Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. (Szeged, 1992)

P

PF ANN PILLICH tőén ipari ill. kereskedelmi pályára készült. Atyja József és anyja Ébele Borbála volt. Sze­geden töltötte le tanonci és segédi éveit és fel- szabadulása után 1842-ben Szegeden szitás­mesterként és városi polgárként tartották nyil­ván. Hamarosan jómódra tehetett szert már az atyja is, mert 1848-ban Szeged városnak 3000 forint kölcsönt folyósított. 1850-ben ár­verésen ő vásárolja meg a bor- és húsforgalma­zási adószedési jogot. Ekkor Szegeden keres­kedő. Amikor a Szeged-Belvárosi Kaszinót újjászervezik 1859-ben ő is belép a tagok so­rába és a kaszinó műkedvelő társaságának is tagja lesz. Szegedi lakos Kossuth u. 22. sz. alatt. Háztulajdonos és háza az árvizet köve­tően is áll. A Szeged Csongrádi Takarékpénz­tárnak részvényese volt. 1872-ben adakozott a létesítendő árvaház javára. Felesége Horváth Anna, akitől Magdolna Julianna, József, Má­ria Anna és Terézia Johanna gyermekei szár­maztak. (Talán Katalin is leánya volt.) 91. Pfann Tinka (Szeged, 1842. ?—?). A Sze­ged-Belvárosi Kaszinó rendezvényén mint zongoraművésznő szerepel 1866. jan. 6-án és nov. 12-én. Utóneve: Katalin. Atyja talán József, anyja Eberle Borbála. 223. Pick Jenő Oszkár (Szeged, 1881. márc. 10.— Budapest, 1965. ?) atyja Márk Mór szalámi­gyáros, anyja Weiss Katalin. Iskoláit Szegeden végezte, középiskolát nem a piaristáknál. 1906-ban lép be az atyja tulajdonát képező cégbe tulajdonosként. 1914-ben katonai szol­gálatot teljesít a 46-os gyalogezredben mint tartalékos hadnagy. Ekkor szalámigyárosként tartják nyilván. Szegeden Margit u. 19. sz. alatt lakott. 1939-ben magyar kir. kormány­főtanácsos, magyar kir. kereskedelmi tanácsos. 1944-ben a deportálások elől elbujdosik és Budapesten a Hungária Szállóban lakik. Ami­kor pedig közvetlen veszélye áll be annak, hogy begyűjtik a budapesti zsidókat is, a svéd követ­ségre menekült. 1945-ben visszatér Szegedre, itt azonban május 18-án internálják. 1946. okt. 25-én rendőri felügyelet alá helyezik. 1947. június 15-én ugyan ismét átveszi a Szegedi Szalámigyár vezetését, de azt 1948. márc. 26-án állami tulajdonba vették. Államosítás után ismét Budapestre megy és az Amerikai úti Izraelita Szetetet Kórházban talál menedéket. Külföldön élő gyermekei támogatták ott élete végéig. Ott is halt meg, de tetemét Szegedre hozták és a szegedi Zsidótemetőben helyezték örök nyugalomra. A Magyar Kereskedelmi Kamarának elnökségi tagja volt. A Statisztikai Értékmegállapító Bizottságnak tagja. Az OMKE választmányi tagja. Felmayer Antal biedermeyer bútorait később ő vásárolta meg a hagyatékból. Wienben 1914. jún. 9-én kö­tött házasságot Vondörfer Gertrúd Stefániá­val, akitől Stefánia Marianne Sarolta és Ta­más gyermekei származtak. 259/315. Pick Marianna Katalin (Budapest, 1919. ápr. 20.—?) atyja Jenő Oszkár szalimáigyár tulajdonos Szegeden. Anyja Vondörfer Gert­rúd Stefánia. Iskoláit Szegeden végezte, gim­náziumot a szegedi Szent Erzsébetről nevezett leánygimnáziumban 1929—1936-ig. 1937 jú­niusában jelesen érett. 1929-ben szegedi lakos, tulajdona a Felmayer Antal hagyatékából atyja által fölvásárolt biedermeyer bútornak egy része. Jelenleg New Yorkban, Amerikában él. Kétszer kötött házasságot. Első házassága Szegeden, 1941. jún. 14-én Bányász Ferenccel jött létre, majd elválásuk után, második há­zasságát is Magyarországon kötötte, de má­sodik férjétől is elvált. Egy gyermeke szárma­zott az első házasságból. 259/315, 169. Pick Márk (Szeged, 1843. dec. 12.—Szeged, 1892. máj. 11.) cseh származású volt. Keres­kedelmi szakmát tanult és 1869-ben gabona- kereskedőként nyitott üzletet Szegeden. Majd Olaszországba ment, ahol a szalámigyártást tanulmányozta és onnan visszatérve 1883-ban megkezdte Szegeden a szalámigyártást. 1885- től megkapta annak nagyüzemi termelésének jogát. 1869-ben még terménykereskedő volt Szegeden. 1870-ben paprikaőrlő és paprika­kereskedő. 1878-ban szalámigyártó termény bizományos. Egyéb kereskedéssel felhagy. 1883-ban alapítja a szalámigyári üzemét Szege­den Tisza Lajos krt. 58. sz. alatt, majd később 1885-ben Maros u. 12. sz. alá helyezte át. Felesége Weiss Katalin, akitől Jenő Móricz, Márk és Lajos gyermekei származtak. 169. Pillich István (1790.—Szeged, 1852. márc. 19.) feltehetően szegedi születésű és így való­színű, hogy iskoláit is Szegeden végezte. 1827- ben mint városi levéltárnokkal találkozunk vele. 1830-ban adószedő, a Szeged-Belvárosi Kaszinónak tagja és később könyvtárosa. 1840-ben városi főadószedő és 1852-ben ugyan­az. További adataink róla egyelőre nincsenek. Valószínű, hogy Szegeden kötött házasságot Oracsek Emíliával, 1830 körül, amely házas­ságból István, Ottilia, Kálmán Geyza és Má­ria gyermekei származtak. Flatvankét évesen halt meg. 27, 27, 269. Pillich Kálmán Geyza (Szeged, 1840. szept. 29.—Szeged, 1922. szept. 5.) atyja István, vá­rosi főadószedő volt. Anyja Oracsek Emília. Középiskolát a piarista gimnáziumban végezte, ahol 1859-ben érettségi vizsgát tett. Ezt kö­vetően a budapesti egyetemen jogot hallgatott és abszolutóriumot szerezve jurátus lett. Mint jurátus, 1865-ben Szegeden folyamodott a Szeged-Belvárosi Kaszinó által szervezett kis­követi állásért az országgyűlésen és egyike volt azoknak, akik ezt meg is kapták. így az 1865—66-os országgyűlésen mint a szegedi 220

Next

/
Oldalképek
Tartalom