közé soroltatván. Meg vagyok győződve arról, hogy édes hazánkat csak fiatal erő mentheti meg a végveszélytől, de mégis, ki egyetlen egy fiú, kinek szülője a kenyér­keresésre már alkalmatlanjövendőbeli gyámjától meg nem fosztható, meg nem fosztható annál inkább, mivel már a fent nevezett fiam családatyának is tekinthető; Azért esedezem a tisztelt honvédelmi bizottmány előtt, méltóztassék egyetlen egy fiamat, mint jövendőbeli gyámolómat, a honvédek sorából kitörültetni. Kérésemet újítva tisztelettel maradván, Kováts Mihály, Szegedi polgár; Kertész Antal kérése, egyetlen fia, a 20 éves, feleséges Kertész Sándor felmentetéséért; Néhai Kakuszi István özvegye, Almási Rozália kérelme, 19 éves, feleséges, fia, Kakuszi József felmentéséért; Anika József kérelme, 19 éves fia felmentéséért: sti 3958/1848. október 31. (2498, 2723, 6661 nő); Ökrös József, és Dobó Imre, Szegedi lakosoknak folyamodványaikra, a tisztelt nemzetőrségi tanácsnak, okt. 28; ...meghagyása folytában, az illető folyamodók házi körülményeit, az újoncok kiállításával megbízott küldöttségünk által, megvizsgáltatván, hivatalosan értesítjük: miképp Ökrös József, és Dobó Imre, már 60. évét felülhaladt, törődött, s a nehezebb földmívelési munkára alkalmatlanok. Amannak 3 fia közül egyik feleséges, gyermekes, a másik nőtlen, testi alkotása miatt, atyja kevés hasznát veheti. Dobó Imrének 4 fia közül három feleséges és gyermekes, szinte családatyák. Mind a két folyamodónak annyi ingatlan vagyonai vannak, hogy újonc fiaik helyett, gazdaságuk csorbulása nélkül, alkalmasb és erősb alkotású egyéneket állíthatnak. Ugyancsak az újoncállítással megbízott küldöttségünk jelentése szerint, Kocsis Savanyú István, helybéli mezei gazda, kinek ugyan több fiai vannak, a mezei gazdaság folytatása végett, Sándor fia helyett, ki újoncnak besoroztatott, de már két év óta házas, egy másiknak fogadás útjáni helyet­tesítését megengedtetni kéri, mit vagyonainak csonkulása nélkül, teljesíteni képes: sti 4003/1848. november 7. (2539); F. é. november 27; ...kelt feliratban nyilvánított véleményt helyeselvén, ahhoz képest, Dobó Imrének, Vajas Ferencnek, és Savanya Istvánnak, az újonc helyettesítés megengedtetik. Hadügyminiszter megbízásá­ból, G. Török Bálint; sti 4197/1848. december 14. (2711); Polgármesteri jelentés Kopasz István által, újonc­állításra beadott pénzekről, János fia helyett állíthat újoncot, 150 pft-ot a városi tárba beadott: sti 4012/1848. november7. (2548); sti 3994/1848. november7. (2530); sti 700/1849. május 1. (493); sti 996/1849. június 18; Vajas Ferenc, Szegedi mezei gazda, 63 éves, Mihály nevű, egyetlen fiát felmentetni kéri: sti 3978/1848. november 8. (2515); Fiaiknak, a honvédi újoncok közül, helyettes előállítása általi kiszabadításáért esedező Ökrös József, Dobó Imre, Kotsis Savanya István, Ábrahám Ferenc, Szélpál János kérelmükre... úgy Födi Jánosnak, hasonló kérelme következtében... nem különben Vajas Ferencnek, ugyanazon értelmű, esedezésére jelentjük: miszerént folyamodók körülményeit megvizsgálván, hivatalos jelentést, mely szerint Dobó Imrének, Vajas Ferencnek és Savanya Istvánnak a helyettesítés megengedhetőnek véleményeztetvén, intézkedés végett, oly megjegyzéssel, hogy az érintett véleményezést magunkévá tettük, felterjesztjük: sti 4088/1848. november 24. (2623); Födi János, kebelbeli mezei gazdának, folyamodványa, melyben, a kiállított négy éves újoncok közé besorozott István fiát, a katonaságtól felmentetni, s helyébe egy alkalmas egyén felfogadhatása megen­gedéséért esedezik, azon megkereséssel tétetik át a tisztelt városi tanácsnak; miszerint folyamodó családi viszonyairól, minél előbb, tegyen a nemzetőrségi tanácsnak kimerítő körülményes jelentést, mely alapul szolgálhasson a hozandó határozatnak. Nádosy Sándor ezredes: sti 4056/1848. november 27. (2581); A ma­gyar hadseregrőli törvényjavaslat 11. §-ban ez áll: a most megajánlott újoncállítás alá esik Magyarországnak, s a kapcsolt részeknek minden állandó lakosa, ki életének 19. évét betöltötte, sors, és vallás különbség nélkül, kivétetnek azonban: a szolgálatban lévő felszentelt lelkészek, segédlelkészek és rendes iskolai tanítók, további rendelkezésig, a fegyverben álló határőrök, a család fenntartására múlhatatlanul szükséges egyén, azok, kik valamely hibájok miatt, a katonaságra teljesen alkalmatlanok. Az országgyűlés későbbi „az ország védelme iránti” határozatának 3. pontja ezt foglalja magába: a sors húzásnál az említett 11. §-ban foglalt kivételeken kívül, még a család fenntartására múlhatatlanul szükséges egyetlen fiúra, vagy vőre is tekintet legyen, s ha a sors ilyet, vagy pedig egy család tagjai közül többeket érne, ezeknek a helyettesítés megengedtessék. Már hogy Ökrös József, Dobó Imre, Kotsis Savanyú István, nemkülönben az ide mellékelt folyamodások benyújtói, Ábrahám Ferenc és Szélpál János fiai, lelki isméretesen, s valósággal, a fent elő adott kivételek valamelyike alá tartoznak é vagy nem, azt szíveskedjen a tisztelt városi hatóság szigorúan megvizsgáltatni, s az eredményről szóló bizonyítványt, a további rendelkezhetés végett minél előbb beküldeni, mivel az, hogy valaki gazdasága csorbulása nélkül alkalmasb, s erősebb újoncot helyettesíthet, még senkit fia cserélésére nem jogosíthat. Ezenkívül, célszerű lenne felvilágosítani a város népét az iránt, hogy magán folyamodványokat ne küldjenek a minisztériumhoz, mivel az ily eljárással ahelyett, hogy hamarább célt érnének, ügyeik bevégzését csak késleltetik. Nádosy Sándor ezredes: sti 4057/1848. november 27. (2582, 2623); Német József, Szegedi polgár folyamodványára, mielőtt kellőképp lehetne válaszolni, szükséges egy hiteles bizonyítvány a város hatóságától afelől, hogy Gergely fia, az ország határozata szerint, megengedett kivételek közé tartozik-e vagy nem? egyetlen fiú-e? vagy családfenntartó? Ha oda tartozik, akkor a helyettesítés ellen semmi akadály nem 203'

Next

/
Oldalképek
Tartalom